CONVOCATÒRIA DE CONCURS DE DIRECCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar que avui, 31 de gener de 2023, ha sortit publicat a la Gaseta Municipal la convocatòria pel concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs, així com el lliurament del projecte de direcció, és de 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació que va des de l‘1 de febrer al 15 de febrer, ambdós inclosos.

El fet de no presentar el projecte de direcció em el termini establert comportarà l’exclusió de la participació en aquest concurs de mèrits.

El model de la sol·licitud i la declaració de mèrits es podrà obtenir en la següent adreça d’internet: http://www.edubcn.cat

La sol·licitud i la tramesa de la documentació s’ha de realitzar pels mitjans telemàtics mitjançant e-valisa adreçada a:

Organisme: Departament d’Educació Destinatari: Lourdes Giménez Jarne
Organisme: Departament d’Educació Visualitzador: Miguel Pérez González

Pels mateix canal telemàtic es poden presentar esmenes a la llista provisional d’admesos i exclosos, així com també els recursos.

CCOO hem demanat la preséncia de l’observador sindical a les bases, la resposta del CEB és que aquest concurs segons la normativa de la Generalitat no permet observador sindical.


Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb la vostre persona referent de CCOO o al [email protected].