CCOO insta el Govern a introduir la interlocució social al Decret

POSICIONAMENT FEDERACIÓ D’EDUCACIÓ DE CCOO DE CATALUNYA DAVANT DECRET LLEI 10/2019, D’INTEGRACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS A LA TITULARITAT DE LA GENERALITAT.


Aquest 28 de maig, el Departament de Presidència ha publicat el citat Decret Llei com l’instrument legal a què es refereix l’article 45 de la LEC, per tal d’integrar centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat.


El Decret Llei no planteja cap voluntat política per part del Govern de fer un traspàs massiu de centres cap a la Generalitat. Únicament es faria aquesta integració quan concorrin necessitats d’escolarització i hi hagi la sol·licitud dels titulars del centre d’incorporar-se a la xarxa de titularitat de la Generalitat. La integració s’ha de dur a terme per acord del Govern. Ara mateix doncs, només servirà per a pocs centres educatius públics municipals i privats, tal i com ens ha confirmat la Generalitat aquestes últimes setmanes.


Pel que fa al traspàs del personal, que es defineix a l’article 5 del Decret Llei, les CCOO no podem estar satisfets. Ni la representació legal de les treballadores dels centres afectats, ni els sindicats representatius, tenim cap paper en aquest Decret Llei.


El Govern ha fet cas omís a les nostres demandes d’intervenció de les organitzacions que legítimament representem els i les treballadores, en una clara mostra de menyspreu cap a la interlocució social.


A l’espera d’analitzar jurídicament el Decret, i pel que fa al personal, ens preocupa la situació en la que podria quedar el personal no indefinit dels centres privats que passin a la titularitat pública. Així mateix, tenim també personal del lleure educatiu, o d’altres sectors, que no tenen una translació directa a personal de la Generalitat i què, amb aquest Decret Llei, no tenen garantida ni tan sols la negociació del seu futur laboral.


És per aquests motius que instem el Govern a modificar durant el tràmit parlamentari el Decret Llei, introduint la necessària interlocució social en aquests procediments.