BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER ESTUDIS DE LLENGÜES DEL CURS 2021-2022

Des de CCOO us volem informar de la publicació, el 20 de febrer, de les bases reguladores del procediment per a la concessió d’ajuts al Pla de Desenvolupament Professional 2020-2023, per estudis de llengües corresponents al curs acadèmic 2021-2022.

Per aquesta convocatòria s’ha establert un import màxim de 100.000 euros, pels estudis superats durant el curs 2021-2022.

S’estableix un import màxim d’ajut a percebre per persona i curs lectiu per a l’estudi fer i superat, d’acord amb el barem següent:

  • Si els estudis acrediten l’obtenció d’un nivell dels que s’estableix al Marc Europeu Comú, 400 euros.
  • Si els estudis no acrediten l’obtenció d’un nivell (MCER) però se n’acredita la superació, 200 euros.

S’ha de tenir una antiguitat mínima de 6 mesos.

La presentació serà via telemàtica (INTRANET).

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

1 mes a comptar des del 21 de febrer de 2023.

PER QUALSEVOL CONSULTA PODEU CONTACTAR AL [email protected]