REUNIÓ DEL COMITÉ DE PREVENCIÓ I SALUT DE L’IMEB. 29.11.2023

Avaluació dels riscos psicosocials,

Es planteja afegir cursos de formació als que ja s’estan fent per millorar aspectes negatius que s’han detectat.

Respecte a la càrrega de feina i el conflicte de rol es demana ampliar la plantilla en algunes de les àrees més afectades, especialment als serveis centrals. Pel mateix motiu es demana una ampliació de la dedicació horària dels equips directius dels centres d’educació musical. També es demana una revisió i si fos necessari un canvi en l’organització d’algunes àrees per a pal·liar els aspectes més desfavorables sorgits de l’avaluació dels riscos psicosocials.

S’acorda crear un grup de treball format pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals i representants sindicals per tal de desenvolupar propostes concretes i lliurar-les a les persones responsables.

Altres temes,

EBM Dolors Canals

Es comenten les accions de reparació a la teulada i humitats de la sala de professors que s’estan fent a l’EBM Dolors Canals. CCOO hem estat portant aquest tema amb el centre i fen la reclamació a l’IMEB per aquest motiu celebrem que ja estinguin fent accions preventives i la reparació de la taulada corresponent per solucionar aquesta situació.

Es demana la reparació de la climatització de l’Escola Municipal de Música de l’Eixample. Contesten que ja han anat els tècnics, però que encara no està arreglat.

Es demana una reducció de la massa forestal del carrer Bruc. Les branques piquen contra les finestres del Conservatori Municipal de Música. S’acorda parlar-ho amb l’escola de la Concepció com a afectada pel mateix motiu i posar-ho en coneixement de Parcs i Jardins de Barcelona.