REUNIÓ COMITÈ SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL CEB 25.10.2022

Des de CCOO, us volem informar que avui dia 25 d’octubre hem tingut reunió de seguretat i salut laboral.

Ordre del dia:

1. Aprovació acta anterior; es dona per aprovada l’acta de l’anterior reunió del dia 5 de juliol.
2. Accidentalitat laboral del període juny-setembre de 2022; la majora de casos són lleus i molt pocs casos pel fet que en aquest període gaudim de vacances.
3. Informació d’actuacions en matèria de PRL,

Reunió amb els coordinadors de prevenció; el passat 27 de setembre va ser la reunió de coordinadors amb una assistència del 77,5% dels quals 8 centres no se’n van connecta.

Des de CCOO demanen que es revisin les hores de dedicació a prevenció perquè la persona responsable en els centres, en el seu horari no surt reflectit. La qual cosa implica que la dedicació a prevenció la de fer fora de la seva jornada de treball.

• Campanya d’examens de salut personal treballador al curs 22-23; per part dels subalterns ja estan fetes totes. El còmput ha estat de 278 persones, se l’han fet 184 i han renunciat 94.
Aquest curs comencen a fer la resta a tot el personal dels centres, tan docents, PAE i PAS (auxiliars administratius). Per part de Prevengraf ja estan donant cites. Demanen que si hem de renunciar que ho fem 48 h abans, directament amb l’empresa de prevenció.

Situació dels simulacres als centres educatius pel curs 22-23; els simulacres són pràctics i són de caràcter obligatori i durant el primer trimestre de curs.

VIL·LA JOANA ; Des de CCOO, informem que aquest centre no fa simulacre d’alarmes per la tipologia d’alumnes. Des de prevenció ens comenten que s’està parlant amb equipaments educatius, mirant altres alternatives per poder dur a terme aquest simulacre.

INSTITUT NARCÍS MONTURIOL; La part social, demana que ha fet incidència a causa d’unes obres en el centre no funciona l’alarma de fums ni gasos., i a la 3 planta que han estat les obres caldria fer intervencions de polsadors d’alarma, etc.

Estudi psicosocial del CEB; durant el mes d’octubre es faran els estudis psicosocials dels diferents departaments del CEB.
Avui dia 25 a dos departaments, un d’ells equipaments educatius,

Durant els dies 26 i 27 passaran les enquestes a tot el personal del CEB.

I el 28 d’octubre, departament de post-obligatoris i Registre CEB (planta baixa)

4. Torn obert de paraules:

• Des de la part social es demana, quina és d’implicació de l’Ajuntament en el casos de les mesures per altes temperatures, S’ha vist i comprovat que els ventiladors enviats als centres no fan gaire cosa.
Des d’equipaments educatius donen resposta per invertir en un sistema de climatització en tots els centres és una gran inversió i que proposen en principi, perquè és el més viable, augmentar la ventilació creuada. S’han inspeccionat 39 centres, dels quals s’està estudiant i alguna inversió es farà.

• Des de CCOO, demanen per aquest curs 2022-23 quina és la inversió que es farà de manteniment a les escoles municipals. S’ha de buscar solucions a les altes temperatures que es pateixen a les aules, si no hi ha diners que canviïn horaris i reorganitzin.

LLUÏSA CURA: des de la part social, posen en evidencia que hi ha moltes baixes del personal.

• PARC SALUT MAR: es continua demanant una còpia d’aquest conveni.

CEE PONT DEL DRAGO, s’ha fet una adaptació al lloc de treball, però encara s’ha d’aplicar.