CONVOCATÒRIA I BASES. AMPLIACIÓ DE LA BORSA D’AUXILIAR ADMISTRATIU DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

El passat, 1 de març de 2024, va sortir publicat a la Gaseta Municipal de l’Ajuntament de Barcelona l‘ampliació de la borsa d’Auxilar Administratiu de 320 places.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini son 10 dies natural que va del 2 al 11 de març

PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES GENÈRIQUES A TRAVÉS DEL REGISTRE ELECTRÒNIC

PROCÉS SELECTIU
El procés constarà d’una única prova de caràcter obligatori i eliminatori, complementària a les proves ja realitzades en la convocatòria per a la cobertura de 320 places d’Auxiliar d’Administració General de l’Ajuntament de Barcelona, exp. 56/2021, que consistirà en la valoració de les competències professionals.

6.1. Entrevista competencial (obligatòria i eliminatòria)