CONVOCATÒRIA DE PROMOCIÓ INTERNA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar de la publicació a la Gaseta Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, 11 de maig de 2023, la convocatòria per la promoció interna.

A continuació us indiquem les categories de les convocatòries de promoció interna i les seves bases.

Com podreu observar a les bases, gràcies a l’acord signat per CCOO amb l’Ajuntament de Barcelona, només s’ha de realitzar la prova pràctica i les respostes errònies no resten puntuació.

CATEGORIAPLACES
ADMINISTRATIU/VA130
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA25
GESTIÓ ADMINISTRACIÓ GENERAL50
TÈCNIC/A SUPERIOR EN GESTIÓ95
TÈCNIC/A SUPERIOR D’ENGINYERIA25
PROMOCIÓ INTERNA AJUNTAMENT DE BARCELONA 2023

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones aspirants disposaran del termini de 20 dies naturals a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Del 12 al 31 de maig inclosos.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE

En les convocatòries d’oferta pública i promoció interna, juntament amb la sol·licitud telemàtica de participació, cal presentar el currículum i la documentació acreditativa dels mèrits.

En la convocatòria de promoció interna de TS Gestió,  hi ha torn de promoció interna especial, que es reserva a persones de les categories del subgrup A2, i torn de promoció interna horitzontal, que es reserva a persones de categories del mateix subgrup de titulació A1. Les persones aspirants hauran de triar només un dels dos torns.

En la convocatòria  de la promoció interna especial tenen torn de reserva per a persones amb discapacitat totes les categories, excepte la de promoció interna horitzontal.

El torn de reserva per a persones amb discapacitat, requereix marcar la casella “Torn de reserva” del tràmit i presentar el  dictamen EVO (tenint com a data límit l’últim dia de presentació d’esmenes a la llista provisional d’admesos i exclosos).  Les persones que no opten al torn de reserva, però necessitin algun tipus d’adaptació o adequació, podran assenyalar-la en la sol·licitud telemàtica.

PER QUALSEVOL DUBTE PODEU ENVIAR UN CORREU  [email protected] o [email protected]