CONCURS DE TRASLLAT AJUNTAMENT DE BARCELONA SECUNDÀRIA, EDUCACIÓ ESPECIAL I EDUCACIÓ ADULTES.

Des de CCOO us volem informar que avui, 12 d’abril, ha sortit publicat a la Gaseta Municipal els concursos de trasllat dels centres Secundària, Educació Especial i Educació de Persones Adultes de l’Ajuntament de Barcelona.

ENSENYAMENT SECUNDÀRIA, D’EDUCACIÓ ESPECIAL I EDUCACIÓ DE LES PERSONES ADULTES

Pel que fa a la resolució d’aquest concurs, i quant a l’adjudicació dels llocs de treball, es realitzarà pel següent ordre de preferència:

1) Els i les participants als quals s’hagi suprimit el lloc que ocupaven.
2) Aquells/es que concorrin per una especialitat de la qual en siguin titulars.

Presentació de sol·licituds de participació i documentació.

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de trasllats serà de 15 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria a la Gaseta Municipal. Del 13 al 27 d’abril inclosos.

La sol·licitud de participació, la declaració de mèrits i, en el seu cas, la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, s’adreçaran a l’Àrea de Recursos Humans i Organització i s’hauran de presentar:

Telemàticament mitjançant e-valisa adreçada a:

Organisme: Departament d’Educació Destinatari: Lourdes Giménez Jarne
Organisme: Departament d’Educació Visualitzador: Miguel Pérez González

Pel mateix canal telemàtic es poden presentar esmenes a la llista provisional de persones admeses i excloses, així com també els recursos.

A les instàncies caldrà indicar les places a les quals s’opta i amb quin ordre de prioritat, així com la declaració expressa de complir els requisits exigits per participar en el concurs.

ANNEX 2

INSTITUTS

INSTITUT CATERINA ALBERT3 ANGLÈS
 1 ECONOMIA
 2 BIOLOGIA I GEOLOGIA
 1 FILOSOFIA
 2 FRANCÈS
 3 LLENGUA I LITERATURA CATALANA
 2 LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA
 3 TECNOLOGIA
 
INSTITUT JOSEP SERRAT I BONASTRE2 ANGLÈS
 3 LLENGUA I LITERATURA CATALANA
 2 LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA
 1 FILOSOFIA
 1 DIBUIX (TÈCNIC)
 1 EDUCACIÓ FÍSICA
 1 ECONOMIA
 1 BIOLOGIA
 2 GEOGRAFIA I HISTÒRIA
 
INSTITUT BOSC DE MONTJUÏC1 LLENGUA I LITERATURA CATALANA
 1 LLENGUA I LITERATURA CASTELLANA
 1 GEOGRAFIA I HISTÒRIA
 1 DIBUIX
 2 MATEMÀTIQUES
 1 TECNOLOGIA
 
INSTITUT ANNA GIRONELLA DE MUNDET2 ANGLÈS
 1 LLENGUA I LITERATURA CATALANA
 1 CULTURA CLÀSSICA
 1 DIBUIX
 1 FRANCÈS
 2 GEOGRAFIA I HISTÒRIA
 1 MATEMÀTIQUES
 2 TECNOLOGIA
 2 ORIENTACIÓ EDUCATIVA
 2 505-FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
 
INSTITUT RUBIÓ I TUDURÍ1 ANGLÈS
  
INSTITUT NARCÍS MONTURIOL1 505 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
  
INSTITUT LLUÏSA CURA1 501 ADMISTRACIÓ D’EMPRESES

ESCOLES D’ART

ESCOLA MASSANA1 ANGLÈS
 1 LLENGUA I LITERATURA CATALANA
 1 707 DIBUIX I COLOR
 1 722 MITJANS INFORMA
 
ESCOLA D’ART LA INDUSTRIAL2 ANGLÈS
 1 707 DIBUIX I COLOR

CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL

CEE VIL·LAJOANA6 ORIENTACIÓ EDUCATIVA (Psicologia clínica)
 
CEE PONT DEL DRAGÒ1 DIBUIX
 2 501 ADMINISTRACI´D’EMPRESES

ESCOLES D’ADULTS

La Pau
Àmbit social: 1 plaça compartida amb CFA Francesc Layret
(inclou matèries relacionades amb competències lingüístiques i digitals als Mòduls d’ensenyaments Integrats de Joves Nouvinguts).

Francesc Layret

Àmbit de comunicació:

1 Llengua i literatura castellana (haurà d’acreditar coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d’una titulació equivalent reconeguda oficialment i coneixements suficients de la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d’anglès o d’una titulació equivalent reconeguda oficialment.)

Àmbit de comunicació: 2 Llengua i literatura catalana (haurà d’acreditar coneixements suficients de la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d’anglès o d’una titulació equivalent reconeguda oficialment.)

Can Batlló

Àmbit científic i tecnològic: 1 Física i química (imparteix assignatures de física, dibuix tècnic, art i tecnologia)

Àmbit científic i tecnològic: 1 Economia (imparteix assignatures d’estadística i economia)

Àmbit de socials: 1 Geografia i història

PER QUALSEVOL DUBTE US PODEU POSAR EN CONTACTE AMB NOSALTRES AL MAIL [email protected]