Òrgans de representació del personal laboral

Òrgans de representació del personal laboral

Comitès d’empresa

De conformitat amb l’article 56.4 del VI Conveni col·lectiu el comitè d’empresa és l’òrgan representatiu i col·legiat del conjunt dels treballadors en l’empresa o centre de treball per a la defensa dels seus interessos, i es constitueixen en cada centre de treball on el cens sigui de 50 o més treballadors. Li corresponen les competències, les funcions, la capacitat, les garanties i els drets que els articles 64, 65 i 68 de l’Estatut dels treballadors i altres disposicions legals li confereixen.

Barcelona. Composició: 25 membres

 • UGT 8
 • CCOO 7
 • AMRC 4 
 • USTEC-STEs 3 
 • JUNTS 3

President/a: Àngela Rodríguez Albertos

Secretari/ària: Conxita Mañé Armenteros

Girona. Composició: 17 membres

 • CCOO 6
 • AMRC 4
 • USTEC-STEs 3 
 • UGT 2
 • JUNTS 1
 • PAS-TL 1

President/a: Alba Soler Ribas

Secretari/ària: Júlia Peralta Rodríguez

Lleida. Composició: 13 membres

 • CCOO 3
 • JUNTS 3
 • UGT 3 
 • USTEC-STEs 2 
 • AMRC 2

President/a: Montserrat Batlle Puig

Secretari/ària: Balbina Espart Simó

Tarragona. Composició: 16 membres

 • UGT 6
 • USTEC-STEs 3
 • JUNTS 3
 • AMRC 3 
 • CCOO 1

​President/a: Dolors Blanes Moreno

Secretari/ària: Francisco Manuel Narváez Muñoz

Comitè intercentres

A l’empara de l’article 63.3 de l’Estatut dels Treballadors i d’acord amb l’article 56.5 del VI Conveni col·lectiu únic, només per conveni col·lectiu es pot pactar la constitució i funcionament d’un comitè intercentres amb un màxim de 13 membres, que seran designats entre els components dels diferents comitès d’empresa o delegats de personal. En la constitució del comitè intercentres s’ha de respectar la proporcionalitat dels sindicats, segons els resultats electorals de les últimes eleccions en cada àmbit específic.

Composició ( 9 d’abril de 2019)

CCOO – Comissions Obreres (3)

UGT – Unió General de Treballadors (3)

 • Iolanda Estrada Sanz
 • Dolors Blanes Moreno
 • Àngela Rodríguez Albertos

 AMRC – Associació de Mestres de Religió de Catalunya (3)

 • Susana Vilar Hervás
 • José Ángel Borja Simón
 • Aurora Rubio Gómez

​JUNTS – Sindicat de Docents de Religió de Primària i Secundària de Catalunya (2)

 • Montserrat Batlle Puig
 • Mireia Plana Martínez

​USTEC-STEs (IAC) (2)

 • Ana Isabel López López
 • Silvia Cadanet Godo
 • President/a: Conxita Mañé Armenteros
 • Secretari/ària: Iolanda Estrada Sanz