Inici de curs

Curs 2021-22: + recursos + drets

Document en PDF

Aquest curs que encetem és el segon en situació de pandèmia, amb dos elements distintius: caldrà reconstruir en millors condicions de les que tenien l’educació d’abans del coronavirus i les administracions públiques comptaran amb fons europeus addicionals per fer-ho.

Des de CCOO tenim propostes per assolir una educació a l’alçada de les necessitats que tenim com a societat i per revertir totes les retallades que hem patit les treballadores i treballadors de tots els àmbits educatius.

1.- Necessitem assolir el 7% del PIB

En plena pandèmia, on l’educació s’ha confirmat com un sector essencial pel conjunt de l’activitat social, el percentatge que li destinen els pressupostos de la Generalitat disminueix. Mentre el pressupost de la Generalitat ha augmentat un 10,49%, del 2019 al 2020, el d’educació només ha augmentat el 8,07%.

La despesa pública en educació de Catalunya està lluny de la mitjana de la UE (3,6% PIB vers 4,6% PIB) i fins i tot per sota de la mitjana de l’Estat espanyol (4,03% PIB).

Cal un pla a mitjà termini per recuperar els 9.500 milions d’euros que s’han deixat d’invertir en Educació des de les retallades i així revertir el deute històric que tenim amb l’educació, aconseguint la baixada de ràtios en totes les etapes educatives, un augment significatiu de les plantilles dels centres i millores en infraestructures com barracots, espais dels centres escolars: cuines, gimnàs, patis, laboratoris, biblioteques…

Cal també la construcció de nous edificis escolars a llocs on manquen places escolars. Hem de tenir present que el creixement de l’alumnat en batxillerat i FP supera la disminució en les etapes obligatòries; sorprèn que no s’hagin posat més mitjans per poder abastar a tota la demanda.

2.- Exigim una FP de qualitat

L’exemple més clar de les mancances en recursos i planificació és la situació dels i les estudiants d’FP que han quedat fora del sistema i com el Departament d’Educació improvisa solucions d’última hora que no donen resposta real a les seves necessitats.

Ens trobem amb la major crisi educativa de manca d’oferta pública de places de Formació Professional viscuda, amb milers d’estudiants que es queden fora, una forquilla entre 14.000 i 20.000 entre els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

Denunciem que, al mateix temps, el Departament hagi continuat tirant endavant amb una reorganització curricular sense cap tipus de consens de la comunitat educativa, tampoc de la part social ni empresarial.
Cal una inversió suficient a mig termini, un desenvolupament de la coordinació del conjunt de la formació, un enfortiment dels centres públics d’FP, com a garants de l’aprenentatge professional de l’alumnat, i un desplegament dels centres integrats d’FP a Catalunya.

La Llei Orgànica d’Ordenació i Integració de l’FP ha de contemplar una formació dual mitjançant contracte i amb garanties d’un aprenentatge de qualitat, amb tutoria en el centre de treball sota la responsabilitat del centre de formació, i un seguiment per part de la representació sindical.

3.- Necessitem democràcia i participació en els centres educatius

Els decrets educatius aprovats entre el 2010 i el 2014, desenvolupant la LEC, han modificat radicalment el funcionament dels sistemes de provisió de les plantilles docents dels centres educatius públics, donant molt més poder a les direccions per decidir sobre les contractacions.

Des de CCOO afirmem amb claredat que aquests sistemes impedeixen en molts casos l’accés a les places públiques amb criteris objectius, transparents i democràtics. Aquestes normatives i les seves conseqüències estan generant importants greuges a gran part del professorat i una manca de democràcia i participació en els centres per la por a no ser reclamat. La situació ha empitjorat amb l’última resolució EDU/1852/2021, d’11 de juny que ha permès el desplegament del Pla Pilot (PDI) a tot el territori de Catalunya i permet a les direccions dels centres educatius públics escollir al professorat substitut (de totes les places de més d’un mes de durada) independentment de la seva posició a la borsa de treball.
CCOO hem presentat diferents recursos contra aquestes normes, perquè entenem que es vulneren diferents preceptes de la LEC, la LOMLOE i l’EBEP. Cal que els claustres i els Consells Escolars recuperin la seva capacitat de decisió i que els procediments de selecció de tot el personal compleixin amb el els principis propis de la funció pública i de no arbitrarietat.

4.- Fem real l’equitat al sistema educatiu català

Després de quatre anys de l’aprovació del Decret del Sistema Inclusiu a l’octubre del 2017, el Departament continua sense posar els recursos humans i materials necessaris. S’incompleix la decisió del Parlament de l’abril del 2020 per la internalització del perfil professional de Vetllador/a com a Auxiliar d’Educació Especial. Continuem també sense personal d’infermeria als centres escolars, més necessàries que mai.
S’està incomplint la resolució 522/XI del Parlament de Catalunya (7 de març del 2017) d’eliminació del fibrociment als centres educatius. El departament s’ha compromès a destinar una part dels fons europeus. Exigim un calendari i un pressupost concret.

L’eliminació de la categoria de màxima complexitat a 66 centres per aquest curs en plena pandèmia sanitària i social demostra la insensibilitat del Departament.
Per lluitar contra la segregació i complir el pacte signat el març del 2019 per les administracions i les patronals calen recursos, posar en marxa el decret d’admissions i aprovar un decret de concerts que desenvolupi la fórmula dels contractes-programa.

5.- Model d’escola catalana i defensa de la llengua catalana

CCOO ens reafirmarem en el model d’escola catalana que volem: pública, de qualitat, laica, inclusiva, equitativa, feminista, democràtica i en català.

El nostre sindicat ha contribuït d’una forma molt decidida a la construcció d’aquest model d’escola integradora, coeducadora, defensora de la cultura de la pau i la solidaritat, respectuosa amb el plurilingüisme i gratuïta. Hem impulsat l’aprenentatge del català en el sistema educatiu, en els centres de treball i en l’àmbit de les relacions laborals.

Hem apostat pel model d’immersió lingüística i per la normalització, que situa al català com a llengua vehicular als centres educatius, perquè totes les persones poguessin exercir el dret a conèixer la llengua catalana, com a mesura que afavoreix la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la concepció d’una sola comunitat. En coherència amb aquest principi, les Comissions Obreres hem impulsat la construcció d’un consens entre organitzacions, entitats i partits polítics, amb un compromís unitari, a través de la plataforma Somescola, de la qual en som fundadors defensant el model d’escola catalana.

En aquest inici de curs tornem a manifestar i exigir que l’escola s’ha de deixar fora del debat polític i que és nociu i perniciós que es qüestioni el model lingüístic barrejant elements provinents del conflicte polític amb un tema que és pedagògic. Considerem intolerable la intrusió dels tribunals en els assumptes de regulació de la política educativa, atès que els i les professionals de l’educació han de ser qui determinin què és el millor per garantir la competència lingüística de l’alumnat.

L’escola s’ha de deixar en pau, cal educar en llibertat i amb pluralisme ideològic.

6. Fem de l’educació una eina d’igualtat.

La coeducació és fonamental en tots els àmbits educatius (aules, patis, temps de migdia, extraescolars, famílies…). Entenem aquesta com la promoció d’una educació que potencia la igualtat real d’oportunitats, l’eliminació de qualsevol mena de violència de gènere i de tota mena de discriminació per raó de sexe o gènere, així com la integració de forma explícita i amb continguts d’aprenentatge de la perspectiva de gènere.
La coeducació no pot, però, limitar-se a uns quants recursos web per a la implementació de forma individual a les aules, en funció del criteri de cada docent. Exigim una agent d’igualtat a cada centre, amb el crèdit horari corresponent i complement.

El nostre sindicat està treballant, a cada empresa, amb mesures concretes per afavorir aquesta igualtat, eliminant el sostre de vidre i lluitant per evitar la precarització de determinades professions molt feminitzades. Treballem per garantir plans d’igualtat en totes les empreses de l’àmbit educatiu i ara mateix tenim en negociació 32 plans d’Igualtat en empreses sense representació sindical.

7.- L’espai del migdia és temps educatiu

CCOO continuem treballant amb un posicionament clar d’avançar cap al menjador escolar universal i gratuït.

Tot i que sobre paper ja s’ha actualitzat l’organització de l’espai menjador entès com una franja de temps educatiu, cal materialitzar accions concretes perquè això sigui una realitat, com per exemple: incloure’l al Projecte Educatiu de cada centre; reconèixer la condició d’educadores de les monitores i monitors de menjador i la seva participació al Consell Escolar; reduir les ràtios i garantir personal específic per l’alumnat amb necessitats educatives especials; garantir la coordinació entre l’equip educatiu de l’horari lectiu amb el de l’espai del menjador…
CCOO continuarem lluitant per garantir unes condicions laborals dignes per a tot el personal de migdia.

8.- Cal respectar els drets de totes les treballadores i treballadors en la integració de centres a la xarxa pública

Ja quan el maig del 2019, el Departament d’Educació va aprovar el Decret Llei 10/2019 d’integració de centres educatius a la titularitat de la Generalitat, les CCOO vam denunciar que no es tenia en compte la representació sindical a l’hora de negociar el traspàs del personal al Departament d’Educació. Ara hem pogut comprovar a la pràctica com han sorgit dificultats a l’hora de defensar les treballadores en els processos de traspàs de titularitat. Per assegurar que no torni a passar cal la creació d’un marc de participació i de vigilància del procés de traspàs de centres a la titularitat de la Generalitat, amb la participació dels sindicats més representatius de Catalunya.

9.- Fem front a l’emergència climàtica i ambiental

El canvi climàtic és una realitat innegable que afecta cada dia més a les nostres vides. Els poders públics han de realitzar polítiques globals que incideixin en el nostre medi ambient i el Departament d’Educació ha d’assumir també aquesta responsabilitat.

Exigim l’elaboració d’un Pla urgent d’actuació d’emergència climàtica en educació, amb el pressupost necessari i que el Departament es corresponsabilitzi que tots els centres educatius i de formació comptin amb un Pla específic educatiu de foment de la sostenibilitat del medi ambient que contempli continguts curriculars sobre el respecte i cura del medi ambient, incloent-hi la conscienciació en l’ús racional del consum, i tallers i activitats extraescolars i complementàries de reciclatge de materials. Per fer possible aquest pla a cada centre cal la creació de departaments de medi ambient en els centres educatius i equips de treball amb coordinadors/es, que, amb els participants, disposin de crèdit horari amb reconeixement i valoració administrativa per la seva implantació i desenvolupament.

CCOO continuarem lluitant per una educació de qualitat i per tothom i els drets de totes les treballadores i treballadors de tots els àmbits educatius.Aquest ha de ser el curs on siguem capaces de generar un nou impuls per no només revertir les retallades i les conseqüències de la pandèmia, sinó també acabar amb els dèficits estructurals de la nostra educació. Per fer-ho possible: VINE I LLUITA AMB NOSALTRES

#LEducacióEsUrgent


 

Roda de premsa d’inici de curs de la Federació d’Educació de CCOO

Acte reivindicatiu FECCOO d’inici de curs 21-22 – “Més recursos, més drets”.

Dimecres 8 de setembre a les 18.00 hores a la plaça Sant Jaume (Barcelona). Cartells concentració en PDF

Encetem un nou curs amb mancances històriques, algunes d’elles ara agreujades per la pandèmia, amb reptes a assolir i propostes, i amb la reivindicació històrica que ja ha de materialitzar-se, més recursos per l’educació per garantir els nostres drets!

Volem: una educació inclusiva, democràcia i participació real als centres educatius, una Formació Professional de qualitat, una universitat amb les condicions adients, situar la importància que els pertoca al lleure educatiu i a l’ensenyament 0-3 i estabilitat per a tots els i les professionals que treballen als centres educatius.

CCOO Educació convoquem aquesta concentració per reivindicar i reclamar plegades, juntament amb representants de la comunitat educativa (famílies i associacions d’estudiants), l’increment del pressupost per educació fins al 7% del PIB.

Per l’educació: + recursos i + drets! – Volem el 7%

Concentració de CCOO Educació amb altres veus de la comunitat educativa per denunciar les mancances de l’educació i la necessitat d’arribar al 7 % del PIB pel pressupost educatiu. Amb el taller de pancartes, animació amb grup de batucada i “plantada” de les reivindicacions de set eixos de lluita perquè “floreixin” amb l’increment pressupostar:

 1. Educació Inclusiva.
 2. Accés universal, dret a l’educació postobligatòria.
 3. Democràcia i participació als centres.
 4. Dret a negociar, condicions de treball dignes.
 5. Valor educatiu de l’etapa del 0-3.
 6. Posar fi a la temporalitat.
 7. Educar per la igualtat, societat feminista.

Entitats que van participar:

 • Grup d’AMPA/AFA en lluita (famílies de centres de màxima complexitat)
 • Escoles contra la segregació
 • FAPAES
 • Plataforma Infermera escolar
 • Acció Jove
 • Associació estudiants progressistes (AEP)
 • Front d’Estudiants
 • El Casalet (moviment d’ensenyants de l’Hospitalet)

L’acte va constar amb parlaments de Tere Esperabé, secretaria general de la Federació d’Educació de CCOO, portaveus de treballadores i treballadors de l’àmbit educatiu, de les entitats abans esmentades, de les– les famílies i va cloure amb la intervenció de Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya.

Recull fotogràfic de la concentració


 

Curs 2021-22: Volem presencialitat amb seguretat!

Curs 21-22 presencialitat amb seguretat: baixada de ràtios, ventilació adequada, tests freqüents, mascaretes FFP2… inversió en seguretat i qualitat!!!

Tot i la nova situació sanitària, és evident que la proliferació de la variant delta de la covid-19 provoca la necessitat de mantenir també als centres educatius unes mesures de prevenció adequades al risc amb el qual ens enfrontem. En cap cas és procedent una relaxació de mesures.

CCOO hem demanat, des de l’inici de la pandèmia, la màxima presencialitat possible, sempre que es complissin les condicions de seguretat que garantissin la salut de totes les persones als centres educatius.

Tanmateix les mesures del pla covid de les que informa el Departament d’Educació, abans als mitjans de comunicació que a la representació dels treballadors i treballadores o als mateixos centres, continuen sense tenir en compte diferents aspectes de la prevenció que considerem imprescindibles. Així, no es fa cap concreció especial a què una ventilació adequada ha de poder ser mesurada, creuada, continua i distribuïda i que quan no sigui possible de manera natural s’ha de disposar de ventilació mecànica, ni al subministrament generalitzat de mascaretes FFP2 al personal dels centres, ni a la realització de tests freqüentment o al manteniment dels permisos pel personal vulnerable. Tampoc el Departament garanteix que el personal dels centres pugui gaudir dels permisos necessaris en cas que les persones a càrrec estiguin confinades.

Des de CCOO, a més a més continuem demanant que s’augmenti el personal als centres (personal educatiu, de suport, de lleure i d’administració i serveis) i que s’implantin ràtios que permetin el manteniment de la distància a les aules i als menjadors escolars i alhora afavoreixin una atenció més individualitzada i una educació realment inclusiva. Considerem que en cap cas s’hauria de sobrepassar una ràtio de 20 alumnes i, per tant, seria necessari ampliar les plantilles com a mínim amb 8.000 professionals més, a part dels que es van contractar el curs passat. És imprescindible aconseguir unes ràtios adequades que es mantinguin en el temps, sent aquesta una mesura primordial no només per la prevenció en temps de pandèmia, sinó també per la mateixa qualitat educativa. Sobretot tenint en compte la sobrecàrrega de treball dels i les professionals dels centres, que comporten certes mesures, com ara que en el cas que hi hagi un positiu en una aula de secundària, l’alumnat vacunat passi la quarantena presencialment a l’aula i el no vacunat la passi a casa, implicant una doble càrrega de feina i afectació a la salut del personal docent i d’atenció educativa.

Per finalitzar no podem oblidar que aquest curs les comunitats autònomes rebran una quantitat important de fons europeus que prioritàriament haurien de servir per millorar l’educació de manera estructural. Ara seria el moment de fer un salt endavant, apostar de veritat per l’educació amb més recursos i apropar-nos a una despesa del 7% del PIB.


 

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Panels_Widgets_PostLoop”][/siteorigin_widget]