PAS (Ajuntament de Barcelona)

Personal d’Administració i Serveis

IniciFuncionsHorarisTaules salarialsConveniAnnex

Som el personal subaltern i auxiliars administratius/ves de centres docents, i el personal de les seus de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) i Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

Funcions

SUBALTERNS/ES

Funcions:

Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

 • Obertura i/o tancament dels accessos del centre, aules, despatxos i patis i la cura i custòdia de les claus de les diferents dependències, en les activitats organitzades pels centres docents o serveis educatius.
 • Control d’entrada i sortida de l’alumnat i altres persones al centre, la seva recepció i atenció tant presencial com telefònica i la seva derivació
 • Treballs de reprografia, fotocòpies de documents i enquadernacions sobre material propi de l’activitat del centre.
 • Tasques de transport d’objectes i material a l’interior del centre complint la normativa de prevenció de riscos laborals.
 • Realitzar encàrrecs relacionats amb les activitats i funcions del centre (tràmits al servei de correus, CRP, CEB…)
 • Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets, documentació…)
 • La cura i el control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat…)
 • Seguiment del manteniment del centre que realitza el CEB.
 • Realitzar petit manteniment amb materials homologats i complint la normativa de prevenció de riscos laborals.
 • Intervenir en els petits accidents de l’alumnat, segons el protocol d’actuació de la normativa vigent.
 • La posada en funcionament i el tancament de les instal·lacions d’aigua, llum, gas, calefacció i aparells que escaiguin (fotocopiadores, material audiovisual…), i la cura del seu correcte funcionament.
 • Les tasques encomanades per la direcció del centre davant situacions extraordinàries i/o d’emergència

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Funcions

Introduir dades informàtiques de les aplicacions per tal de mantenir actualitzada la informació.

Dur a terme tasques administratives dins el seu àmbit d’actuació. Recepcionar i enviar la documentació sobre la qual es treballa, i mantenir-la en ordre per facilitar-ne la consulta.

Donar informació a la ciutadania i a la resta de personal municipal en l’àmbit d’actuació de l’òrgan corresponent.

ADMISTRATIU/VA

Funcions

Tramitar els expedients i fer-ne el seguiment, impulsar processos administratius i controlar, si escau, l’execució del pressupost.

Redactar documents administratius d’acord amb uns formats

estàndard i altres documents necessaris per a l’activitat del seu àmbit.

Explotar les dades de les bases als sistemes d’informació corresponents.

Informar i orientar la ciutadania i la resta de personal municipal en l’àmbit d’actuació de l’òrgan corresponent.

Horari PAS de centre educatiu

D’acord amb les especificitats i necessitats del servei s’estableix el següent calendari, jornada, i horari especial:

Per al personal amb jornada ordinària de 37’5 hores

La incorporació al centre o servei educatiu es realitzarà l’1 de setembre i finalitzarà el dia 15 de juliol.

PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA O INTERI AMB VACANT ESTRUCTURAL

La jornada habitual serà de 8 hores diàries excepte des de l’inici de la jornada compactada d’estiu del centre o servei educatiu i fins el 15 de juliol, i de l’1 de setembre a l’ inici del període lectiu que fixi el calendari que serà de 7 hores, en jornada continuada.

PERSONAL INTERI SUBSTITUT

La jornada habitual serà de 7,5 hores diàries excepte des de l’inici de la jornada compactada d’estiu del centre o servei educatiu i fins el 15 de juliol, i de l’1 de setembre a l’ inici del període lectiu que fixi el calendari que serà de 7 hores, en jornada continuada.

Horari comú Edificis IMEB i CEB

El personal amb horari comú complirà la seva dedicació de dilluns a divendres en horari de matí i una tarda a la setmana fixada prèviament com a obligatòria amb els comandaments.

De mutu acord, es podrà canviar la tarda dins la mateixa setmana.

En horari de matí, s’hauran de fer un mínim de 4 hores i 30 minuts; i a la tarda, s’hauran de fer un mínim de 2 hores de treball efectiu.

Els marges de permanència obligada i flexibilitat als matins i a la tarda són els que s’especifiquen a continuació:

MATI

Permanència obligada: de 09:30 a 14:00 hores

Flexibilitat: entrada, de 7:30 a 9:30 h – sortida, de 14:00 a 20:00 h

TARDA FIXADA

Permanència obligada: 2 hores

Flexibilitat: entrada, de 15:00 a 16:30 h – sortida, de 17:00 a 20:00 h

Entre la jornada de matí i la de tarda hi haurà una interrupció mínima de 30 minuts que en cap cas computaran com a treball efectiu.

En el supòsit que es prestin serveis a la tarda un dia no assignat com a tarda obligada setmanal i no s’hagi tramitat cap canvi de la mateixa setmana, hi haurà d’haver també una interrupció mínima de 30 minuts que en cap cas computaran com a treball efectiu, si el temps de prestació de servei va més enllà de les 16 hores.

Als efectes del compliment dels períodes de tardes, cada dependència establirà els corresponents dies de prestació quan es consideri necessària la cobertura permanent del servei totes les tardes.

Els dies festius, permisos, llicències, i qualsevol incidència d’un dia sencer, computaran amb un descompte de 7,5 hores de mitjana per dia.

Horari de la jornada de dedicació especial (40 hores setmanals)

El personal amb jornada de dedicació especial complirà la seva dedicació de dilluns a divendres en horari de matí i tres tardes setmanals amb caràcter ordinari, sense perjudici, i atenent les directrius del/de la comandament, que es pugui establir un nombre inferior de tardes a la setmana, en aquest cas caldrà informe justificatiu del comandament.

Els dies festius, permisos, llicències, i qualsevol incidència d’un dia sencer, computaran amb un descompte de 8 hores de mitjana per dia.

Horari d’estiu i Nadal Edificis IMEB i CEB

Jornades ordinària, simplificada i reduïda per interès particular

Entre l’1 de maig i el 30 de setembre, ambdós inclosos, i entre el 24 de desembre i el primer dia laborable després de la festivitat del 6 de gener, ambdós inclosos, es reconeix un règim especial de reducció de la jornada de 2 hores i 30 minuts setmanals.

L’horari per a aquestes jornades es complirà de dilluns a divendres en horari de matí i haurà de ser d’un mínim de 4 hores i 30 minuts, amb els marges de permanència obligada i la flexibilitat que s’especifica a continuació:

MATI

Permanència obligada: de 09:30 a 14:00 hores

Flexibilitat: entrada, de 7:30 a 9:30 h – sortida, de 14:00 a 20:00 h

El personal amb aquestes jornades que, per raons específiques del servei no pugui acollir-se a l’indicat horari d’estiu i Nadal, gaudirà a canvi, com a fórmula alternativa, de l’assignació compensatòria de 4 dies de lliure disposició.

Jornada de dedicació especial

Entre l’1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos, es reconeix un règim especial de reducció de la jornada de 2 hores i 30 minuts setmanals.

L’horari per a aquesta jornada es complirà de dilluns a divendres en horari de matí i haurà de ser d’un mínim de 4 hores i 30 minuts amb els marges de permanència obligada i la flexibilitat que s’especifica a continuació:

MATI

Permanència obligada: de09:30 a 14:00 hores

Flexibilitat: entrada, de 7:30 a 9:30 h – sortida, de 14:00 a 20:00 h

El personal amb aquesta jornada que, per raons específiques del servei no pugui acollir-se a l’horari d’estiu indicat, gaudirà a canvi, com a fórmula alternativa, de l’assignació compensatòria de 3 dies de lliure disposició.


Notícies

Diary 614149 1280 (1)

NOU CALENDARI DELS PROCESOS SELECTIUS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar que el 21 de febrer ha sortit publicat a la pàgina web de l’Ajuntament … Llegiu-ne més
Mistake 1966448 1280 (1)

CCOO DETECTA ERRADA A LES NÒMINES DE SUBALTERN/A DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar que revisant les nòmines als nostres afiliats i afiliades, hem detectat que a la … Llegiu-ne més
Nurse 37322 1280 (1)

REUNIÓ DEL COMITÈ DE PREVENCIÓ I SALUT LABORAL DEL CEB 30.1.2024

Avui, 30 de gener de 2024, s’ha realitzat la reunió del Comitè de Prevenció i Salut Laboral del Consorci d’Educació … Llegiu-ne més
Smart Kid

CURS DE PREPARACIÓ OPOSICIONS ORDINARIES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de Formar-Te ens han enviat aquestes propostes formatives per preparar els processos d’oposicions, amb preus especials per a les … Llegiu-ne més
A Photo Of A Newspaper. The Newspaper Is A Broadsh

DIA, HORA I LLOC DE LA PROMOCIÓ INTERNA D’E A C2 DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar, de la publicació el 4 de desembre de 2023 a les 20:00 hores de l’hora, lloc … Llegiu-ne més
A Photo Of A Newspaper With The Headline San Dieg (1)

DIA, HORA I LLOC DE L’EXAMEN D’OFERTA PUBLICA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar, de la publicació el 4 de desembre de 2023 a les 20:00 hores de l’hora, lloc … Llegiu-ne més
Més notícies PAS