PAS (Ajuntament de Barcelona)

Personal d’Administració i Serveis

IniciFuncionsHorarisTaules salarialsConveniAnnex

Som el personal subaltern i auxiliars administratius/ves de centres docents, i el personal de les seus de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) i Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

Funcions

SUBALTERNS/ES

Funcions:

Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

 • Obertura i/o tancament dels accessos del centre, aules, despatxos i patis i la cura i custòdia de les claus de les diferents dependències, en les activitats organitzades pels centres docents o serveis educatius.
 • Control d’entrada i sortida de l’alumnat i altres persones al centre, la seva recepció i atenció tant presencial com telefònica i la seva derivació
 • Treballs de reprografia, fotocòpies de documents i enquadernacions sobre material propi de l’activitat del centre.
 • Tasques de transport d’objectes i material a l’interior del centre complint la normativa de prevenció de riscos laborals.
 • Realitzar encàrrecs relacionats amb les activitats i funcions del centre (tràmits al servei de correus, CRP, CEB…)
 • Recepció, classificació i distribució del correu (cartes, paquets, documentació…)
 • La cura i el control del material (recepció, lliurament, recompte, trasllat…)
 • Seguiment del manteniment del centre que realitza el CEB.
 • Realitzar petit manteniment amb materials homologats i complint la normativa de prevenció de riscos laborals.
 • Intervenir en els petits accidents de l’alumnat, segons el protocol d’actuació de la normativa vigent.
 • La posada en funcionament i el tancament de les instal·lacions d’aigua, llum, gas, calefacció i aparells que escaiguin (fotocopiadores, material audiovisual…), i la cura del seu correcte funcionament.
 • Les tasques encomanades per la direcció del centre davant situacions extraordinàries i/o d’emergència

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

Funcions

Introduir dades informàtiques de les aplicacions per tal de mantenir actualitzada la informació.

Dur a terme tasques administratives dins el seu àmbit d’actuació. Recepcionar i enviar la documentació sobre la qual es treballa, i mantenir-la en ordre per facilitar-ne la consulta.

Donar informació a la ciutadania i a la resta de personal municipal en l’àmbit d’actuació de l’òrgan corresponent.

ADMISTRATIU/VA

Funcions

Tramitar els expedients i fer-ne el seguiment, impulsar processos administratius i controlar, si escau, l’execució del pressupost.

Redactar documents administratius d’acord amb uns formats

estàndard i altres documents necessaris per a l’activitat del seu àmbit.

Explotar les dades de les bases als sistemes d’informació corresponents.

Informar i orientar la ciutadania i la resta de personal municipal en l’àmbit d’actuació de l’òrgan corresponent.

Horari PAS de centre educatiu

D’acord amb les especificitats i necessitats del servei s’estableix el següent calendari, jornada, i horari especial:

Per al personal amb jornada ordinària de 37’5 hores

La incorporació al centre o servei educatiu es realitzarà l’1 de setembre i finalitzarà el dia 15 de juliol.

PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA O INTERI AMB VACANT ESTRUCTURAL

La jornada habitual serà de 8 hores diàries excepte des de l’inici de la jornada compactada d’estiu del centre o servei educatiu i fins el 15 de juliol, i de l’1 de setembre a l’ inici del període lectiu que fixi el calendari que serà de 7 hores, en jornada continuada.

PERSONAL INTERI SUBSTITUT

La jornada habitual serà de 7,5 hores diàries excepte des de l’inici de la jornada compactada d’estiu del centre o servei educatiu i fins el 15 de juliol, i de l’1 de setembre a l’ inici del període lectiu que fixi el calendari que serà de 7 hores, en jornada continuada.

Horari comú Edificis IMEB i CEB

El personal amb horari comú complirà la seva dedicació de dilluns a divendres en horari de matí i una tarda a la setmana fixada prèviament com a obligatòria amb els comandaments.

De mutu acord, es podrà canviar la tarda dins la mateixa setmana.

En horari de matí, s’hauran de fer un mínim de 4 hores i 30 minuts; i a la tarda, s’hauran de fer un mínim de 2 hores de treball efectiu.

Els marges de permanència obligada i flexibilitat als matins i a la tarda són els que s’especifiquen a continuació:

MATI

Permanència obligada: de 09:30 a 14:00 hores

Flexibilitat: entrada, de 7:30 a 9:30 h – sortida, de 14:00 a 20:00 h

TARDA FIXADA

Permanència obligada: 2 hores

Flexibilitat: entrada, de 15:00 a 16:30 h – sortida, de 17:00 a 20:00 h

Entre la jornada de matí i la de tarda hi haurà una interrupció mínima de 30 minuts que en cap cas computaran com a treball efectiu.

En el supòsit que es prestin serveis a la tarda un dia no assignat com a tarda obligada setmanal i no s’hagi tramitat cap canvi de la mateixa setmana, hi haurà d’haver també una interrupció mínima de 30 minuts que en cap cas computaran com a treball efectiu, si el temps de prestació de servei va més enllà de les 16 hores.

Als efectes del compliment dels períodes de tardes, cada dependència establirà els corresponents dies de prestació quan es consideri necessària la cobertura permanent del servei totes les tardes.

Els dies festius, permisos, llicències, i qualsevol incidència d’un dia sencer, computaran amb un descompte de 7,5 hores de mitjana per dia.

Horari de la jornada de dedicació especial (40 hores setmanals)

El personal amb jornada de dedicació especial complirà la seva dedicació de dilluns a divendres en horari de matí i tres tardes setmanals amb caràcter ordinari, sense perjudici, i atenent les directrius del/de la comandament, que es pugui establir un nombre inferior de tardes a la setmana, en aquest cas caldrà informe justificatiu del comandament.

Els dies festius, permisos, llicències, i qualsevol incidència d’un dia sencer, computaran amb un descompte de 8 hores de mitjana per dia.

Horari d’estiu i Nadal Edificis IMEB i CEB

Jornades ordinària, simplificada i reduïda per interès particular

Entre l’1 de maig i el 30 de setembre, ambdós inclosos, i entre el 24 de desembre i el primer dia laborable després de la festivitat del 6 de gener, ambdós inclosos, es reconeix un règim especial de reducció de la jornada de 2 hores i 30 minuts setmanals.

L’horari per a aquestes jornades es complirà de dilluns a divendres en horari de matí i haurà de ser d’un mínim de 4 hores i 30 minuts, amb els marges de permanència obligada i la flexibilitat que s’especifica a continuació:

MATI

Permanència obligada: de 09:30 a 14:00 hores

Flexibilitat: entrada, de 7:30 a 9:30 h – sortida, de 14:00 a 20:00 h

El personal amb aquestes jornades que, per raons específiques del servei no pugui acollir-se a l’indicat horari d’estiu i Nadal, gaudirà a canvi, com a fórmula alternativa, de l’assignació compensatòria de 4 dies de lliure disposició.

Jornada de dedicació especial

Entre l’1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos, es reconeix un règim especial de reducció de la jornada de 2 hores i 30 minuts setmanals.

L’horari per a aquesta jornada es complirà de dilluns a divendres en horari de matí i haurà de ser d’un mínim de 4 hores i 30 minuts amb els marges de permanència obligada i la flexibilitat que s’especifica a continuació:

MATI

Permanència obligada: de09:30 a 14:00 hores

Flexibilitat: entrada, de 7:30 a 9:30 h – sortida, de 14:00 a 20:00 h

El personal amb aquesta jornada que, per raons específiques del servei no pugui acollir-se a l’horari d’estiu indicat, gaudirà a canvi, com a fórmula alternativa, de l’assignació compensatòria de 3 dies de lliure disposició.


Notícies

Primer Plano Persona Que Trabaja Centro Llamadas

CURS DE FORMACIÓ PER OPOSICIÓ ORDINARIA SUBALTERN/A DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar que des de Formar-te oferim curs de preparació per les oposicions ordinàries del personal … Llegiu-ne més
Flag 2123796 1280

EXAMEN DE CATALÀ DE L’ESTABILITZACIÓ DEL CONCURS DE MÈRITS DE L’AJUNT. BARCELONA

CONVOCATÒRIA DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA (obligatòria i eliminatòria) Des de CCOO us volem informar de la … Llegiu-ne més
Man 3653346 1280

LLISTES PROVISIONALS OPOSICIONS ORDINARIES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO volem informar sobre la publicació, el 18 de setembre de 2023, les llistes provisionals d’admesos i exclosos de l’oferta pública de l’Ajuntament de Barcelona. … Llegiu-ne més
Young Hispanic Couple Standing Over White Background Begging And Praying With Hands Together With Hope Expression On Face Very Emotional And Worried. Begging.

LLISTAT PROVISIONAL DEL CONCURS D’ESTABILITZACIÓ PER MÈRITS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar de la publicació avui, 19 de juliol de 2023, del Concurs de mèrits de … Llegiu-ne més
Postals Pública (2)

REUNIÓ COMITÈ SEGURETAT I SALUT CEB 4.7.2023

Des de CCOO us volem informar de la reunió del Comitè de Seguretat i Salut del CEB, el 4 de … Llegiu-ne més
Refugees G34e777c32 1280 (1)

RETRIBUCIONS PAS DE CENTRES EDUCATIUS AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar de les taules salarials del PAS. Aquests canvis són a partir de la nòmina … Llegiu-ne més
Més notícies PAS