PAE (Ajuntament de Barcelona)

Personal d’Atenció Educativa (PAE)

IniciFuncionsHorarisTaules salarialsConveniAnnex

En aquest sector estem les categories de TEEI (Tècnic/a Especialista d’Educació Infantil), TEEE (Tècnic/a Especialista d’Educació Especial), Audioprotetista i Fisioterapeutes.

Funcions

Funcions del personal tècnic especialista en educació infantil

El personal laboral de la categoria professional tècnic o tècnica especialista en educació infantil col·labora amb els mestres tutors del primer curs del segon cicle de l’educació infantil en el procés educatiu dels alumnes, principalment en el desenvolupament d’hàbits d’autonomia i en l’atenció a les necessitats bàsiques. Correspon al personal tècnic especialista en educació infantil el següent: participar en la preparació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge, és dir, organització de l’aula, elaboració de materials didàctics i suport al desenvolupament de les sessions; col·laborar en la planificació i el desenvolupament d’activitats d’ensenyament i aprenentatge d’hàbits d’autonomia dels alumnes; dur a terme activitats específiques amb alumnes pautades pel mestre tutor o la mestra tutora; col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats bàsiques dels infants; participar en processos d’observació dels infants.

S’ha de garantir la participació dels tècnics especialistes en educació infantil en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents (cicle, nivell i claustre). Els tècnics especialistes en educació infantil han de participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions. Quan es consideri necessari, aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora.

Funcions del personal educador d’educació especial donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin participar en les activitats del centre educatiu, i també aplicar programes de treball preparats pel tutor o tutora o especialistes i participar en l’elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades amb l’autonomia personal, l’adquisició d’hàbits d’higiene, les habilitats socials, la mobilitat i els desplaçaments, l’estimulació sensorial, les habilitats de vida, la transició a la vida adulta i preparació per al món laboral, l’escolaritat compartida en centres ordinaris i centres d’educació especial, etc.; participar en el projecte educatiu del centre; conèixer els objectius i continguts dels programes per poder adequar de la millor manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres tutors i els especialistes; proporcionar als mestres tutors i als especialistes elements d’informació sobre l’actuació dels alumnes a fi d’adaptar i millorar-ne el procés d’aprenentatge.

S’ha de garantir la participació dels educadors d’educació especial en les reunions que permetin la coordinació amb els equips docents del centre i, quan escaigui, amb els altres serveis (EAP, CDIAP, CSMIJ, etc.). A les escoles de primària i als centres d’educació especial es prioritzen les reunions amb el tutor o tutora i les reunions de cicle i de nivell. Als instituts, aquests professionals han de participar en les reunions amb el tutor o tutora i en les reunions del nivell corresponent dels alumnes que atenen, i també en les reunions específiques de centre en relació amb l’atenció a la diversitat, si escau (seminari d’orientació educativa, reunions de CAD, etc.).

Els educadors d’educació especial han de participar en les activitats de formació que tenen relació amb les seves funcions.

Quan es consideri necessari aquests professionals poden participar en les entrevistes amb les famílies, sempre amb la presència del tutor o tutora.

Funcions Fisioterapeuta de centre educatiu

Correspon al personal laboral de la categoria professional de fisioterapeuta les funcions següents:

Fer, tenint en compte el diagnòstic mèdic, la valoració motriu de lusuari per establir-ne el grau dafectació.

Elaborar els programes de recuperació i adaptació per millorar lautonomia personal, i dur a terme el tractament específic que lalumne requereix

Informar i assessorar les famílies, si escau, i col·laborar amb altres professionals, serveis i especialistes.

Com a conseqüència de la revisió del marc dintervenció dels fisioterapeutes als centres educatius, cal tenir en compte el següent:

  1. En relació amb la valoració motriu, cal que es tinguin en compte les
    • habilitats motrius, capacitats i característiques personals dels alumnes i de lentorn, per establir el grau de funcionament de lalumne.
  • En relació amb la elaboració dels programes, cal establir els programes dactuació per millorar lautonomia personal, la participació i laccés als aprenentatges dels alumnes amb afectació motriu i dur a terme el
    • tractament específic que lalumne requereixi.
  • En relació amb l’assessorament a les famílies, cal informar i assessorar les famílies per avançar cap a una atenció integral i multidisciplinària que afavoreixi el desenvolupament dels alumnes i col·laborar amb altres professionals, serveis i especialistes.

Funcions professional audioprotèica

Correspon al personal laboral de la categoria professional daudioprotètic o audioprotètica portar a terme les funcions següents:

Dur a terme la valoració de la capacitat auditiva dels alumnes amb diagnòstic mèdic de disminució auditiva, per tal de conèixer-ne el grau de pèrdua neurosensorial i/o conductiva crònica. 53/60

Prescriure i adaptar les pròtesis auditives.

Informar i assessorar les famílies i col·laborar amb tots els professionals que participen en el procés daprenentatge, així com amb els serveis i especialistes externs al centre educatiu.

HORARI

Jornada i horari de treball del personal tècnic especialista en educació infantil

La jornada ordinària del personal tècnic especialista en educació infantil és de 37 hores i 30 minuts setmanals i s’han de desenvolupar entre les 8 i les 18 hores, amb la distribució següent:

25 hores d’atenció directa als alumnes;

5 hores de participació en les activitats no lectives del centre (reunions de cicle, nivell i claustre, entrevistes amb les famílies, elaboració de materials, etc.);

5 hores de col·laboració en l’acollida dels alumnes del primer curs del segon cicle de l’educació infantil a l’inici i a la finalització de la jornada escolar o en tasques socioeducatives relacionades amb els hàbits i les actituds personals en el temps de migdia;

2 hores i 30 minuts de preparació de material i participació en activitats de formació externa, que no s’han de fer necessàriament al centre.

Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària d’aquests professionals en el primer curs del segon cicle de l’educació infantil. El pla de treball dels tècnics especialistes en educació infantil ha de formar part de la programació general anual dels centres.

Jornada i horari de treball del personal educador d’educació especial

La jornada ordinària del personal educador d’educació especial és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que es distribueixen de la manera següent:

25 hores d’atenció directa als alumnes amb necessitats educatives

especials, que s’han de fer dins de l’horari lectiu i, si escau, en altres activitats on s’atengui directament als alumnes i que formin part del projecte educatiu del centre.

6 hores per a reunions, coordinacions externes i internes i activitats formatives en el centre.

4 hores per a col·laborar en la preparació dels materials i l’adequació dels

espais per donar suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials en la seva participació en les activitats del centre.

2 hores i 30 minuts de preparació, formació i reciclatge i altres activitats relacionades amb les seves funcions que no s’han de fer necessàriament al centre.

Correspon al director o directora del centre, un cop escoltats els implicats i en funció del pla de treball, jornada i horari de treball, determinar la distribució horària d’aquests professionals, que no han de substituir en cap

cas el personal docent ni el servei de monitoratge, garantint les funcions previstes en el conveni. El pla de treball del personal educador d’educació especial ha de formar part de la programació general anual dels centres.

Jornada i horari de treball Fisioterapeuta de Centre docent

La jornada ordinària del personal fisioterapeuta és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que es distribueix de manera general com segueix:

35 hores, que es programen de manera presencial i en horari fix, distribuïdes de manera flexible per adequar-se a les necessitats dels alumnes i possibilitar les activitats ordinàries del lloc de treball. Dins

daquest horari es poden programar fins a un màxim de 30 hores setmanals per a latenció directa als alumnes i, si escau, el temps per a desplaçaments entre centres de treball.

Les 2 hores i 30 minuts restants es dediquen a activitats de formació i a la preparació individual dactivitats que no cal que es portin a terme a la seu de lEAP ni en lhorari fix. A conseqüència de la revisió del marc dintervenció dels fisioterapeutes als centres educatius, latenció directa sentén com latenció que es fa als alumnes i a les famílies als centres educatius.

Jornada i horari de treball personal audioprotètica

La jornada ordinària del personal audioprotètic és de 37 hores i 30 minuts setmanals, que es distribueix generalment de la manera següent:

35 hores que es programen de manera presencial i en horari fix, distribuïdes de manera flexible per adequar-se a les necessitats dels alumnes i possibilitar les activitats ordinàries del lloc de treball. Dins

daquest horari, es poden programar fins a un màxim de 30 hores setmanals per a latenció directa als alumnes i, si escau, el temps per a desplaçaments.

Les 2 hores i 30 minuts restants es dediquen a activitats de formació i a la preparació individual dactivitats, que no cal que es portin a terme a la seu del CREDA ni en lhorari fix.

Connected 1327191 640

PREVISIÓ CALENDARI ABONAMENTFONS D’ACCIÓ SOCIAL

Aneu preparant les factures i justificants per poder fer la soŀlicitud de l’ajut. Gràcies a la signatura del conveni en … Llegiu-ne més
Stop 3089945 640 (1)

CCOO SIGNA ACORDS PERQUÈ ES COMPLEIXIN!!. MESA GENERAL 7.5.2024

Des de CCOO us volem informar de la Mesa General que es va realitzar el 7 de maig de 2024. … Llegiu-ne més
Man 6683668 640 (1)

DIES PERSONALS ANUALS DEL PERSONAL D’ATENCIÓ EDUCATIVA (PAE)

Des de CCOO, us volem recordar dels dies que es disposen, anul·lament, pel PAE, ja que hem detectat amb les visites als … Llegiu-ne més
Prevention 6766662 1280 (1)

REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DEL CEB. 16.4.2024

El dimarts, 14 d’abril de 2024, s’ha celebrat telemàticament la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del Consorci … Llegiu-ne més
Result 3249597 1280 (1)

PUBLICACIÓ NOTA EXAMEN DEL CONCURS OPOSICIÓ DE L’ESTABILITZACIÓ A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Us comuniquem que avui de 12 març de 2024 ha sortit publicat, a la web de selecció i provisió de … Llegiu-ne més
Diary 614149 1280 (1)

NOU CALENDARI DELS PROCESOS SELECTIUS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar que el 21 de febrer ha sortit publicat a la pàgina web de l’Ajuntament … Llegiu-ne més