Aconseguit l’acord salarial! Actualització de les taules salarials pels anys 2022-2024

Actualització de les taules salarials pels anys 2022-2024

Després de mesos d’una negociació difícil i complexa la part sindical i les patronals hem arribat a un acord parcial en matèria salarial en el marc de la comissió negociadora del 4rt Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural

La revisió salarial acordada (amb taules salarials tancades) pels següents anys ha estat la següent:

  • Increment de l’1,5% amb efectes d’1 de gener de 2022
  • Increment de l’1% amb efectes d’1 de setembre de 2022
  • Increment del 2% amb efectes d’1 de setembre de 2023
  • Increment del 2,5% amb efectes d’1 de setembre de 2024

En resum, hem garantit un increment salarial acumulat final d’un 7%. L’objectiu d’aquesta proposta perllongada en el temps, com us hem vingut reiterant, sempre ha estat aconseguir compensar l’increment modest del 2022, on les empreses tenen més dificultats econòmiques, mitjançant aquest acumulat plurianual. A més, queda oberta la possibilitat de revisar a l’alça, mitjançant l’acord de les parts, els increments salarials de 2023 i 2024 si la situació del sector ho permet.

Alhora, la part patronal i la part sindical també hem acordat la inclusió de tres perfils professionals que suposen una millora en l’àmbit sociocultural i als centres de cultura:

  • Es crea el perfil de Mediador/a Cultural per a museus i centres culturals que tindrà com a funció elaborar materials didàctics i pedagògics sobre continguts culturals, artístics i patrimonials, així com gestionar i coordinar a la programació d’activitats culturals. Tindrà una retribució equivalent a la de Tallerista.
  • També hem acordat eliminar el perfil de Venda d’entrades i reserva de grups per incloure’l al nivell de Informador/a, alhora que totes les persones que venien desenvolupant la tasca de vendedor d’entrades passaran a aquest perfil experimentant una millora important en el seu sou.
  • Finalment, s’ha creat el perfil Tècnic de Producció que s’ocuparà de la preparació dels equips d’imatge, llum i so, la realització de les proves, l’ús i control d’equips durant els esdeveniments, sempre que no requereixin una habilitació o formació específica. Tindrà una retribució equivalent a la d’Informador.

I per continuar treballant, les parts també hem acordat la creació de tres comissions de treball per agilitzar la feina en aquesta i d’altres matèries del conveni:

  • Comissió colònies, campaments i activitats anàlogues i registre horari
  • Comissió reforma laboral i millores socials
  • Comissió classificació professional

CCOO valorem positivament l’acord pel que suposa en termes salarials per a les persones treballadores del sector. Per fi, es trenquen anys de congelació salarial i s’assegura un futur d’increments salarials. També hi ha una primera millora en termes de classificació professional que esperem aprofundir en la comissió creada amb aquest objectiu. Amb la resta de comissions de treball també treballarem per aconseguir millores en les condicions laborals del sector.