Ordenació i millora de la mobilitat als polígons d’activitat econòmica i zones industrials

Introducció

Per avançar cap a un model de mobilitat a la feina sostenible, segur i equitatiu en els polígons d’activitat econòmica cal garantir la implicació conjunta dels sindicats, les empreses, les administracions públiques i les persones treballadores, així com dels operadors del transport públic d’aquell territori. És important promoure la creació d’instruments específics de planificació de la mobilitat en l’àmbit laboral, com els plans de mobilitat de polígon i les taules de mobilitat, així com incorporar la vessant de la mobilitat a la feina en els plans de mobilitat urbana i les zones de baixes emissions, entre d’altres.

Objectius

Incidir en els espais de concertació social per potenciar el transport col·lectiu (públic, mancomunat) als polígons d’activitat econòmica i les zones industrials.

Mesures

  • Fer gestió de la mobilitat a demanda o alternatives a nivell de plans de mobilitat de polígons.
  • Proposar i pactar amb els agents socials i econòmics i l’administració local mesures per millorar la mobilitat, fomentant els desplaçaments amb transport col·lectiu. 
  • Fomentar la connexió amb transport públic i modes de transport sostenibles dels polígons industrials i dels centres productius amb els nuclis urbans. 
  • Promoure el transport públic i l’electrificació de la mobilitat als centres de treball. 

Eines i normativa de referència

ODS vinculats

ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
ODS 2. Posar fi a la fam; assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.
ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les persones de totes les edats.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes.
ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua, i el sanejament per a totes les persones.
ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l'ocupació plena i productiva, i el treball digne per a totes les persones.
ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació.
ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.
ODS 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres; gestionar els boscos de manera sostenible; combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la diversitat.
ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible; proporcionar accés a la justícia per a totes les persones, i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
ODS 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Interlocutor

Implicació de territori, administracions locals i comarcals.

Etiquetes