Pacte Nacional per la Transició Justa

Introducció

CCOO de Catalunya vam proposar en el nostre 12è Congrés (maig 2021) la necessitat d’un Pacte Nacional per la Transició Justa.

Cal una transició justa que posi la tecnologia al servei de la democràcia i de les persones per sobre del negoci, disputant el govern de les dades perquè es transformi en el poder de la gent i no dels grups oligopolístics que eludeixen compromisos socials o de les plataformes que precaritzen el treball. La transició justa ha de posar la persona al centre amb la dignificació dels treballs i la millora imprescindible de la participació dels treballadors i treballadores per a una democràcia econòmica que no es quedi a les portes de l’empresa.

Objectius

Es busca establir un lideratge públic fort i compromès que sigui capaç de respondre als reptes socials i econòmics actuals. A través d’aquest lideratge, es proporcionarà una direcció clara i efectiva per abordar les qüestions més urgents de la societat i promoure el bé comú.

Un altre objectiu és implementar mesures compensatòries i de protecció social per a les persones i empreses que es troben en situacions de crisi o vulnerabilitat. Això inclou l’establiment de polítiques i programes que ofereixin suports econòmics, protegeixin els llocs de treball i assegurin una cobertura social adequada per a tots els ciutadans.

A més, es busca promoure la formació i la inversió per aprofitar les oportunitats emergents. Aquest objectiu implica fomentar l’educació i la formació professional, així com realitzar inversions estratègiques per ajudar les persones a adquirir les habilitats necessàries per afrontar els canvis tecnològics i econòmics. A través d’aquesta formació i inversió, es pretén garantir que les persones puguin aprofitar les oportunitats laborals existents i adaptar-se als nous reptes de la societat actual.

Altres objectius inclouen el desenvolupament de polítiques sectorials adequades per promoure el creixement i la sostenibilitat en sectors clau de l’economia, així com la lluita contra la precarietat laboral. Aquest últim objectiu implica establir mecanismes per garantir condicions de treball dignes, protegir els drets laborals i reduir la inseguretat laboral i salarial que afecta a tantes persones avui en dia.

Mesures

És essencial establir mesures compensatòries per a empreses en crisi i persones en risc d’atur. Aquests suports ajudarien a mitigar els impactes econòmics i socials derivats de les crisis empresarials i proporcionarien assistència als treballadors afectats per aquestes situacions, facilitant la seva transició cap a noves oportunitats laborals.

També és imprescindible impulsar la formació per a l’ocupabilitat digital per reduir les bretxes existents en termes de gènere, edat, idioma o procedència. Aquesta formació proporcionaria habilitats i competències en l’àmbit digital, permetent que més persones puguin accedir a les oportunitats de treball disponibles en aquesta nova era tecnològica i reduint les desigualtats existents.

A més, és crucial destinar els recursos i les ajudes públiques necessàries per acompanyar les transicions econòmiques, com ara plans alternatius de reindustrialització. Aquests plans fomentarien la creació de noves indústries i sectors econòmics sostenibles, contribuint a la generació d’ocupació i a la diversificació de l’economia.

Per a un canvi real, cal impulsar un nou model de turisme, de comerç i de regulació del sistema financer. Aquest nou model hauria de ser sostenible, equitatiu i respectuós amb el medi ambient i els drets laborals. S’han de promoure pràctiques responsables i ètiques que generin beneficis per a la societat en general, i no només per a uns pocs.

Finalment, és fonamental establir una regulació adequada per abordar les pràctiques abusives que puguin sorgir en el treball en línia. Aquesta regulació ha de protegir els drets laborals de les persones treballadores i garantir condicions de treball justes i dignes en l’entorn digital.

Eines i normativa de referència

ODS vinculats

ODS 1. Erradicar la pobresa a tot el món i en totes les seves formes.
ODS 2. Posar fi a la fam; assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l'agricultura sostenible.
ODS 3. Garantir una vida sana i promoure el benestar a totes les persones de totes les edats.
ODS 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
ODS 5. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les nenes.
ODS 6. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua, i el sanejament per a totes les persones.
ODS 7. Garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.
ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible; l'ocupació plena i productiva, i el treball digne per a totes les persones.
ODS 9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible, i fomentar la innovació.
ODS 10. Reduir la desigualtat en i entre els països.
ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
ODS 12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 13. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
ODS 14. Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupament sostenible.
ODS 15. Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres; gestionar els boscos de manera sostenible; combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la diversitat.
ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible; proporcionar accés a la justícia per a totes les persones, i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
ODS 17. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Funcions

Diagnòstic compartit amb suport de persones expertes, agents socials i partits polítics que ha de traslladar-se a tota norma i mesura en l’acció de les administracions públiques a Catalunya.

Interlocutor

Diàleg Social (govern, patronal i sindicats més representatius) i Taula àmplia del Pacte (Universitats, Entitats, Partits polítics…)

Etiquetes