El 3r Acord de l’ICS, un acord necessari

El 3r Acord de l’ICS millora les condicions laborals i retributives de totes les categories professionals que conformen l’ICS, tant les sanitàries com les de gestió i serveis (no sanitàries), i ha estat signat per CCOO i altres sindicats de la Mesa Negociadora. Evidentment, aquest acord no és un punt final, sinó un punt i seguit per anar assolint totes les reivindicacions que CCOO vam presentar a la nostra plataforma negociadora. 

Hem de tenir en compte que l’any 2006 va ser quan es va signar el 2n Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’ICS, que ha estat vigent fins a la signatura del preacord del 3r Acord el passat 22 de novembre del 2023. La denúncia del 2n Acord per negociar i millorar les condicions laborals es va fer al desembre del 2021, perquè, per primer cop en molts anys, el pressupost en salut es veia incrementat per al 2022.

CCOO, després de la signatura, tenim garantida la presència a la Comissió de Seguiment d’aquest acord amb l’objectiu de continuar millorant les condicions laborals, sense que en cap cas hàgim d’esperar 17 anys més. A més, a diferència d’altres propostes sindicals que no compten amb la condició de més representatives, la nostra presència a altres taules de negociació fa que algunes matèries, com les que afecten la regulació de caràcter estatal, puguin ser negociades. CCOO, com sempre, és garantia de millora de drets i condicions laborals, i és el suport de la gent treballadora el que ho fa possible.

Per a qualsevol dubte o qüestió, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic a l’adreça següent: [email protected].

Aquest preacord significa garantir la implementació de les millores laborals i retributives següents:

1 – Una reducció horària per a totes les categories professionals

 • En el cas dels facultatius i facultatives especialistes, que feien una jornada completa de 1.728 hores, passaran a realitzar 1.642 hores anuals.
 • La resta de professionals en torn diürn, que feien una jornada de 1.642 hores anuals, passaran a fer-ne 1.599.
 • I si aquests professionals treballen en torn nocturn, la jornada dels quals era de 1.472 hores anuals, passaran a realitzar-ne 1.445.
 • En el cas del personal que presti serveis en torn diürn i nocturn, com per exemple en l’Atenció Continuada d’Urgències Terrorial ACUT o a les presons, realitzarien la proporcionalitat de totes dues jornades en funció de les hores realitzades.
 • El mateix acord recull el compromís de l’aplicació immediata de la rebaixa de jornada (fins a les 35 hores setmanals): el 3r Acord recull de manera expressa el que CCOO hem acordat dins el marc de l’Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI pel que fa a l’aplicació d’una reducció de jornada setmanal fins a les 35 hores. En aquest sentit, es recull que, un cop s’acordi en el marc de la Funció Pública catalana, també sigui d’aplicació immediata per als professionals de l’ICS. Es preveu que es pugui implementar aquest 2024.

2 – Increment retributiu a través de diferents complements

 • El 3r Acord de l’ICS NO té competències per modificar el salari base ni el complement de destinació ni els triennis, ja que són d’àmbit estatal.
 • El que sí que pot modificar són els diferents complements d’àmbit autonòmic o d’àmbit d’empresa.
 • I és en aquesta línia que cada categoria professional, sense excepció, ha vist incrementat un complement o diversos, com per exemple el complement específic, el de carrera professional, els DPO, el complement d’homologació, el complement de coordinació, el complement de docència… Tots aquests complements es reflectiran en les noves taules retributives, en espera de tenir les definitives. En aquest sentit, us donem accés a l’apartat de l’acord que en parla i tan bon punt disposem de les taules retributives definitives CCOO publicarem en la nostra web unes taules comparatives per categories i/o grups professionals dins de cada àmbit, de manera que, d’una manera fàcil i senzilla, es podran veure les diferències entre el 2n Acord i el 3r Acord.

3 – Accés a cobrament d’objectius (DPO)

 • Fins ara, només tenia accés al cobrament de la paga d’objectius o DPO el personal que era estatutari fix, estatutari interí o que, com a mínim, tenia un nomenament estatutari temporal superior a 6 mesos de durada.
 • Fins ara, en quedaven exclosos tots els contractes inferiors a 6 mesos de durada o aquells que, tot i ser de durada superior, eren de substitució.
 • Amb el 3r Acord tindran accés al cobrament de DPO totes les categories professionals amb independència de la tipologia de contracte que tinguin. El requisit mínim per accedir-hi serà que la suma dels contractes superi un mínim de 175 dies/any, és a dir, que no cal un nomenament inicial de 6 mesos o més.
 • Les persones que tinguin nomenament de 6 mesos o superior a principis d’any continuaran com fins ara.
 • Hi ha el compromís per part de l’ICS que els objectius hauran de suposar un repte, però, alhora, hauran de ser assolibles i fixar-se amb la participació de les persones interessades. Les fitxes s’hauran de lliurar dins del 1r trimestre de l’any.

4 – Carrera professional amb qualsevol tipus de contracte

 • Amb el 2n Acord, només tenien accés al cobrament de la carrera professional aquelles persones amb vinculació estatutària fixa. Arran de les sentències guanyades per CCOO , també hi va accedir el personal estatutari interí.
 • Fins ara, doncs, en quedaven exclosos totes aquells professionals que, tot i tenir els anys mínims necessaris per assolir determinats nivells de carrera professional, tinguessin nomenaments estatuaris temporals, com ara eventualitats, substitucions, etc.
 • Amb el 3r Acord, tindran accés al cobrament de la carrera professional totes les categories professionals amb independència de la tipologia de contracte que tinguin.
 • Volem recordar també que per a la carrera professional del 2023 ja s’ha recuperat l’any de tràmit que es va perdre durant les retallades del 2023. És a dir, les carreres sol·licitades al desembre del 2022 s’han cobrat amb efectes des de l’1 de gener del 2023.

5 – Carrera professional per a treballadors/es que venen d’altres sectors

 • Amb el 2n Acord, per a la carrera professional només computaven els serveis prestats a l’ICS o al Servei Nacional de Salut (SNS), de manera que en quedava exclosa la resta del sector concertat.
 • Amb el 3r Acord, hi ha un reconeixement del nivell o nivells de carrera professional que ja estiguessin assolits al sector concertat (conveni del SISCAT o convenis propis). D’altra banda, un cop demanat el reconeixement, serà d’aplicació immediata, sense necessitat de cap requisit més.

6 – Carrera professional en cas de promoció interna temporal

 • Amb el 2n Acord, quan un professional es trobava en promoció interna temporal i havia canviat de grup professional, li succeïen dues coses: d’una banda, la carrera professional de la categoria d’origen li quedava congelada sense possibilitat d’avançar en nous nivells, i per altra banda, tampoc podia assolir cap nivell de la categoria que estava promocionada.
 • Amb el 3r Acord, això ha estat corregit, de manera que la persona manté la carrera professional de la categoria d’origen, fins que l’import de la carrera professional de la categoria en què està promocionada sigui superior a l’import anterior, i a partir d’aquí igualment anirà sumant nivells de la categoria en promoció, com qualsevol altre professional que no estigui en situació de promoció interna temporal.
 • Exemples del punt anterior serien els casos del personal TCAI (tècnics i tècniques en cures d’auxiliar d’infermeria) que promociona a infermer o infermera, del personal zelador que promociona a auxiliar administratiu…, dels quals actualment hi ha un gran nombre.

7 – Altres millores en carrera professional

 • Reconeixement dels anys destinats a fer les residències del personal mèdic i d’infermeria, a l’efecte del còmput per assolir nivells de carrera professional.
 • Reconeixement de les especialitats mèdiques i d’infermeria amb increments retributius en la carrera professional.
 • En el cas d’infermeres especialistes es reconeix un nivell 0, sense cap tipus de requisit més enllà de tenir l’especialitat, així com en el cas de les llevadores.
 • Per manca de desplegament de l’especialitat medicoquirúrgica d’àmbit hospitalari, hi ha un reconeixement de l’infermer o infermera especialitzat amb un increment retributiu en funció del lloc on es treballa si es reuneixen els requisits següents: tenir un màster relacionat amb el lloc de treball o bé tenir el 4t nivell de carrera professional i haver prestat 10 anys de servei al lloc per al qual s’opta.
 • S’han establert unes bandes mínimes d’assoliment, que és la garantia que com a mínim un percentatge de cada nivell i de cada categoria professional assolirà la carrera professional, de manera que, si no s’assoleix aquest percentatge, caldrà abaixar crèdits per tal d’aconseguir-ho.

8 – Possibilitat de realització de guàrdies per a totes les categories professionals

 • Amb el 2n Acord, la realització de guàrdies estava limitada a personal mèdic i d’infermeria. Sovint la resta de categories professionals doblaven o treballaven en caps de setmana (com a jornada ordinària).
 • Amb el 3r Acord, s’obre la possibilitat que, en cas de necessitat, qualsevol categoria professional a la qual se li demani fer jornades de més pugui ser retribuïda amb un preu per hora de jornada de guàrdia.
 • El 3r Acord recull expressament que, per a totes aquelles categories que no feien guàrdies, la realització d’aquestes serà voluntària.

9 – Regulació de les guàrdies localitzades.

 • El 2n Acord no regulava de manera uniforme el preu de la guàrdia localitzable.
 • El 3r Acord regula les guàrdies localitzables per a totes les categories professionals i l’import d’aquestes serà el 50 % del que estigui estipulat per a la guàrdia presencial.

10- Increment de les gratificacions de 25 de desembre i 1 de gener (també les vigílies)

 • Tant en l’àmbit hospitalari com en l’àmbit de l’atenció primària hi ha un increment del preu per hora per als dies 25 de desembre i 1 de gener (també les vigílies).
 • En l’àmbit de l’atenció primària hi ha un increment corresponent al 200 % del preu de l’hora ordinària de guàrdia.
 • La gratificació especial (jornada ordinària més plus) de l’àmbit hospitalari també ha estat incrementada en funció de la categoria professional i, en el cas d’infermeria, llevadors i llevadores, i personal mèdic, podran triar entre gratificació especial o preu per hora de guàrdia com a primària. Vegeu la taula.

MILLORES RETRIBUTIVES 3r ACORD ICS (dies 25/12 i 01/01 i nits del 24/12 i 31/12)

Captura De Pantalla 2024 02 02 133512

11 – A infermeria, possibilitat de fer diumenges i/o dissabtes de manera voluntària a 35 €/h a partir de 43 hores

 • La reducció de la jornada ordinària en torn diürn ha estat de 43 hores anuals. En el cas de categoria deficitària, com és infermeria, hi ha la possibilitat, totalment voluntària, de realitzar aquestes 43 hores en diumenge i/o dissabtes, tant de dia com de nit, a un preu de 35 euros l’hora.
 • Aquesta mesura s’ha de realçar, ja que permetrà millorar la conciliació del personal en caps de setmana. Serà valorat dins la Comissió de Seguiment hospital per hospital.

 12 – Compromís de la reclassificació professional i altres millores

13 – Altres millores

 • A més de l’exempció de guàrdia a les persones treballadores majors de 50 anys que ja regulava el 2n Acord, ara també hi ha l’exoneració voluntària de les guàrdies localitzables o de crida per raó d’edat, i d’un plus del 10 % en les guàrdies si el perllongament és obligatori per necessitats justificades del servei.
 • Reconeixement de nous perfils professionals, no previstos en el 2n Acord: genetistes, professionals de biodiagnòstic, referents de benestar emocional comunitari (REBEC), higienistes dentals de presons…
 • Reconeixement, en el cas de les TCAI i dels tècnics i tècniques superiors higienistes dentals de presons, del nivell que els pertocava, de tal manera que veuran incrementada la seva retribució també en el complement de destinació.
 • També s’obre la porta al reconeixement a les especialitats d’infermeria: a banda de l’increment de carrera professional descrit anteriorment, també hi ha la possibilitat de convocatòries de concursos d’oposició específics.
 • Reconeixement retributiu a determinades categories que realitzen tasques de coordinació: tècnics i tècniques superiors sanitaris, personal de manteniment, auxiliars administratius…
 • Reconeixement econòmic per passar el comunicat entre torns o per a la continuïtat assistencial (encavalcament) per a infermeria, TCAI i llevadors i llevadores de sales de part que treballin amb torns de 7 h / 7 h / 10 h o 12 h / 12 h les 24 hores del dia els 365 dies l’any.
 • Reconeixement econòmic com a plus de torn a determinades categories que treballen en serveis i/o àmbits oberts 24 hores, en torns de 7 h / 7 h / 10 h o 12 h / 12 h.
 • Pagament de dietes o àpats per cada mòdul o jornada de 12 hores, de tal manera que si es fa una guàrdia de 24 hores, el pagament serà de 2 àpats. Amb el 2n Acord, només era 1 àpat màxim al dia.
 • Plus econòmic rural de difícil cobertura per a metges i metgesses, professionals d’infermeria, treballadors i treballadores socials i llevadors i llevadores.
 • Millora i reconeixement econòmic de tutors i tutores, càrrecs de coordinació docent i caps d’estudi per la FSE (formació sanitària especialitzada).
 • Creació de diferents grups de treball o comissions per tractar expressament:
  • La conciliació en caps de setmana en l’àmbit hospitalari.
  • L’anàlisi en l’atenció primària de la realització de l’agenda “tova” i les jornades complementàries als centres penitenciaris i ACUTS.
  • L’anàlisi de la regulació, del funcionament, de les retribucions, etc., dels infermers i infermeres de pràctica avançada (IPA).
  • L’anàlisi per establir un model de retribucions per a la realització de trasplantaments (extraccions i implants d’òrgans).

Què NO POT regular el 3r Acord per manca de competències?

1 – Modificació salari base, complement de destinació i triennis

El 3r Acord no és competent en l’increment de retribucions dins del salari base, del complement de destinació ni dels triennis, ja que són qüestions de competència estatal que es regulen per a totes les comunitats autònomes.

El que sí que s’implementaran seran els increments previstos dins el marc de l’Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI, signat per CCOO i UGT. En aquest acord, a més de l’increment retributiu del 0,5 % vinculat al PIB del 2023, que faltarà aplicar, també hi haurà un increment retributiu del 2 %, més el 0,5 % (IPC), si es compleixen els requisits per a l’any 2024. Aquests increments es veuran reflectits no només en els conceptes salarials estatals, sinó en la totalitat dels conceptes de les taules retributives de l’ICS.

2 – Dies d’assumptes propis

Els dies d’assumptes propis (o dies personals o dies graciables) són de competència autonòmica per a tots els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, i, per tant, la seva regulació es fa a la Mesa General de la Funció Pública. És un tema ja sol·licitat per CCOO i quan es concedeixi serà d’aplicació immediata per al personal de l’ICS, així com per al d’Ensenyament i de la Generalitat.

3 – Jubilació anticipada, jubilació parcial anticipada

El 3r Acord no té cap tipus de competència en matèria de jubilacions: tant la jubilació anticipada com la jubilació parcial anticipada són d’àmbit estatal i de competència de la Seguretat Social.

En el cas de la jubilació parcial anticipada, està ja continguda dins el marc de l’Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI, signat per CCOO i UGT, i cal un canvi normatiu per incloure el contracte relleu en el cas del personal funcionari i estatutari. En aquest sentit, en el marc estatal, CCOO hem fet mobilitzacions i hem sol·licitat reiniciar les negociacions per al seu desplegament després del canvi de govern. També hi ha una previsió que pugui ser implementat de cara a aquest 2024.

4 – Fons d’Acció Social (FAS)

El FAS, que era un tipus d’ajut econòmic per a tot el personal de la Generalitat de Catalunya, en determinats casos (ajuts escolars, odontològics, òptics…) també és competència de la Mesa General de la Funció Pública. És un tema ja sol·licitat per CCOO i quan es concedeixi serà d’aplicació immediata per al personal de l’ICS, així com per al d’Ensenyament i de la Generalitat.

5 – Gestió d’infermeria de la demanda (GID)

Les directrius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’anomenada GID les fixa el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC), que estableix la GID com una resposta que dona l’infermer o infermera des del seu àmbit competencial a persones usuàries que plantegen una demanda relacionada amb la salut. Està regulada en l’acord publicat el 15 de juny del 2016 al DOGC i emparada per l’article 4.2 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries. L’exercici de les professions sanitàries s’ha d’ajustar al que estableixen les lleis i les normes reguladores d’aquest exercici que dictin les organitzacions col·legials respectives.

Més concretament, la GID es va implementar gràcies, o com a conseqüència, de la regulació en dos acords del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya publicats al DOGC els anys 2013 i 2016, i, per tant, de cap manera és competència del 3r Acord.

6 – Competències i funcions de les diferents professions

Les competències i funcions de les diferents professions estan regulades per diferents normatives estatals i pels diferents col·legis professionals. Per tant, no poden ser regulats pel 3r Acord, encara que la seva regulació no s’ajusti a la realitat actual.

7 – Formació

L’àmbit regulador de la formació en el cas dels professionals de l’ICS passa per dues vies: d’una banda, formació amb pressupost propi, gestionat pel mateix ICS, i, de l’altra, formació amb formació AFEDAP, pública, que surt de les nòmines de cada professional. Cal dir també que la compensació de les 40 hores de formació és competència del 3r Acord de la Mesa General de la Funció Pública

8 – Recuperació del 5% de la retallada patida a l’any 2010

La retallada del 5 % patida el 2010 va ser per llei del Govern central. Per tant, la seva recuperació ha d’emanar del mateix Govern. Ara bé, cal fer esment al fet que la retallada també del 5 % de la massa salarial aplicada pel Govern de la Generalitat via retirada d’una paga doble els anys 2012, 2013 i 2014, ja es va recuperar gràcies a l’Acord de la Mesa General de la Funció Pública, signat per CCOO i UGT.

9 – Reclassificació professional

Tot i el compromís recollit en el 3r Acord respecte de l’aplicació immediata de les reclassificacions professionals quan siguin efectives, el 3r Acord no té competències, per exemple, en el següent:

 • Reconeixement del grup A1 d’infermeria i resta de graus que actualment són al grup A2. Això depèn de l’àmbit estatal, i perquè sigui una realitat necessitem un compromís per part de l’Estat per a l’actualització de la Llei 44/2003, d’ordenació de les professions sanitàries (LOPS), en què les infermeres encara estan classificades com a diplomades. Cal adaptar els nivells en què s’estructuren les professions sanitàries titulades en l’aplicació de l’Espai Europeu d’Educació Superior, davant l’extinta classificació de llicenciats i diplomats. Avui tots són graduats. CCOO ha portat diverses propostes per a la reclassificació corresponent.
 • Implantació de la reclassificació professional dels tècnics i tècniques de grau mitjà (passarien del grup C2 al grup C1) i dels tècnics i tècniques de grau superior (passarien del grup C1 al grup B). Aquests casos ja estan recollits dins el marc de l’Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI (enllaç 2), signat per CCOO i UGT. CCOO ha interposat requeriment davant el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública estatal per a la seva implantació.

10 – Altres temes que no pot preveure el 3r Acord:

 • Ràtios i contingents.
 • Càrregues assistencials.
 • Contractació temporal.
 • Avaluacions de la gestió de les direccions dels centres.
 • Ús de vehicles particulars per a la realització de visites a domicilis.
 • Etc.

El 3r Acord només és un punt de partida de les nostres reivindicacions. CCOO estem negociant totes les matèries excloses a les taules de negociació en què SÍ es tenen competències.