Nova oferta de cursos on-line, febrer-març_

Dirigits al professorat i personal especialitzat de suport dels centres que imparteixen els ensenyaments regulats en la Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’Educació, així com al dels serveis tècnics de suport educatiu en els citats ensenyaments. (docents d’ensenyaments regulats en servei actiu o en excedència per cura de familiars, per violència de gènere o per violència terrorista. Docents en serveis especials, personal especialitzat de suport en els centres d’ensenyament; i persones que no estan en actiu, però estan habilitades per a exercir la docència)

La Federación de Enseñanza de CCOO ofereix un any més activitats en línia amb reconeixement del INTEF (Institut Nacional de Tecnologies Educatives i de Formació del professorat), a través del conveni subscrit amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP) en matèria de formació permanent del professorat, baremables en totes les comunitats autònomes per a oposicions, concurs de trasllats i sexennis. Consulta en la Federació d’Educació per si cal realitzar tràmits complementaris.

Els cursos estan dirigits al professorat i personal especialitzat dels centres que imparteixen els ensenyaments regulats en la Llei orgànica 2/2006 d’Educació, així com al dels serveis tècnics de suport educatiu en els citats ensenyaments.

Personal docent en actiu o amb experiència prèvia : s’haurà d’aportar capçalera de nòmina o certificat del centre on es presti servei.

Personal que no estigui en actiu, però que estigui habilitat per a l’exercici de la docència, futurs docents, opositors i personal sense experiència prèvia: hauran d’aportar títol de mestre/a, grau o llicenciatura més màster de secundària o CAP. El contingent per a aquestes places és del 15% del total del curs.

Condicions d’homologació

Per a poder homologar els cursos, el Ministeri d’Educació i Formació Professional requereix que hi hagi 30 alumnes com a mínim. En el cas que no es completi aquest número, es podrà retardar la data de celebració fins a aconseguir el contingent o anul·lar l’activitat. En aquest cas, et retornarem l’import de la matrícula, o si és possible i t’interessa un altre curs, podem canviar-lo. El màxim de participants permès és de 50 per curs. No es poden realitzar dos cursos que coincideixin en el temps o en els quals se solapin les dates, ja que el MEFP només reconeixerà un d’ells. Una vegada aconseguit el nombre mínim de persones participants en actiu, es podran assignar places als qui no havent exercit la docència compleixin tots els requisits per a això establerts en el Reial decret 1834/2008 i l’Ordre ECI/3857/2007. Aquestes places no podran superar el 15% del total.

Els certificats definitius dels cursos es remetran per correu electrònic una vegada que el Ministeri d’Educació i FP ens emeti les diligències d’homologació. Segons normativa, té fins a tres mesos per a fer-ho, comptant des de la data de finalització del curs.

Tots els cursos tenen un descompte per a les persones afiliades a CCOO. Si no ho estàs, pots afiliar-te ara.

Aquesta oferta es completa amb les activitats homologades per les Conselleries d’Educació d’algunes comunitats autònomes.

Aquests son els nous cursos oberts:

230643 elaboración y programación de uudd fp.pdf
230644 la ley de protección de datos en el ámbito educativo.pdf
230685 prevención de accidentes y primeros auxilios en los centros educativos.pdf