El Síndic es pronuncia sobre la situació crítica de l’FP a Catalunya després de les denúncies de CCOO i famílies

Considera que el dèficit de places és estructural i que hi ha una manca de garanties d’escolarització i d’oportunitats per als joves que opten per l’itinerari professional. 

Després de les denúncies fetes per CCOO (que podeu consultar aquí i aquí)  els darrers dies i l’acompanyament realitzat a les famílies per denunciar al Síndic de Greuges la manca de places públiques d’FP. Per atendre la demanda el Defensor de les persones avui s’ha pronunciat sobre la situació de l’FP a Catalunya coincidint amb les valoracions de CCOO sobre la vulneració del dret a la formació de l’alumnat que opta per l’FP i la segregació que representa no garantir la seva escolarització en un context de dèficit d’oferta en una situació de crisi sanitària, social i educativa, amb un percentatge molt alt d’abandonament escolar prematur a l’FP, que als graus mitjans arriba al 40%, i amb un atur juvenil  del 38 % que afecta a les persones joves fins a 24 anys.
Entre les consideracions que fa destaquen: 
1- En el conjunt de Catalunya, la diferència entre oferta inicial i sol·licituds rebudes ha estat de 14.788 .’ Sense tenir en compte l’alumnat que per diversos motius no es vol quedar sense plaça en el cicle desitjat i tria en primera opció un centre privat.
2- El Departament d’Educació ha anunciat que procedirà a augmentar l’oferta a través dels increments de ràtios dels cicles ja existents i a través de l’obertura de nous grups per intentar donar resposta a la major part de la demanda no coberta de formació professional possible, alhora que part de l’alumnat serà derivat al batxillerat.
3- Aquest increment excepcional d’oferta, però, previsiblement, no serà suficient per atendre i oferir oportunitats formatives al conjunt de les sol·licituds presentades. D’acord amb la informació disponible, la diferència entre sol·licituds i oferta final continua essent elevat, de 10.573 sol·licituds no ateses .

4-La manca d’oferta suficient aboca a l’alumnat a abandonar el sistema educatiu pel fet de no poder accedir a una formació que respongui als seus interessos i necessitats, alhora que impedeix que joves que han abandonat prematurament el sistema educatiu puguin retornar-hi.
5-Només a la ciutat de Barcelona, l’increment de les sol·licituds de preinscripció a cicles formatius de grau mitjà se situa en el 27,0% respecte al curs 2020/2021.
6- El Departament d’Educació hauria pogut preveure adequadament aquest increment de demanda i fer una millor programació de l’oferta de cara al curs 2021/2022, sense necessitat de fer un increment sobrevingut de l’oferta en condicions no òptimes, atès que es desenvolupa en part amb increments de ràtio (2.415 places) que no són positius per a la qualitat de l’ensenyament, en part amb la creació de grups (60 nous grups amb 1.800 places) amb temps limitat per als centres per poder-se organitzar adequadament.
getThumb.jpeg
 
Entre les recomanacions destaquen:
1) Garantir una plaça de cicle formatiu de grau mitjà a tot l’alumnat preinscrit a aquests ensenyaments en el procés d’admissió per al curs 2021/2022, preferentment en oferta vinculada a la família professional.
2) Modificar els criteris de prioritat en l’accés a la FP: en el supòsit de no garantir la provisió universal d’aquests ensenyaments, modificar l’article 47.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, amb l’objectiu de garantir la continuïtat formativa a l’alumnat escolaritzat als ensenyaments obligatoris o als PFI que segueix l’itinerari formatiu que estableix la mateixa Administració educativa.
3) Reforçar els sistemes d’orientació i acompanyament a l’escolaritat de l’alumnat matriculat als ensenyaments secundaris postobligatoris, especialment de l’alumnat que s’ha preinscrit a determinats cicles formatius i no ha pogut accedir a l’oferta que més s’ajusta als seus interessos i expectatives.
4) Combatre les desigualtats territorials existents en la provisió de l’oferta de formació professional i prioritzar la creació de places a les comarques amb més dèficit de provisió.
5) Planificar la creació de nova oferta de primer de CFGM de cara al proper procés d’admissió per al curs 2022/2023, amb el creixement que correspongui a l’impacte de la crisi derivada de la pandèmia en la demanda de formació professional, i en aquesta línia, consolidar l’increment d’oferta de nova creació fet enguany amb la previsió suficient per evitar que part d’aquesta nova oferta es creï a partir d’increments de ràtio (2.325 places d’enguany corresponen a increments de ràtio).
 
Amb aquest informe s’evidencien les necessitats de l’FP reclamades des de fa anys des de CCOO. Lamentem que s’hagi hagut d’arribar a aquesta situació extraordinària, però no imprevisible, perquè les administracions se n’hagin adonat de la problemàtica social i educativa al voltant de les polítiques en FP.
Celebrem que el Síndic hagi identificat el problema i proposi mesures per  solucionar  la situació dels milers de joves; esperem que es converteixi en una línia estratègica de treball en matèria de política educativa per garantir la igualtat d’oportunitats i lluitar contra la segregació.

Escrit del Síndic