Criteris per la gestió de la borsa de treball (curs 2013-2014) i actualització de dades

Resolució ENS/1047/2013, de 13 de maig, per la qual s’estableixen els terminis per a l’actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014. (DOGC. núm 6378, 17.5.2013)

Al llarg del curs 2013-2014 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent:

Jornada laboral dels professors interins docents nomenats per a substitucions a partir del curs 2013-2014

A partir de l’1 de setembre de 2013, la jornada dels professors interins docents nomenats per a la substitució transitòria del lloc de treball s’adequarà proporcionalment a les activitats de docència directa amb alumnes. El nomenament del personal docent en substitució de funcionaris tindrà horaris de treball inferiors als establerts amb caràcter general.

Les substitucions docents cobriran la part horària corresponent a les activitats lectives amb alumnes (activitats docents amb grups classe, activitats de suport i d’atenció a la diversitat) sense incloure-hi les reduccions lectives per tasques de direcció i coordinació dels titulars dels llocs de treball. La jornada laboral dels substituts inclourà també, proporcionalment, un horari per activitats complementàries fins assolir una jornada laboral màxima de 32,5 hores, de les quals, un màxim de 27,5 hores seran de presència en el centre docent.

Per al millor aprofitament dels recursos disponibles, les direccions dels centres docents públics ajustaran l’horari setmanal de presència en el centre fins al màxim de les 27,5 hores afectant, preferentment, les tasques de vigilancia i esbarjo dels alumnes d’educació infantil i primària o altres activitats lectives i, en el cas de l’educació secundària, les guàrdies o altres vigilàncies o, si escau, altres activitats complementàries d’horari fix o no fix.

Distribució de l’horari dels substituts segons tipologia de centre

Centres d’educació infantil i primària


a) Quan se substitueixi un mestre titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut s’ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives que el titular tingui assignades en el seu horari.

Jornada dels substituts

Horari lectiu del titular de la vacant Lectiva Complementària centre Preparació classes Total horari complementari Jornada laboral % en relació jornada 37,5 h
24-25 22,5 5 5 10 32,5 86,66%
22-23 20,5 4,5 4,5 9 29,5 78,66%
20-21 18,5 4 4 8 26,5 70,66%
18-19 16,5 3,5 3,5 7 23,5 62,66%

b) Quan se substitueixi un mestre titular amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament del substitut s’ajustarà al que segueix:

Jornada dels substituts

Horari lectiu del titular de la vacant Lectiva Complementària centre Preparació classes Total horari complementari Jornada laboral % en relació jornada 37,5 h
16,6 (2/3) 15 3,5 3,5 7 22 58,66%
12,5 (1/2) 11 2,5 2,5 5 16 42,66%
8,33 (1/3) 8,33 1,66 2,5 4,16 12,5 33,33%

En cas que s’hagi de substituir una jornada compactada de 1/2 + 1/3 la jornada final serà el total d’hores corresponents a ambdues jornades.
Excepció: En cas d’acumulació de llocs de treball d’1/3, la jornada serà la suma de les jornades que pertoquin: 1/3 + 1/3 = 66 % i 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1.


Centres d’ensenyament secundaria)Quan se substitueixi un professor titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut s’ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives i complementàries que el titular tingui assignades en el seu horari.

Jornada dels substituts

Horari lectiu del titular de la vacant Lectiva Complementària centre Preparació classes Total horari complementari Jornada laboral % en relació jornada 37,5 h
19-20 20 7,5 5 12,5 32,5 86,66%
17-18 18 7,5 4 11,5 29,5 78,66%
15-16 16 7 3,5 10,5 26,5 70,66%
13-14 14 6,5 3 9,5 23,5 62,66%

b) Quan se substitueixi un professor titular amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament del substitut s’ajustarà al que segueix:

Jornada dels substituts

Horari lectiu del titular de la vacant Lectiva Complementària centre Preparació classes Total horari complementari Jornada laboral % en relació jornada 37,5 h
13,33 (2/3) 13,50 5,50 3 8,50 22 58,66%
10 (1/2) 10 4 2 6 16 42,66%
6,66 (1/3) 6,66 3,34 2,5 5,84 12,50 33,33%

En cas que s’hagi de substituir una jornada compactada de 1/2 + 1/3 la jornada final serà el total d’hores corresponents a ambdues jornades.
Excepció: En cas d’acumulació de llocs de treball d’1/3, la jornada serà la suma de les jornades que pertoquin: 1/3 + 1/3 = 66 % i 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1.

Cos de mestres en educació de persones adultes

a) Quan se substitueixi un mestre titular que ocupa una vacant, el nomenament del substitut s’ajustarà al que segueix en funció de les hores lectives i complementàries que el titular tingui assignades en el seu horari.

Jornada dels substituts

Horari lectiu del titular de la vacant Lectiva Complementària centre Preparació classes Total horari complementari Jornada laboral % en relació jornada 37,5 h
21-22 22 5,5 5 10,5 32,5 86,66%
19-20 20 5 4,5 9,5 29,5 78,66%
17-18 18 4,5 4 8,5 26,5 70,66%
15-16 16 4 3,5 7,5 23,5 62,66%

b) Quan se substitueixi un mestre titular amb dedicació de jornada reduïda, el nomenament del substitut s’ajustarà al que segueix:

Jornada dels substituts

Horari lectiu del titular de la vacant Lectiva Complementària centre Preparació classes Total horari complementari Jornada laboral % en relació jornada 37,5 h
14,66 (2/3) 15 3,5 3,5 7 22 58,66%
11 (1/2) 11 2,5 2,5 5 16 42,66%
7,33 (1/3) 7,33 2,67 2,5 5,17 12,50 33,33%

En cas que s’hagi de substituir una jornada compactada de 1/2 + 1/3 la jornada final serà el total d’hores corresponents a ambdues jornades.

Excepció: En cas d’acumulació de llocs de treball d’1/3, la jornada serà la suma de les jornades que pertoquin: 1/3 + 1/3 = 66 % i 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1.

Amb caràcter general quan se substitueixi un interí nomenat en una substitució, la jornada serà la mateixa que tingui assignada la persona substituïda amb algunes excepcions:

  • Quan el lloc de treball de la persona a substituir hagi estat compactat per acumulació de terços de jornada se substituirà amb els mateixos criteris establerts en els apartats anteriors.