Aconseguida la jubilació parcial per al personal docent de concertada

Llegeix el full d’actualitat.

Una lluita que CCOO hem fet nostra fins a guanyar-la

 Ha sortit publicat l’acord de Govern (ACORD GOV/112/2022, de 31 de maig, sobre la jubilació parcial del personal dels centres educatius privats concertats inclòs en el sistema de pagament delegat) i el Director General de centres concertats del Departament ens ha informat que les instruccions concretes es publicaran a mitjans de juny.

Què vol dir recuperar la jubilació parcial per als docents a pagament delegat?

Significa que la Generalitat accepta cobrir el sobre cost en despeses de cotització a la Seguretat Social que el nou sistema de jubilació suposa. D’aquesta manera les titularitats podran pactar amb els i les docents a pagament delegat afectats, la seva jubilació parcial sense cap cost addicional. Recordem que a partir de l’1 de gener de 2019 les condicions d’accés a la jubilació parcial establien unes condicions econòmiques endurides que les entitats no estaven disposades a assumir.

Quines condicions s’exigeixen per fer-la efectiva?

  • Tenir un mínim de 33 anys cotitzats (25 anys en cas de persona amb una discapacitat igual o superior a un 33%) i segons la següent taula:
Any del fet causant

Edat exigida segons períodes cotitzats en el moment del fet causant

Edat exigida amb 33 anys cotitzats en el moment del fet causant
2022 62 i 2 mesos 35 anys i 6 mesos o més 63 i 4 mesos
2023 62 i 4 mesos 35 anys i 9 mesos o més 63 i 8 mesos
2024 62 i 6 mesos 36 anys o més 64 anys
2025 62 i 8 mesos 36 anys i 3 mesos o més 64 i 4 mesos
2026 62 i 10 mesos 36 anys i 3 mesos o més 64 i 8 mesos
2027 i

següents

63 anys 36 anys i 6 mesos o més 65 anys
  • Comptar amb una antiguitat al centre de, com a mínim, 6 anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial amb dedicació completa, ja sigui en el mateix o altre centre.
  • En cas de persones amb dedicació parcial, cal que les jornades treballades, en conjunt, equivalguin en dies teòrics als d’una persona treballadora a temps A aquest efecte, es computarà la seva antiguitat acreditada al centre.
  • El rellevista ha de ser un/a treballador/a en situació d’atur o bé que ja tingui concertat amb l’empresa un contracte

(Real Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, disposició transitòria desena)

A partir de quan s’inicia la jubilació parcial amb les condicions indicades?

A partir d’1 de setembre de 2022. Podeu presentar a l’empresa la sol·licitud amb acusament de rebut o registre d’entrada.

Qui es pot acollir a la jubilació parcial?

S’hi pot acollir tot el professorat en situació de pagament delgat. Cal una antiguitat mínima de sis anys a pagament delegat immediatament anterior a l’inici de la jubilació parcial, però no un mínim de jornada en aquest sistema de pagament.

Es necessita acord amb l’empresa? Es necessita l’acord entre la titularitat del centre   i     la        persona              treballadora. Tanmateix, la Representació Legal dels Treballadors, pot haver signat o signar ara un acord general amb l’empresa que permeti la jubilació parcial de tot el personal afectat.

Quin percentatge de jornada es podrà reduir?

La llei contempla una reducció des del 25% fins al 75% de la jornada, però el 75% implica que el o la rellevista tingui un contracte indefinit i a jornada sencera. El 25% addicional d’hores per a la persona rellevista ha de sortir de les hores a disposició del centre, perquè el Departament no incrementarà per aquest motiu les hores de pagament delegat que adjudica a cada centre. Això no impedeix, doncs, que els centres puguin Això no impedeix, doncs, que els centres puguin arribar a pactar el 75% de reducció i quedar-se amb el o la rellevista.

Com que el cost addicional zero per a les entitats és una reducció del 50% i el contracte de relleu corresponent temporal, aquesta reducció a la meitat de jornada serà la que més fàcilment es podrà pactar.