MUFACE convoca ajuts a dones víctimes de violència de gènere

Es podran sol·licitar fins al 15 de novembre

Es tracta d’una ajuda econòmica per a compensar els perjudicis econòmics derivats de la situació de violència soferta que hagin hagut de sufragar al llarg del 2023. Com així consta en la Resolució del 24 d’octubre de 2023 de MUFACE publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat, l’import de l’ajuda s’incrementarà en la mateixa quantia per cada fill o filla que figurin com a beneficiaris i beneficiàries en el col·lectiu de MUFACE. Excepcionalment, i amb la finalitat de donar resposta a totes les víctimes que haguessin pogut ser objecte d’ajuda des de la publicació de la Llei orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, MUFACE podrà reconèixer i pagar una única vegada l’ajuda amb caràcter retroactiu.

Les ajudes consisteixen en un pagament únic de 1.000 euros per sol·licitant i convocatòria. Addicionalment s’abonarà la mateixa quantitat per cada fill i filla que figuri com a persona beneficiària de la sol·licitant en la Mutualitat, excepte les ajudes de caràcter retroactiu incloses en aquesta convocatòria.

Les sol·licitants hauran de tenir acreditada la seva condició de víctima de violència de gènere mitjançant alguna de les formes previstes en l’article 23 de la Llei orgànica 1/2004.

Més informació aquí.