LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ PER MÈRITS A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Des de CCOO us volem informar que avui, 16 de març ha sortit publicat la llista d’admesos i exclosos al procés d’estabilitazació per mèrits a l’Ajuntament de Barcelona, per la presentació d’al·legacions i la presentació dels mèrits.

S’ha aprovat, per decret de 16 de març de 2023, la llista provisional de persones admeses/excloses atenent als requisits assenyalats a les bases de les convocatòries, per la qual cosa es fa pública juntament amb les puntuacions de l’autobaremació feta per les persones aspirants.

D’acord amb el previst a l’art. 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament del personal al servei de les entitats locals, es concedeix un termini de 10 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta llista provisional, del 17 al 30 de març, ambdós dies inclosos, per a la tramitació de:

1) La presentació d’al·legacions a la llista provisional.
Per fer-ho caldrà accedir a la sol·licitud telemàtica i clicar a “Convocatòria en període d’esmena”:

2) L’esmena dels errors materials que pugin constar en la puntuació publicada segons la informació que van presentar les persones aspirants en el seu formulari d’autobaremació, accedint a la sol·licitud telemàtica i clicant a “Convocatòria en període d’esmena” com s’explica en el punt 2 de l’annex 2 de les bases.

Es recorda que només s’ha considerat la informació indicada en el darrer formulari presentat en la sol·licitud de participació i que les puntuacions han estat publicades d’acord amb el topalls que consten en l’apartat 4.1 de les bases.

3) La presentació dels mèrits per a ser valorats en la fase de concurs a través del currículum personal i de la documentació acreditativa dels mateixos, si s’escau, tal com s’explica en el punt 3 de l’annex 2 de les bases.

Recordeu heu de descarregar el meu currículum de la intranet i annexa en un sol pdf la documentació que no es mira d’ofici.

Les persones aspirants que tenen una X a la columna de català o castellà, hauran de fer la prova de coneixements de llengua catalana o castellana, si no presenten la documentació acreditativa tal com posa en les bases.
Les al·legacions i esmenes presentades per a les persones aspirants, es consideraran resoltes amb la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS:

PER QUALSEVOL DUBTE PODEU CONSULTAR-NOS AL CORREU [email protected]