Comencem amb la campanya pel pas a A1 i l’equiparació salarial PTFP

També reivindiquem la igualtat de condicions per al col·lectiu de Mestres de taller d’arts plàstiques i de disseny

Mateix treball, mateixes condicions!!

CCOO  llancem una campanya perquè les persones interessades pugueu sol·licitar l’aplicació del pas del professorat tècnic d’FP del grup A2 a l’A1 i per a l’equiparació salarial de tot el professorat de Formació Professional, instant el Govern de l’estat a complir amb la Llei vigent i els compromisos adquirits.

Amb l’excusa d’esperar a la tramitació parlamentària de la Llei de Formació Professional, s’està dilatant enormement la millora retributiva del professorat tècnic d’FP. En la disposició addicional onzena de la LOMLOE es disposa clarament:
“2. El Govern, d’acord amb les administracions educatives, establirà el procediment per a l’ingrés en aquest cos, així com per a l’accés al mateix del professorat tècnic de formació professional que estigués en possessió en la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei orgànica de la titulació de grau universitari, o equivalent a l’efecte d’accés a la funció pública, en les condicions que es determinin.”

Per tant, no hi ha cap raó perquè no s’hagi fet ja efectiu aquest procediment, una vegada aclarides les qüestions oportunes en la Taula Sectorial docent.

D’altra banda, CCOO considera que tot el professorat tècnic d’FP que no compleixi amb el requisit per al seu pas al grup A1 ha de tenir un complement d’equiparació salarial, perquè no es produeixi un greuge comparatiu a nivell retributiu, on amb el mateix treball i funcions es percebin diferents quanties en nòmina.

Per això, posem a la disposició del professorat sengles models de reclamació individual, per a atendre a les dues situacions descrites, amb l’objectiu de pressionar definitivament al Govern i al Ministeri d’Educació i Formació Professional perquè compleixin la Llei i els compromisos adquirits.

Alhora, pel que fa al Departament d’Educació, reclamem una partida pressupostària específica en el marc de la negociació dels pressupostos per l’assignació del complement d’equiparació salarial pel cos de professorat tècnic d’FP i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.

Des de la Federació d’Educació de CCOO hem realitzat assemblees a les escoles d’art per analitzar la situació laboral del personal docent i traslladar a les administracions educatives les propostes de millora de les condicions del personal docent del cos de mestres de taller i del personal que imparteix estudis superiors d‘art i disseny.

Professorat d’FP. Reclamació de pas al grupo A1 (PDF) (WORD)

Professorat d’FP. Equiparació de retribucions (PDF) (WORD

Parleu-ne amb la persona referent de CCOO del vostre centre, es posarà en contacte amb vosaltres per explicar-vos-ho.

Des de la Federació d’Educació de CCOO us assessorarem i acompanyarem per fer el registre al Ministeri d’Educació i Formació Professional. Cal que avanci i ara!