El Departament d’Educació obvia la representació sindical en la integració de centres a la xarxa pública.

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya denuncia que el Departament d’Educació està posant en qüestió la funció sindical de representació de les treballadores, i amb això, el model democràtic de relacions laborals.

Quan al maig del 2019 el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret Llei 10/2019 d’integració de centres educatius a la titularitat de la Generalitat, les CCOO vam denunciar que no es tenia en compte la representació sindical a l’hora de negociar el traspàs del personal al Departament d’Educació. Així els ho vam fer saber per escrit i en reunions bilaterals, en les quals les persones que dirigeixen el Departament es van comprometre verbalment a que es comptaria amb la representació sindical. Un compromís que el Conseller va expressar també en seu parlamentària, amb l’aprovació del Decret Llei el 26 de juny de 2019, tal i com consta al diari de sessions:

Per tant, el decret permet que el Departament d’Educació negociï en cada cas amb els sindicats representatius d’aquell àmbit i d’aquell territori d’aquell àmbit, els sindicats representatius en l’ajuntament si és un ajuntament, en la diputació si és una diputació, en el marc de la taula de negociació amb l’escola concertada si és una escola concertada, perquè garantim, que és al que el decret llei obliga el departament, l’estabilitat laboral i les condicions laborals d’aquest professorat.”

De la lectura del Diari de sessions d’aquell dia, es comprova com la reclamació del nostre sindicat va ser tinguda en compte en les intervencions de diversos dels grups parlamentaris, abans de la convalidació unànime del Decret Llei. Tot i que no es va modificar el redactat del mateix, la Direcció General corresponent es va tornar a comprometre verbalment amb aquest sindicat en la necessària interlocució sindical.

Gairebé dos anys després, en el procés de negociació per al traspàs de l’Institut Intermunicipal de l’Alt Penedès, ens trobem amb problemes a l’hora d’internalitzar algun personal. Ni el Comitè d’Empresa de l’Institut ni els sindicats representatius estem participant de la negociació. Quan hem demanat explicacions per escrit, se’ns remet a la titularitat del centre per obtenir informació, en una clara irresponsabilitat política del Departament d’Educació. En aquests moments tenim altres processos d’integració en marxa i no ens podem permetre continuar vivint situacions semblants.

Per tot l’exposat, la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya denuncia que el Departament d’Educació està actuant obviant el principi democràtic de participació de les treballadores a través dels seus representants sindicals, a la vegada que incompleix l’expressat davant la representació de la sobirania popular al Parlament de Catalunya. Exigim una rectificació immediata i l’inici de reunions per part de la Direcció General de Centres Públics amb el nostre sindicat, el majoritari de Catalunya, majoritari al Comitè d’Empresa del citat Institut i que presideix el Comitè Intercentres del Personal Laboral del Departament d’Educació, on s’haurà d’integrar el personal subrogat.