MESA GENERAL DEL CEB. 15.7.2022

Des de CCOO us volem informar de la Mesa General del CEB del 15 de juliol de 2022.

El punt del dia és el Cessament Progressiu de l’Activitat, portem, amb aquesta, 3 reunions per establir els criteris de la negociació del conveni.

Docents

L’Ajuntament inclou, per petició de la part sindical, els complements de tutoria i coordinació, amb els complements de les direccions durant els 9 mesos del cessament progressiu de l’activitat, serà un Complement Personal Transitori (CPT), perquè no es perjudiqui la massa salarial del personal docent.

Sobre el teletreball dels majors de 60 anys, que està al cessament progressiu de l’activitat, pel personal docent:

CCOO va demanar a la reunió anterior el següent;

  • Les hores de teletreball poden ser les activitats complementàries d’horari fix que no comportin guàrdies i altres vigilàncies d’alumnes.( Tota mena de reunió).
  • I les hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix, com ja recull la normativa de la Generalitat.

En aquesta reunió l’Administració ens respon posant en el document, les hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix, però les complementàries d’horari fix ens comuniquen que són les direccions dels centres els que decidiran.

Des de CCOO, manifestem que un benefici per les persones majors de 60 anys no és una decisió de les direccions i demanem que també s’incloguin.

En un principi l’Administració només donava les 7.30 hores d’ordenació i organització i CCOO a la reunió anterior va argumentar perquè aquestes hores no podien ser.


Es demana des de la part sindical que en el cas de defunció o incapacitat es bonifiquin econòmicament els 9 mesos. L’Ajuntament argumenta que no es fa a cap departament de l’Ajuntament, es bonifica econòmicament els dies que dona l’administració.

PAE

A la reunió anterior, CCOO, demana a l’Ajuntament que puguin disposar dels dies de trienni per poder donar i bonificar.

Esperaven una resposta de l’administració que no porten.

CCOO manifestem, que al final és un col·lectiu que no es té en compte, són un col·lectiu amb unes mancances que la resta de sectors d’educació no tenen i ara mateix no poden gaudir d’aquests dies per una homologació de calendari i horari. Per aquest motiu tornem a demanar una resposta a la demanda que va realitzar CCOO.

CCOO demanem que es faci la convocatòria de la reunió següent amb les respostes, al més aviat possible per informar el personal i que es puguin organitzar els centres.

CALENDARI PAS POSTOBLIGATORI

El CEB amb l’Ajuntament volen resoldre amb presses el problema del calendari de matrícules de postobligatori, que afecta el PAS.

CCOO manifestem que igual que l’administració ha trigat 4 anys a parlar, nosaltres no anirem amb pressa en decidir un canvi de condicions, encara que el conveni digui que per la distribució horària del PAS es podrà veure afectada per les Instruccions d’organització i funcionament que dicta cada curs el Departament d’Educació, i serà objecte d’estudi i acord per part de la comissió paritària de seguiment d’aquest Annex.

Manifestem que, ara el personal està de vacances i que estudiarem la proposta amb el personal dels centres i després els hi farem arribar.

CCOO sempre defensarà els treballadors i treballadores municipals.