Sindicats intercomarcals

CCOO s’organitza per federacions de ram d’activitat, corresponents als diversos sectors productius.
Totes aquestes federacions disposen de pàgina web pròpia, on trobaràs tota la informació del sindicat relativa a cada sector d’activitat.

Logo de la Federació d'Indústria de CCOO de Catalunya

Indústria

Indústria és fruit de la fusió de les antigues federacions d’Indústria i Fiteqa de CCOO de Catalunya, en el marc d’un procés congressual extraordinari, i la recent integració de la ja dissolta Federació Agroalimentària de CCOO de Catalunya, processos que ens han permès construir una nova federació que agrupa els principals sectors industrials del país, amb l’objectiu de donar un millor servei i ser més útils als treballadores i treballadores que representem. Concretament, representem 12 grans sectors d’activitat: alimentació, automoció i transports, begudes, camp, càrnies, energia, estacions de servei, metall i siderúrgia, mineria i indústries extractives, moda, química i vidre i ceràmica.

Secretari General: David Caurín
Web: www.industria.ccoo.cat
Twitter: @Industvormaros

Logo de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya

Serveis

Serveis neix de la fusió de COMFIA (Federació de Serveis Financers i Administratius) i FECOHT (Federació de comerç, hostaleria, turisme i joc).

Agrupa a les persones que treballem en el sector financer, en serveis tècnics, comerç i hostaleria.

Treballant sindicalment en conjunt estem convençuts que podem aconseguir un instrument cada cop més útil, eficaç i independent per a la defensa i la millora de les nostres, les teves, condicions de treball.

Secretària General: Ana Maria Moreno Delgado
Web: www.ccoo-serveis.cat
Twitter: @ccoo_serveisVMO

Logo de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya

Serveis a la Ciutadania

El desenvolupament de la societat del benestar comporta un fort desplegament dels serveis comunitaris, socials i personals, que produeixen canvis en el concepte d’administració i la seva relació amb els ciutadans. Els serveis juguen un paper fonamental en la nostra economia, pel seu caràcter estratègic i ser una eina indispensable per el desenvolupament de l’activitat empresarial de tots els sectors. La resposta sindical a aquesta complexitat social i econòmica, la nostra resposta, ha estat la de generar els àmbits organitzatius útils i necessaris per abordar-la, fent-la realitat constituint la Federació de Serveis a la Ciutadania.

Organitzem en el nostre si els sectors d’activitat del transport aeri, transport per carretera, transport ferroviari, paper, gràfiques i fotografia, mar, mitjans de comunicació, cultura i espectacle, oci i esport, postal, telecomunicacions, administració de justícia, administració general de l’Estat, empreses del cicle integral de l’aigua, administració de la Generalitat, administració local, empreses i entitats de serveis socials i d’atenció a les persones, a més de la secció sindical intercentres de l’ONCE.

Secretari General: Conxi Lamarca Arnau
Web: www.ccoo.cat/fsc
Twitter: @ccoo_fsc_cat

Logo CCOO Hàbitat

Hàbitat

La federació de l’Hàbitat agrupa als treballadors i treballadores dels sectors de construcció, fusta, neteja, residus urbans, ciment, jardineria, reciclatge, etc.

Va néixer amb el propòsit de generar les condicions necessàries per a millorar la organització dels treballadores i treballadores que la composen, per incrementar la seva capacitat de mobilització i d’elaboració de propostes alternatives als diferents problemes que afecten a cadascun dels seus sectors.

Tot i que hem estat capaços d’elaborar propostes d’actuació en aquells temes que més afecten al conjunt de treballadors, encara no podem donar-nos per satisfets: hem de fer créixer la nostra organització, la nostra influència, la nostra afiliació, consolidar el sindicat en el si de les empreses, etc. En definitiva, hem de seguir creixent i millorant cada dia.

Secretari General: Germán González Guirado
Web: www.ccoo.cat/habitat
Twitter: @CCOO_CiS

Logo de la Federació de Construcció d'Educació de CCOO de Catalunya

Educació

La Federació d’Educació de CCOO agrupa treballadores i treballadors de tot els àmbits de l’educació des del 0-3 fins a la universitat, i des del lleure socio-educatiu fins a les auto-escoles, tant en els centres públics com en els privats. Això li permet estar present a tots els àmbit de negociació per defensar els interessos laborals, les condicions professionals i liderar la lluita per un ensenyament per a tothom i de qualitat.

Estem estructurats en diferents sectors: docents de pública, sectors privats, universitats públiques i privades, personal laboral i personal del lleure. Estem presents al Vallès Oriental, Maresme i Osona.

Des de l’àmbit de la Salut Laboral, vetllem per evitar o disminuir els riscos derivats del treball (art. 4.1 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals).

Amb la força del sindicat serem capaços d’assolir acords en benefici de les nostres condicions de treball i d’assegurar el seu compliment.

Secretària General: Magda Cot
Web: educacio.ccoo.cat
Twitter: @CCOOeducacio

Logo de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya

Sanitat

Defensem els interessos professionals, econòmics, politics i socials de les treballadores i treballadors del sector sanitari, tant públic com privat, i dels sectors sociosanitaris i de geriatria.

Participem a diferents plataformes per la defensa d´una sanitat de qualitat a les tres comarques del territori, Vallès Oriental, Maresme i Osona.

Som una organització sindical, democràtica i de classe, i tenim com a objectiu fer efectiu els drets de tots els treballadors i treballadores dels sectors sanitaris i sociosanitaris a una ocupació estable i per la millora de les seves condicions laborals.

Secretària General: Rosalia Solà Roige
Web: www.ccoo.cat/sanitat
Twitter: @sanitatccoovor1

Logo de la Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO

Pensionistes i jubilats

El manteniment i la millora de la societat del benestar comporten tenir presència i representació en tots els òrgans participatius que existeixen en les diferents administracions públiques. Aquests veritables gestors, argumentant la recessió i la crisi econòmica, retallen els drets i les prestacions dels jubilats i pensionistes. Per això és necessari que realitzem les accions de protesta i les propostes econòmiques necessàries per fer sostenible l’estat del benestar. Centrem els nostres esforços en els àmbits sanitari i social: el manteniment del nostre poder adquisitiu, vinculat a les quanties de les pensions, els copagaments sanitaris,les retallades en la Llei de dependència,entre d’altres. La resposta sindical a aquesta complexitat social i econòmica, la nostra resposta, ha estat la de generar els àmbits organitzatius útils i necessaris per abordar-la, fent-la realitat, donant contingut a la Federació de Pensionistes i Jubilats.

Secretari General: Xavier Hernández Alcàsser
Web: www.ccoo.cat/pensionistes

Logo d'Acció Jove - Joves de CCOO de Catalunya en vermell

Acció Jove

Acció Jove al Vallès Oriental – Maresme – Osona és un moviment juvenil que busca regenerar el sindicalisme a partir de la participació i militància de la joventut treballadora.

Vetlla per transformar les condicions del treball dels i les joves que s’enfrenten a la precarietat: becaris, contractes no remunerats, abús en la manca de coneixement dels drets laborals, primera experiència laboral, etc. Tot això sense oblidar una millora de les condicions de vida del jovent en tots els seus àmbits.

Això ho fem a través de la participació en espais juvenils i buscant a través de l’activisme, una societat més justa i igualitària, lluitant per aconseguir un sindicat unitari, participatiu i de masses, que representi i reconegui la pluralitat ètnica, de gènere o sexual i l’internacionalisme.

En definitiva, una eina útil per la joventut estudiant, treballadora i/o precària del territori, a la qual aspirem representar i de la que volem ser-ne el referent.

Secretària de Joventut: Marta Moya
Web: http://www.ccoo.cat/acciojove