S’autoritza el restabliment de les retribucions dels empleats i empleades públics del SISCAT

La Comissió de Retribucions autoritza la proposta de restabliment de retribucions per la minoració del percentatge de la deducció del 4,05 %, 5 % o altres, prevista al punt E de l’Acord parcial de la Comissió Negociadora del III Conveni SISCAT (sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya), de data 9 de març del 2022.

La proposta per al restabliment de retribucions dels empleats i empleades públics del SISCAT inclosa a l’Acord parcial de la Comissió Negociadora del III Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental concertats amb el CatSalut , signat per tots els agents socials el 9 de març del 2022, es va presentar a la secretària general de salut per tal de fer els tràmits oportuns perquè l’autoritzés la Comissió de Retribucions.

Ens plau informar-vos que la secretària general en reunió amb tots els agents signants de l’acord ens ha comunicat el dia 28 de juliol, en una reunió presencial al Departament de Salut, que la proposta va ser autoritzada a la Comissió de Retribucions del proppassat 22 de juliol, en els termes que recull el punt E de l’acord parcial.

Una vegada el CatSalut elabori l’operatiu per a la seva execució ens serà comunicat a les parts i les entitats.

Aquesta autorització suposa una fita important en l’objectiu d’avançar en el procés d’harmonització salarial dins del sector de la sanitat concertada que aplica aquest conveni col·lectiu i permet reduir les diferències retributives que existeixen en funció de la naturalesa pública o privada de l’entitat per a la qual el personal presta serveis, afectades per l’aplicació del RDL 8/2010, i restablir uns salaris que han estat afectats durant 12 anys a les persones treballadores del sistema sanitari públic.

Els signants d’aquest escrit volem posar de manifest la implicació i la determinació de la secretària general de Salut, Sra. Meritxell Masó, per resoldre aquesta qüestió.

Barcelona, 29 de juliol de 2022

Nota Restabliment Retibucions Siscat