CCOO sol·licita a l’Audiència Nacional l’execució de la sentència per a l’increment salarial del 6,5% en el conveni estatal de la Dependència

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) denúncia que la patronal FED (que ostenta la majoria en el Banc Patronal en la Comissió Paritària), s’ha negat de nou a signar avui, 8 de juliol, les taules salarials; davant el “segrest” perpetrat per aquesta associació empresarial, CCOO ha sol·licitat a l’Audiència Nacional l’execució immediata de la sentència en relació amb la publicació de les taules salarials en BOE.

L’Audiència Nacional va donar la raó a CCOO el passat 22 de juny amb una sentència en la qual reconeix l’increment salarial per a les treballadores i treballadors del sector de l’Atenció a la Dependència: centres de dia, residències, teleassistència i ajuda a domicili. Aquest Tribunal considera en la seva sentència que els seus salaris han d’incrementar-se un 6,5% (en compliment del VII Conveni col·lectiu signat en solitari per aquest sindicat), exposant-se en la fallada l’obligació de subscriure i instar la publicació de les taules salarials corresponents a l’exercici de 2022 amb base en el que es disposa en l’article 8 del conveni col·lectiu, a més d’imposar a cadascuna de les patronals una sanció de 1.000 euros per conducta processal temerària.

CCOO denuncia que FED, en negar-se a reconèixer les taules salarials després de l’anunci del recurs de cassació dut a terme, respon als seus propis interessos, sense importar-los gens ni mica continuar incomplint el conveni de manera flagrant i injustificada.la seguretat jurídica de les licitacions i les pertinents actualitzacions dels preus de referència fan imprescindible la publicació de les taules salarials de 2022 en els termes recollits en el conveni col·lectiu (ratificats per l’esmentada sentència), per la qual cosa fem una crida al conjunt de les administracions públiques al fet que vigilin i inspeccionin l’estricte compliment de la legalitat laboral.

CCOO es compromet a realitzar les actuacions que siguin necessàries per a exigir a les empreses l’estricte compliment de la sentència de l’Audiència Nacional.