Acord en matèria de temporalitat

Banner Acord Temporalitat

Que no t’enganyin, CCOO lluita pels teus drets, per la teva estabilitat laboral, amb seguretat jurídica i eficàcia, per condicions dignes de treball i per l’augment de les plantilles.

CCOO, CSIF i UGT, els tres sindicats legitimats per negociar les condicions laborals de les treballadores i treballadors de les administracions públiques de tot l’Estat, hem arribat a un acord en matèria de temporalitat a les Administracions Públiques. 

El desembre del 2021, s’aprova la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública al Congrés dels Diputats, un cop esmenada pels diferents grups parlamentaris. Acord en matèria de temporalitat.
Diligència d’estabilitzacióPlaces OfertadesAnnexos específics per categoriaDubtes freqüentsFormació oposicióLlistat provisional admesos i exclosos
clica document

S’ha fet pública la convocatòria dels processos d’estabilització mitjançant els sistemes selectius de concurs de mèrits excepcional i de concurs oposició, així com el procés ordinari corresponent a les ofertes de les taxes de reposició dels anys 2019, 2020 i 2021 mitjançant el procés selectiu de concurs oposició per proveir places bàsiques de les categories professionals de l’Institut Català de la Salut.
La convocatòria dels processos d’etabilització ha estat publicada amb data 30 de desembre de 2022 al Diari Oficial de la generalitat de catalunya (DOGC) la Resolució SLT/4154/2022, de 27 de desembre, codi identificació convocatòria 100.

Personal Sanitari

Són objecte d’aquesta convocatòria totes les places ocupades temporalment i de manera continuada, amb independència que hagin estat ocupades per una o més persones, des d’abans de l’1 de gener de 2016.

Les ocupades temporalment i de forma continuada, amb independència que hagin estat ocupades per una o més persones, almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020, i que no s’hagin identificat amb el criteri descrit en el paràgraf anterior.

Les places identificades en les ofertes públiques d’ocupació ordinàries dels anys 2019, 2020 i 2021.

Com podreu observar, en els annexos hi ha categories que només tenen identificades places en un dels dos annexos.

Classificació

La convocatòria s’estructura en:

  1. Categories: Totes les incloses en els annexos 2 i 3 de la convocatòria.
  2. Tres processos de selecció als quals se’ls apliquen sistemes de selecció diferents:
  • Concurs de mèrits per a les places ocupades temporalment i de manera continuada, amb independència que hagin estat ocupades per una o més persones, des d’abans de l’1 de gener de 2016 (fase 1). Aquesta fase no inclou una prova de coneixement i/o de resolució de casos pràctics.
  • Concurs oposició d’estabilització per a les places ocupades temporalment i de manera continuada, amb independència que hagin estat ocupades per una o més persones, almenys en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020 i que no hagin estat identificades amb el criteri descrit en el paràgraf anterior (fase 2). En aquesta fase el pes de l’oposició és d’un 60 % i el dels mèrits és d’un 40 %.
  • Concurs oposició ordinari per a les places identificades en les ofertes públiques d’ocupació ordinàries dels anys 2019, 2020 i 2021 (fase 3). En aquesta fase el pes de l’oposició és de 2/3 parts del total de la puntuació màxima assolible, i el dels mèrits, d’1/3 part.

No totes les categories tenen places identificades per a totes tres fases.

Temari transversal

El temari transversal que a continuació es relaciona és d’aplicació a totes les categories i categories amb especialitat que inclouen proves d’oposició en el procés d’estabilització i en el procés ordinari.

Tema 1
El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT): concepte. El Pla de salut de Catalunya: principis generals. L’empresa pública Institut Català de la Salut. Missió, visió i valors. Els Estatuts de l’Institut Català de la Salut: naturalesa i adscripció de l’ICS.

Tema 2
L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut: objecte, àmbit d’aplicació, drets i deures del personal estatutari. L’Estatut bàsic de l’empleat públic: objecte i àmbit d’aplicació, codi de conducta dels empleats públics. El II Acord de la mesa sectorial de negociació de sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: regulació de la carrera professional, la direcció per objectius.

Tema 3
Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària: dret d’informació sanitària del pacient. Dret a la intimitat i confidencialitat del pacient. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals: àmbit d’aplicació, conceptes bàsics, principis de la protecció de dades. La figura del delegat de protecció de dades.

Tema 4
Llei de prevenció de riscos laborals: conceptes bàsics, drets i obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball. Funcions dels serveis de prevenció. Organització de recursos per a les activitats preventives. Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i/o de la identitat sexual a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Tema 5
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes: objecte i finalitats. Principis d’actuació dels poders públics. Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista: objecte i finalitat.

Tema 6
Competències digitals. Ofimàtica, intranet, internet, correu electrònic, en relació amb el tractament de les dades i les funcions assistencials.

Administratiu/iva (grup C, subgrup C1). Codi: 151

Annex 54.
Administratiu/iva (grup C, subgrup C1). Codi: 151

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:
a. Concurs de mèrits del procés d’estabilització: 303 places.
b. Concurs oposició del procés d’estabilització: 118 places.
c. Concurs oposició del procés ordinari: 104 places totals, 34 places pel torn de promoció interna i 70 places pel torn lliure.

2. Requisits específics:
A més dels requisits que s’indiquen a l’apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de l’Annex 1 Bases comunes, s’ha de complir els requisits següents:
a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió del títol oficial de batxillerat, formació professional de grau superior o equivalent, o grau mitjà, també serà d’aplicació al torn de promoció interna l’establert a l’article 34 de la Llei 55/2003 de l’Estatut Marc del personal dels serveis de salut.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el corresponent al certificat de nivell de suficiència de llengua catalana (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria d’Administratiu/iva per a les fases d’oposició del procés d’estabilització i del procés ordinari:

Tema 1
Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. Tipus d’òrgans. L’Administració institucional o instrumental. La competència administrativa: concepte i alteracions. El funcionament dels òrgans col·legiats de les administracions públiques.

Tema 2
L’administració pública: concepte i principis. El dret administratiu: àmbit d’aplicació, principis generals, jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonament i límits de la potestat reglamentària.

Tema 3
El ciutadà com a titular de drets davant de l’Administració. Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. Capacitat jurídica i capacitat d’obrar.

Tema 4
L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. Requisits dels actes administratius. El silenci administratiu. Eficàcia dels actes, nul·litat i anul·labilitat. La notificació i la publicació.

Tema 5
El procediment administratiu. Els interessats en el procediment administratiu. Normes generals d’actuació. Fases del procediment administratiu. Terminis. Els drets dels interessats en un procediment administratiu.

Tema 6
L’execució de les resolucions administratives. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius. La responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 7
Aspectes generals dels contractes del sector públic: tipologia i característiques essencials. La contractació electrònica. Els requisits per contractar amb el sector públic: la capacitat i la solvència de l’empresari. La classificació empresarial i el Registre d’empreses licitadores. Les prohibicions per contractar.

Tema 8
Les bases del règim estatutari dels empleats públics: objecte i àmbit d’aplicació. El personal al servei de les administracions públiques. Classes de personal

Tema 9
L’estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut. Normes generals. Objecte. Àmbit d’aplicació. Normes sobre el personal estatutari. Principis i criteris d’ordenació del règim estatutari.

Tema 10
Classificació del personal estatutari. Criteri de classificació. Personal estatuari sanitari. Personal estatutari de gestió de serveis. Personal estatutari fix. Personal estatutari temporal. Drets i deures del personal estatutari.

Tema 11
Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.

Tema 12
Adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari fix. Selecció, provisió, i promoció interna. Selecció temporal a l’Institut Català de la Salut: sistemes de selecció. Mobilitat del personal. La mobilitat voluntària a l’Institut Català de la Salut. Retribucions.

Tema 13
II Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de Sanitat sobre les condicions de treball del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut. Sistemes d’incentivació i promoció professional: la carrera professional i la retribució variable per compliment d’objectius.

Tema 14
El sistema espanyol de la Seguretat Social. El Text refós de la Llei general de la Seguretat Social: estructura i contingut. La Llei 24/1997, de 15 de juliol, de consolidació i racionalització del sistema de Seguretat Social: separació i clarificació de les fonts de finançament de la Seguretat Social, prestacions contributives i prestacions no contributives.

Tema 15
Règim general de la Seguretat Social: àmbit, inscripció d’empreses, afiliació, altes i baixes: terminis i procediment. Reconeixement del dret i efectes. La cotització: bases i tipus. La quota: concepte i naturalesa jurídica. Subjectes obligats i subjectes responsables. Naixement i duració de l’obligació de cotitzar. Acció protectora: contingències i prestacions.

Tema 16
Cotitzacions de les situacions següents: incapacitat temporal, maternitat, permanència en alta sense percebre retribució, atur i pluriocupació, contracte a temps parcial, jornada reduïda per guarda legal i vaga.

Tema 17
La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Ideés bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostària.

Tema 18
El pressupost de l’Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost. El cicle pressupostari. Procedència dels recursos de l’Institut Català de la Salut: Els contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.

Tema 19
   Execució del pressupost de l’Institut Català de la Salut. Execució de les despeses. Execució dels ingressos. Documents comptables i pressupostaris. Els crèdits pressupostaris i les modificacions. El control financer permanent. El control pressupostari intern i extern.

Tema 20
El marc jurídic de la prevenció de riscos laborals a Espanya: principis generals. El Reglament dels serveis de prevenció.

Tema 21
Els serveis de prevenció de riscos laborals. Els delegats/ades de prevenció i el comitè de seguretat i salut laboral. La detecció i prevenció de l’assetjament sexual i moral al lloc de treball.

Tema 22
L’Institut Català de la Salut. Règim jurídic, objectius, funcions i principis de gestió. Organització de l’Institut Català de la Salut. La prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris. Règim de personal, econòmic i patrimonial.

Tema 23
Drets i deures del ciutadà. Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d’equip d’atenció primària, de professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l’atenció sanitària pública: la condició d’assegurat i beneficiari de l’assegurat. Accés dels ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers a les persones no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de facturació.

Tema 24
El règim jurídic de la protecció de dades de caràcter personal. Drets de la ciutadania en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Els drets de les persones interessades: drets ARCOPOL. El consentiment. El consentiment dels menors d’edat. El delegat de protecció de dades. Mesures de seguretat. Les notificacions de violacions de seguretat.

Tema 25
Organització, mètode de treball i els circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa. Cartes de serveis. Atenció a la ciutadania integral. Atenció al públic culturalment divers. Dret a una bona administració i a serveis públics de qualitat. Estructura del Model Europeu d’Excel·lència Empresarial (EFQM). Els models d’acreditació a l’Institut Català de la Salut. El procés de millora contínua. La regulació de la transparència en l’activitat pública: disposicions, obligacions i límits.

Tema 26
L’administració electrònica a Catalunya: la seu electrònica, el portal d’Internet, sistemes d’identificació de les administracions públiques, l’actuació administrativa automatitzada. Recepció i registre de documents. El registre i la tramitació de procediments administratius electrònics. Les oficines d’assistència en matèria de registre. Identificació i sistemes de signatura electrònica. Eines de tramitació, comunicació i notificació interadministrativa. Compulsa i còpia electrònica.

Tema 27
La gestió general dels documents administratius. La gestió dels documents electrònics. Arxiu de documents. Conservació i eliminació de documents: avaluació i tria. Certificació digital i signatura electrònica. Organització i  normativa dels arxius clínics. Història clínica.

Tema 28
Redacció de documents administratius i tipologia de documents. Terminologia sanitària: conceptes bàsics. Terminologia de proves diagnòstiques. Els usos no sexistes ni discriminatoris de la llengua en el llenguatge administratiu. Classificació de dades clíniques. Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD): variables que contempla. Terminologia de diagnosis: principal, secundari i complicació.

Tema 29
Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats, taules, formularis, consultes informes, relacions. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte, funcionalitats, taules dinàmiques, funcions i gràfics. Presentacions (Microsoft PowerPoint): disseny i concepte de presentació, preparació i funcionalitats. Correu electrònic: conceptes. Navegadors. Cerca d’informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8, nivell mitjà/avançat).

Tema 30
Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (conceptes bàsics dels xats, blocs i les plataformes virtuals de telecomunicació –Moodle–, i aplicacions en línia en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d’informació gràfica, sonora i d’imatges fixes i en moviment (conceptes mitjà d’identificació dels principals tipus i formats digitals d’imatge, so i vídeo; obtenció, emmagatzematge i reproducció d’imatges digitals fixes o en moviment i de fitxers de so). (Competència ACTIC C3 navegació i comunicació món digital nivell mitjà).

Auxiliar administratiu/iva (grup C, subgrup C2). Codi: 161

Annex 64.
Auxiliar administratiu/iva (grup C, subgrup C2). Codi: 161

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:
a. Concurs de mèrits del procés d’estabilització: 904 places. 
b. Concurs oposició del procés d’estabilització: 359 places.
c. Concurs oposició del procés ordinari: 462 places totals, 92 places pel torn de promoció interna i 370 places pel torn lliure.

2. Requisits específics:
A més dels requisits que s’indiquen a l’apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de l’Annex 1 Bases comunes, s’ha de complir els requisits següents:
a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió del títol oficial de graduat escolar, ESO, formació professional de grau mitjà o equivalent.
b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el corresponent al certificat de nivell de suficiència de català (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.
c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria d’Auxiliar administratiu/iva per a les fases d’oposició del procés d’estabilització i del procés ordinari:

Tema 1.Coneixements en organització del treball en institucions sanitàries
1.1 Atenció a la ciutadania. Atenció integral: personal, telefònica, escrita. Atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El ciutadà com a centre del sistema sanitari català. El dret a la informació i a la confidencialitat. Els drets ARCOPOL.

1.2 Dret de prestació de serveis de forma individual i col·lectiva: lliure elecció d’equip d’atenció primària, de professional de medicina de família i de pediatria. El dret a obtenir una segona opinió mèdica. El dret a l’atenció sanitària pública: la condició d’assegurat i beneficiari de l’assegurat. Accés dels ciutadans estrangers empadronats a Catalunya. La targeta sanitària individual: regulació i dret a obtenir-la. La targeta sanitària europea. La facturació a tercers d’activitats no cobertes pel sistema sanitari públic: supòsits i conceptes de facturació.

1.3 La documentació clínica: la història clínica administrativa; la terminologia sanitària més habitual en la documentació clínica i la traçabilitat de la història clínica.

1.4 Tècniques de gestió i control d’arxiu i documentació clínica. Gestió, conservació i destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.

1.5 Les administracions públiques i la societat de la informació. L’administració electrònica a Catalunya. La firma electrònica. El certificat digital. Registre telemàtic i tramitació de procediments administratius mitjançant Internet. Finestreta electrònica. Sistemes d’informació a l’Institut Català de la Salut en processos assistencials i de suport administratiu.

1.6 Organització, mètode de treball i circuits administratius. Els serveis d’informació administrativa.

1.7 Ofimàtica: 1) Processadors de text (Microsoft Word): conceptes, funcionalitats, plantilles, combinació de correspondència. 2) Base de dades (Microsoft Access): concepte i funcionalitats. Full de càlcul (Microsoft Excel): concepte i funcionalitats. Presentacions (Microsoft PowerPoint): concepte i funcionalitats principals. Correu electrònic: conceptes bàsics, agendes, llistes de distribució. Navegadors. Cerca d’informació. (Competències ACTIC C4, C6, C7 i C8 nivell mitjà.)

1.8 Competències en tecnologies de la informació i la comunicació (eines 2.0): cercar informació a la xarxa, descarregar-la i emmagatzemar-la; distingir els diferents recursos de comunicació que ofereix Internet (conceptes bàsics dels xats, blogs i les plataformes virtuals de telecomunicació –Moodle–, i aplicacions en línia en entorns col·laboratius); obtenció, tractament i traspàs d’informació gràfica, sonora i d’imatges fixes i en moviment (conceptes bàsics d’identificació dels principals tipus i formats digitals d’imatge, so i vídeo; obtenció i emmagatzematge d’imatges digitals fixes o en moviment). (Competència ACTIC C3: navegació i comunicació món digital nivell mitjà).

Tema 2. Competències en organització en l’àmbit de l’Administració pública
– Aplicar els procediments i criteris establerts en relació amb els drets i deures de la ciutadania en la relació amb l’administració i, en particular, amb les institucions sanitàries.
– Informar els ciutadans, d’acord amb les instruccions prèviament establertes, sobre el procediment i els actes administratius derivats de l’activat sanitària. Coneixements en organització a l`àmbit de l’Administració pública

2.1 Drets i deures de la ciutadania. Principis rectors. Organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. La competència administrativa: concepte i alteracions. El sector públic empresarial. Els consorcis i les fundacions.

2.2 L’Administració Pública: conceptes i principis. El dret administratiu: àmbit d’aplicació, principis generals, jerarquia. El reglament: concepte i classes. Fonaments i límits de la potestat reglamentaria. Els òrgans administratius: competències. Abstenció i recusació. Els interessats: conceptes. Drets dels ciutadans en el procediment administratius.

2.3 L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. La notificació i publicació. El silenci administratiu i actes presumptes. Eficàcia. Nul·litat i anul·labilitat.

2.4 El procediment administratiu: concepte i classes. Fases. Els terminis administratius. El tràmit d’audiència. Revisió dels actes en via administrativa: revisió d’ofici. Obligacions de resoldre. Els recursos administratius: concepte i classes.

Tema 3. Competències en gestió de personal estatutari
-Transcriure els documents, materials i altres elements necessaris en la selecció i formació del personal estatutari, atenent els procediments de l’Institut Català de la Salut, per contribuir en la seva gestió eficaç.
– Saber realitzar les tasques administratives per a la confecció del nomenament i la formalització del pagament de retribucions seguint les instruccions prèviament establertes, d’acord amb la normativa vigent.
– Saber transcriure informes a partir de les dades obtingudes en els procediments interns de control d’assistència, absentisme i altres incidències, relatives al desenvolupament de l’activitat laboral dels professionals, a fi de donar suport a la presa de decisions del responsable.
Coneixements en gestió de personal estatutari

3.1 Provisió, selecció i promoció interna. Mobilitat voluntària del personal. El sistema retributiu del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut: Retribucions bàsiques i complementàries.

3.2 Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats. Representació, participació i negociació col·lectiva.

3.3 El sistema de Seguretat Social. Règim general de la Seguretat Social. Afiliacions: altes i baixes, terminis.

Tema 4. Competències en gestió econòmica i financera
Dur a terme les tasques administratives vinculades als processos comptables, pressupostaris i els procediments de compres de material, equipament i serveis. Coneixements en gestió econòmica i financera

4.1 La comptabilitat pública: conceptes generals. La comptabilitat de les empreses públiques. Idees bàsiques i generals de comptabilitat financera i pressupostària. Elements de la comptabilitat de l’Institut Català de la Salut.

4.2 El pressupost de l’Institut Català de la Salut en el marc del pressupost de la Generalitat de Catalunya. El control financer permanent. Documents comptables i pressupostaris. El control pressupostari.

4.3 La contractació administrativa en el sector públic. Classes de contractes.

Tema 5. Coneixements en Prevenció de riscos laborals
5.1 Riscos a l’àmbit sanitari. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas d’emergència: incendis. Factors de risc ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc psicològics i socials. Organització del treball.
Jornades perllongades i torns. Tècniques d’afrontament de l’estrès. Situacions de violència.

Conductor/a (grup C, subgrup C2). Codi: 162

Annex 65.
Conductor/a (grup C, subgrup C2). Codi: 162

1. Nombre de places convocades per procés de selecció: 
a. Concurs de mèrits del procés d’estabilització: 35 places. 
b. Concurs oposició del procés d’estabilització: 27 places. 
c. Concurs oposició del procés ordinari: 3 places.

2. Requisits específics:
A més dels requisits que s’indiquen a l’apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de l’Annex 1 Bases comunes, s’ha de complir els requisits següents:

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió del títol oficial de graduat escolar, ESO, formació professional de grau mitjà o equivalent.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el corresponent al certificat de nivell elemental de català (B1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Conductor/a per a les fases d’oposició del procés d’estabilització i del procés ordinari:

Tema 1 Normativa general.
Seguretat. Aturades. Velocitat. Protocol en les esperes. Comunicació entre la persona usuària i el xofer o xofera.

Tema 2 Tipus de conducció.
Frenades d’emergència. Control del derrapatge. Conducció nocturna i en condicions meteorològiques adverses. Conducció en espais reduïts. Ús de l’equip de reparació de punxades.

Tema 3 Tipus de via: vies urbanes, autopistes i autovies.
Zones de la via. Marques diverses longitudinals. Fletxes. Carrils especials o reservats. Incorporació de vehicles pel carril d’acceleració. Ús de les prohibicions específiques. Velocitat. Conceptes de velocitat. Velocitat moderada i detenció de vehicle. Senyals relatius a la velocitat. Distància de seguretat entre vehicles.

Tema 4 Prioritat de pas.
Fase d’aproximació. Fase de posició d’entrada. Fase de franqueig. Normes generals de prioritat. Comportament en interseccions. Senyals òptics i acústics. Normes generals de senyalització. Agents de trànsit. Senyals circumstancials. Semàfors. Senyals de perill, preceptius i informatius. Distintius en els vehicles.

Tema 5 Classes de permisos de conducció.
Suspensió i intervenció del permís de conduir. Vehicles. Documentació i assegurança. Coneixements dels diferents tipus de vehicles segons el tipus de motor (elèctric, benzina, GLP, híbrids, etc.)

Tema 6 Identificació i avaluació del risc: factors de risc i riscos específics del col·lectiu de xofers i xoferes dels serveis de representació.
Mesures de prevenció i de correcció aplicables. Mesures preventives específiques durant l’estat d’emergència sanitària.

Tema 7 Xarxa de Carreteres de Catalunya i de la Generalitat de Catalunya.
Classificació tècnica. Classificació funcional. Catàleg de Carreteres.

Tema 8 Inventari dels elements constitutius de la carretera: referenciació, obres civils plataforma, petites obres de fàbrica, equipament, instal·lacions d’enllumenat i ITS, serveis i reconeixement d’estat.

Tema 9 Vialitat hivernal.
Tipus de tractament. Utilització de fundents. Mitjans d’emmagatzemament de fundents. Estacions meteorològiques i mapes tèrmics.

Tema 10 Afectacions al trànsit.
Senyalització d’obres i de treballs de conservació a la carretera. Senyalització horitzontal. Senyalització vertical.

Tema 11 Atenció d’emergències.
Organització dels treballs d’atenció d’emergències. Senyalització d’obres mòbils.

Tema 12 Nocions de mecànica: Elements essencials d’una màquina autopropulsada.
Manteniment bàsic dels elements constitutius de les màquines.

Tema 13 Principals elements i sistemes de seguretat associats als vehicles de transport.

Tema 14 Tècniques preventives i de protecció prèvies a l’inici del treballs associats als vehicles de transport.
Revisions prèvies a la seva posada en funcionament.

Tema 15 Treballs de canvi d’accessoris associats als vehicles de transport. Procediments, riscos i mesures preventives.

Tema 16 Treballs de neteja associats als vehicles de transport. Procediments, riscos i mesures preventives.

Tema 17 Conducció eficient de vehicles de transport.

Tema 18 Plans d’Emergència.
Pla InunCat i NeuCat. Marc general i organització. Operativitat i procediments d’actuació.

Tema 19 Riscos associats a les tasques de conductor.
Mesures de prevenció. Mesures de protecció col·lectiva i individual. Requeriments ergonòmics d’un lloc de treball de conductor.

Diplomat/ada sanitari/ària en Infermeria (grup A, subgrup A2). Codi: 129

Diplomat/ada sanitari/ària en Infermeria (grup A, subgrup A2). Codi: 129

1. Nombre de places convocades per procés de selecció: 
a. Concurs de mèrits del procés d’estabilització: 1.590 places. 
b. Concurs oposició del procés d’estabilització: 605 places. 
c. Concurs oposició del procés ordinari: 1.243 places total, de les quals 410 places són pel torn de promoció interna i 833 places pel torn lliure. 

2. Requisits específics
A més dels requisits que s’indiquen a l’apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de l’Annex 1 Bases comunes, s’ha de complir els requisits següents: a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió d’una titulació oficial de grau o diplomatura en Infermeria.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria. 

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria. 

3. Temari de la categoria de Diplomat/ada sanitari/ària en Infermeria per a les fases d’oposició del procés d’estabilització i del procés ordinari. 

Tema 1 Tenir cura de la persona, la família i la comunitat. 
Conèixer i incorporar a la pràctica els aspectes ètics de la prestació de cures, el codi deontològic i el codi ètic de la disciplina infermera. Conèixer i saber aplicar el desenvolupament teòric infermer, els fonaments teòrics i metodològics disciplinaris, el procés d’atenció d’infermeria i els llenguatges clínics. Aconseguir en la relació terapèutica una comunicació efectiva mitjançant tècniques de comunicació bàsiques i avançades. Saber aplicar estils de comunicació en la comunicació verbal i no verbal i saber gestionar la comunicació en situacions de crisi. Conèixer i saber aplicar els aspectes bàsics de la metodologia de la recerca clínica, epidemiològica i qualitativa. 

Tema 2 Desenvolupar accions conduents a la promoció de la salut social, pública i comunitària i promoure la salut i l’autonomia del pacient. 
Desenvolupar també accions dirigides a la prevenció de la malaltia, el deteriorament i la dependència. Conèixer el concepte de cronicitat. Conèixer els factors de risc en les diferents etapes del cicle vital. Saber identificar els aspectes específics de l’atenció a la salut dels infants i adolescents, i els aspectes específics de l’atenció a la salut dels ancians. Saber valorar la salut familiar, la dinàmica, el funcionament i els rols familiars. Conèixer els atributs de la família funcional/disfuncional i conèixer les teories sobre vinculació afectiva. 

Tema 3 Valorar, diagnosticar i abordar problemes de salut reals i de risc. 
Conèixer i saber aplicar el procés de cures en situacions d’urgència o emergència. Conèixer i saber aplicar el procés de cures en l’embaràs, part i puerperi. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes cardiocirculatoris i/o respiratoris. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes nefrourinaris i/o de l’aparell reproductor. 

Tema 4 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes nutricionals, metabòlics i/o endocrinològics. 
Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes neurològics i/o musculars i esquelètics. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes infecciosos i/o parasitaris. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes digestius, hepatobiliars o pancreàtics. 

Tema 5 Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes cutanis i/o tegumentaris.
Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes dels òrgans hematopoètics, la sang o el sistema immunitari. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes maxil·lofacials, otorrinolaringològics i/o oftalmològics. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes multiorgànics/multisistèmics. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a les persones amb problemes mentals, del comportament (incloses les addiccions) i de vulnerabilitat social. Conèixer i saber aplicar el procés de cures a la persona en situació de malaltia terminal. *Procés de cures (…) inclou com a mínim els coneixements d’anatomia i fisiologia, fisiopatologia, valoració/avaluació, diagnòstic, detecció precoç i actuació. 

Tema 6 Ajudar el pacient en el compliment del tractament i saber fer-lo partícip.
Conèixer i saber adequar les accions de l’educació sanitària. Conèixer i saber aplicar els models d’intervenció educativa per a la salut, els mètodes i procediments educatius, els conceptes i indicadors de seguiment i compliment, adhesió i adherència al tractament i/o als consells de salut. Conèixer i saber aplicar les bases de la farmacologia clínica, principals grups de medicaments: generalitats, accions, usos, principals efectes secundaris/adversos, principals incompatibilitats. Saber administrar els medicaments i fer les cures associades a l’administració de medicaments: conèixer i saber aplicar les tècniques de conservació, preparació i administració, comprovacions de seguretat, càlcul de dosi, càlcul de velocitat de perfusió, paràmetres de valoració –pre, trans i/o post– administració, cures associades, avaluació de la resposta terapèutica i educació sanitària per al maneig de la medicació. Conèixer les tècniques en nutrició i dietètica. Saber indicar l’administració de dietes terapèutiques i la nutrició artificial. Conèixer i saber adequar les accions de l’educació nutricional. Conèixer i saber aplicar les intervencions, tècniques i procediments associats al pla terapèutic i al pla de cures. 

Tema 7 Contribuir a garantir la seguretat del pacient i gestionar el procés assistencial.
Conèixer i saber aplicar els principis d’asèpsia i esterilització. Saber desenvolupar accions conduents a la prevenció i abordatge de la infecció nosocomial i de les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària. Conèixer i saber aplicar les mesures d’aïllaments i les precaucions que cal aplicar. Conèixer els programes de seguretat clínica, la teoria de l’error humà en l’atenció de la salut i els conceptes de seguretat clínica. Conèixer el sistema de prevenció d’errors i d’esdeveniments adversos. Prevenir les caigudes i disminuir les lesions. Conèixer i saber aplicar el sistema de seguretat farmacològica i transfusional, el sistema de seguretat periquirúrgica i periintervencionista. Conèixer i saber determinar l’eficàcia de la conciliació de medicació. 

Tema 8 Facilitar el procés d’adaptació i saber gestionar l’afrontament al nou estat de salut.
Conèixer i saber aplicar les teories de l’estrès i l’afrontament, i els mecanismes i estratègies d’adaptació i afrontament. Conèixer el procés d’adaptació i afrontament a la malaltia, discapacitat o situació vital. Saber valorar, diagnosticar i abordar els problemes i complicacions associades amb els processos d’afrontament i intervencions de suport. Saber fer intervenció d’atenció a la família/cuidador de persones amb malalties cròniques, discapacitats o estats de fragilitat. Saber identificar les necessitats per fer l’adaptació i afrontament del cuidador/família. Saber prevenir la claudicació familiar i del cansament del rol de cuidador. Saber valorar, diagnosticar i intervenir en aquest àmbit. Conèixer el procés de dol i saber detectar el dol funcional i el dol disfuncional.

Diplomat/ada sanitari/ària especialista en Infermeria Obstètrica i Ginecologia (grup A, subgrup A2). Codi 127

Annex 30.
Diplomat/ada sanitari/ària especialista en Infermeria Obstètrica i Ginecologia (grup A, subgrup A2). Codi 127

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:
a. Concurs de mèrits del procés d’estabilització: 101 places.
b. Concurs oposició del procés d’estabilització: 37 places.
c. Concurs oposició del procés ordinari: 21 places totals: de les quals 19 places pel torn lliure i 2 places pel torn de promoció interna.

2. Requisits específics:
A més dels requisits que s’indiquen a l’apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de l’Annex 1 Bases comunes, s’ha de complir els requisits següents:
a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió del títol oficial de l’especialitat d’Infermer/a Obstètrica i Ginecològica (llevadora).
b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.
c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.
 
 3. Temari de la categoria de Diplomat/ada sanitari/ària especialista en Infermeria Obstètrica i Ginecologia per a les fases d’oposició del procés d’estabilització i del procés ordinari.
La persona aspirant ha de demostrar competència professional en els camps d’actuació propis, amb coneixements, habilitats i actituds en activitats de promoció, manteniment, prevenció, protecció i recuperació de la salut des del punt de vista de infermeria obstetricoginecològica (llevador/a), amb visió integral que respecti els principis ètics, morals i culturals de la persona.
Igualment, ha de conèixer les teories i normes de l’exercici professional i saber aplicar-les d’acord amb els estàndards definits per a una pràctica professional responsable.
1.1 Participar i, si escau, liderar i dinamitzar programes de salut maternoinfantil, atenció a la dona i salut sexual i reproductiva.
1.2 Promoure els processos fisiològics de salut maternoinfantil, de salut sexual i reproductiva i climateri. 1.3 Donar suport a la no intervenció en absència de complicacions.
2. Saber atendre el binomi mare-fill en el diagnòstic, control i assistència durant l’embaràs, el part i el puerperi utilitzant els mitjans clínics i tecnològics adients.
2.1 Saber diagnosticar i fer el control i el seguiment de l’embaràs normal.
2.2 Saber fer el correcte maneig dels fàrmacs i productes sanitaris durant l’embaràs, part i postpart. 2.3 Saber assistir la dona en el part.
2.4 Saber atendre el nounat en cas de necessitar reanimació immediata.
2.5 Saber assistir i supervisar l’evolució de la mare i el nounat durant el puerperi.
2.6 Saber assistir i supervisar l’evolució del nounat durant el primer mes de vida.
2.7 Prestar atenció al nounat per afavorir la seva adaptació i detectar precoçment situacions de risc.
3. Saber detectar els factors de risc i problemes de salut durant l’embaràs, el part i el puerperi, realitzant activitats de control, derivació i seguiment.
3.1 Saber atendre la dona que presenta problemes de salut durant l’embaràs, el part i el puerperi.
3.2 Saber detectar els problemes de salut del nounat en el moment del naixement i durant el primer mes de vida.
4. Saber realitzar una adequada educació a la dona, família i comunitat en relació amb la salut maternoinfantil, la salut sexual i reproductiva i el climateri d’acord amb les necessitats detectades.
4.1 Conèixer i desenvolupar programes d’educació per a la salut durant l’embaràs, el naixement i el postpart.
4.2 Conèixer i promoure programes d’educació per a la salut sexual i reproductiva i el climateri adreçats a joves, dones, comunitat i grups de risc.
4.3 Saber assessorar en matèria d’anticoncepció per evitar i/o disminuir l’embaràs no desitjat.
4.4 Dur a terme activitat de promoció, prevenció, assistència i recuperació de la salut sexual i reproductiva de la dona.
4.5 Conèixer i assessorar sobre la legislació vigent per protegir els drets de la dona i la família.
4.6 Conèixer i utilitzar eines de comunicació efectives i treballar en xarxa.
4.7 Saber establir una comunicació efectiva amb la dona, la família i els grups socials.
4.8 Saber treballar en equips en l’àmbit de l’atenció maternoinfantil i l’atenció a la salut sexual i reproductiva.
4.9 Detectar factors de risc i problemes ginecològics en la dona: fer activitats de detecció precoç de càncer de coll uterí, de mama i ginecològic. Participar i col·laborar en l’atenció a la dona amb problemes ginecològics, en el diagnòstic i tractament de les infeccions ginecològiques i de transmissió sexual, i en l’atenció a la dona en el climateri.
5. Saber aplicar els principis de raonaments clínics, detecció de problemes, presa de decisions, pla d’atenció i cura i avaluació adequada a les diferents situacions clíniques en l’àmbit d’actuació de la persona llevadora.
5.1 Aplicar el raonament clínic en la pràctica assistencial.
6. Saber gestionar les activitats i recursos existents en l’àmbit de l’atenció a la salut maternoinfantil i l’atenció a la salut sexual i reproductiva i el climateri.
7. Saber establir una comunicació efectiva amb la dona, família i grups socials, així com amb l’equip de salut corresponent.
8. Saber emetre els informes necessaris i registrar les activitats realitzades d’acord amb el protocol d’aplicació.
8.1 Saber registrar i emetre informes de totes les actuacions realitzades.
8.2 Mantenir actualitzats els sistemes de registres.
8.3 Fer una pràctica clínica basada en l’evidència científica i mantenir les competències professionals actualitzades.
9.Tenir capacitat per realitzar activitats docents i de recerca adreçades a millorar l’activitat professional i, per tant, el nivell de salut de la dona, el nadó la família.
10. Exercir la professió de llevador/a de forma ètica d’acord amb la legislació vigent.

Aquestes competències estan desenvolupades al temari específic previst a l’Annex I de l’Ordre SAS/1349/2009, de 6 de maig, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’infermeria obstètrica i ginecològica (llevador/a) (BOE núm. 129, de 28.05.2009), el qual preveu la formació teòrica necessària sobre les matèries que consten en els epígrafs següents:

Tema 1. Infermeria maternal i del nadó I 1.1 La reproducció humana.
1.2 El desenvolupament prenatal humà. 1.3 L’embaràs.
1.4 El part.
1.5 El puerperi i la lactància. 
1.6 El nadó.

Tema 2. Infermeria maternal i del nadó II 2.1 La reproducció humana.
2.2 Problemes de salut durant la gestació. 2.3 Complicacions en el treball de part i part. 2.4 Problemes de salut en el puerperi.
2.5 El nounat amb problemes de salut.

Tema 3. Infermeria de la dona i la família
3.1 Cura de la salut reproductiva de la dona.
3.2 Atenció a la dona amb problemes de salut reproductiva. 3.3 Epidemiologia i demografia en salut reproductiva.
3.4 Sexualitat.
3.5 Aspectes socioantropològics en salut reproductiva.
3.6 Història i evolució de la professió de llevadora.

Tema 4. Educació per a la salut de la dona 4.1 Educació per a la salut de la dona.

Tema 5. Legislació i ètica en infermeria obstètrica i ginecològica (llevador/a) 5.1 Legislació i ètica en infermeria obstètrica i ginecològica.

Tema 6. Administració dels serveis obstètrics i ginecològics (llevador/a) 6.1 Administració dels serveis obstètrics i ginecològics.

Tema 7. Recerca en infermeria obstètrica i ginecològica (llevador/a) 7.1 Recerca en infermeria obstètrica i ginecològica.

Facultatiu/iva especialista en Medicina Familiar i Comunitària EAP (grup A, subgrup A1). Codi: 121 

Annex 24. 
Facultatiu/iva especialista en Medicina Familiar i Comunitària EAP (grup A, subgrup A1). 
Codi: 121 

1. Nombre de places convocades per procés de selecció: 
a. Concurs de mèrits del procés d’estabilització: 569 places. 
b. Concurs oposició del procés d’estabilització: 55 places. 
c. Concurs oposició del procés ordinari: 193 places 

2. Requisits específics
A més dels requisits que s’indiquen a l’apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de l’Annex 1 Bases comunes, s’han de complir els requisits següents: a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió d’una titulació oficial de llicenciatura o grau en Medicina i especialitat en medicina Familiar i Comunitària. 
b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d’aquesta convocatòria. 
c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d’aquesta convocatòria. 

3. Temari de la categoria de Facultatiu/iva especialista en medicina Familiar i Comunitària 
per a les fases d’oposició del procés d’estabilització i del procés ordinari: És el previst a l’Ordre SCO/1198/2005, de 3 de març, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de medicina familiar i comunitària (BOE núm. 105 de 3.5.2005), referent a les matèries previstes als punts 8, 9, 10, 11 i 12 d’aquesta ordre i que consten a continuació: 

Tema 1 Continguts formatius de l’àrea docent de competències essencials: 
1.1 La comunicació assistencial. 1.2 El raonament clínic. 1.3 La gestió de l’atenció. 1.4 La bioètica. 

Tema 2 Continguts formatius de l’àrea docent de competències relacionades amb l’atenció a la persona: 
2.1 Abordatge de necessitats i problemes de salut: factors de risc i problemes cardiovasculars. Problemes respiratoris. Problemes de tracte digestiu i del fetge. Problemes infecciosos. Problemes metabòlics i endocrinològics. Problemes de la conducta i la relació. Problemes de salut mental. Problemes del sistema nerviós. Problemes hematològics. Problemes de la pell. Traumatismes, accidents i intoxicacions. Problemes de la funció renal i de les vies urinàries. Problemes musculars i de l’esquelet. Problemes de cara, nas, coll i orella. Problemes dels ulls. Conductes de risc addictiu. Urgències i emergències. Aspectes comuns. 
2.2 Abordatge de grups poblacionals i grups amb factors de risc: atenció al nen. Atenció a l’adolescent. Atenció a la dona. Atenció a l’adult. Atenció als treballadors. Atenció a la persona gran. Atenció al pacient immobilitzat. Atenció al pacient terminal, a l’adult i a la persona cuidadora. Atenció a les situacions de risc familiar i social. Aspectes comuns. 

Tema 3 Continguts formatius de l’àrea docent de competències en relació amb la família. 

Tema 4 Continguts formatius de l’àrea docent de competències en relació amb la comunitat. 

Tema 5 Continguts formatius de l’àrea docent de competències en relació amb la formació, docència i la recerca. 
5.1 Formació mèdica contínua. 
5.2 Metodologia de la investigació. 

Tema 6 Articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

Tema 7 Prevenció de risc laborals:
risc biològic, tipus d’agents biològics, vies d’entrada i contagi; mesures de precaució estàndards; mesures d’aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu sanitari. Risc químic: ús segur d’agents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció pel que fa a radiacions ionitzants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas d’emergència: incendis. Riscs psicològics i socials: organització del treball, jornades perllongades i torns. Tècniques per gestionar l’estrès. Situacions de violència.

Facultatiu/iva especialista en Pediatria i les seves Àrees Específiques EAP (grup A, subgrup A1). Codi: 120 

Annex 23. 
Facultatiu/iva especialista en Pediatria i les seves Àrees Específiques EAP (grup A, subgrup A1). Codi: 120 


1. Nombre de places convocades per procés de selecció
a. Concurs de mèrits del procés d’estabilització: 31 places. 
b. Concurs oposició del procés d’estabilització: 9 places. 
c. Concurs oposició del procés ordinari: 30 places totals: 24 places pel torn lliure i 6 places pel torn de promoció interna. 

2. Requisits específics: 
A més dels requisits que s’indiquen a l’apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de l’Annex 1 Bases comunes, s’han de complir els requisits següents: a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió d’una titulació oficial de llicenciatura o grau en Medicina i especialitat en pediatria i les seves Àrees Específiques. 
b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d’aquesta convocatòria. 
c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d’aquesta convocatòria. 

3. Temari de la categoria de Facultatiu/iva especialista en Pediatria i les seves Àrees Específiques 
per a les fases d’oposició del procés d’estabilització i del procés ordinari: És el previst a l’Ordre SCO/3148/2006, de 20 de setembre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat de pediatria i les seves àrees específiques, segons el previst al punt 7.1.b) i 7.2.c) de l’annex “Programa oficial de l’especialitat de pediatria i les seves àrees específiques” i el punt 7) 8) i 9) de l’annex “Guia orientativa de coneixement per la realització del pla formatiu…” (BOE núm. 246 de 14.10.2005), pel que fa a les matèries que consten a continuació: 

Tema 1 La biologia i patologia prenatal. 

Tema 2 La biologia i patologia neonatal. 

Tema 3 El creixement, la maduració i el desenvolupament en les diferents etapes de l’edat pediàtrica, en estat de normalitat o en situació de malaltia. 
Creixement i desenvolupament somàtic del nen i de l’adolescent normal. Desenvolupament motor. Desenvolupament psicològic. Trastorns del creixement: enfocament diagnòstic diferencial i terapèutic. 
Tema 4 Característiques fisiològiques i patològiques de l’alimentació, nutrició i del metabolisme de les diferents etapes de l’edat pediàtrica i valoració de l’estat de nutrició. 

Tema 5 Fisiologia i patologia de l’aparell digestiu i de l’abdomen. 

Tema 6 La patologia respiratòria. 

Tema 7 Alteracions orgàniques i funcionals del sistema circulatori. 

Tema 8 La patologia hematològica i oncològica pediàtrica. 

Tema 9 Fisiologia i patologia del sistema endocrinològic. 


Tema 10 Fisiopatologia nefrològica i urològica. 

Tema 11 Patologia del sistema nerviós. 

Tema 12 Patologia del sistema ossi i locomotor. 

Tema 13 Fisiopatologia de la immunitat i l’al·lèrgia. 

Tema 14 Patologia infecciosa. 

Tema 15 Altres afeccions prevalents en edat pediàtrica. 

Tema 16 Patologia clínica ambulatòria prevalent. 

Tema 17 Psicologia fonamental. 

Tema 18 Psiquiatria de la infància i adolescència. 

Tema 19 La biologia, psicologia i patologia de l’adolescent. 

Tema 20 Patologia més representativa de la relacionada amb la població immigrant. 

Tema 21 La patologia fonamental oftalmològica, ORL, dermatològica i ginecològica en el nen i l’adolescent. 

Tema 22 Habilitats i actituds en l’assistència al nen i a l’adolescent malalt. Pediatria preventiva i social 

Tema 23 La pediatria preventiva: exàmens de salut del nadó, lactant, escolar i adolescents normals. 
Exploracions i control del nen i adolescent esportista. Higiene mental del nen i de l’adolescent. Identificació dels factors de risc físic, psíquic i social. 

Tema 24 Supervisió de la salut infantil i juvenil. 

Tema 25 Pediatria social: 
concepte, objectius, problemàtiques, activitats, estratègies i perspectives. Indicadors de salut. Pediatria del desenvolupament. Etapes i components del desenvolupament. Desenvolupament psíquic social. Programes de salut mare-fill: període preconcepcionals, embaràs, part i naixement. Programa de salut per a nens de 0 a 6 anys. Programa de salut pel nen escolar i l’adolescent. Cura i atenció al nen i a l’adolescent malalt, minusvàlid i portador de malalties cròniques. Maltractament. Violència. Abandonament. Adopció. Guarda i custòdia. Problemes dels nens i adolescents amb marginacions socials. Programes de prevenció d’accidents i intoxicacions. 

Tema 26 Ciències socials. Economia aplicada a la sanitat. 
Sociologia. Estructura i organització social. Ecologia humana. Psicologia i antropologia social: coneixements bàsics. Salut pública: conceptes generals. Salut i malaltia. Demografia. Índex i taxes. Bioestadística. Mètode estadístic. Recollida i emmagatzemament de dades. Mostreig. Estadístiques de salut. Epidemiologia: conceptes bàsics. Educació per a la salut. Legislació sanitària. Administració sanitària: organització sanitària, organització internacional de protecció de la infantesa. Drets del nen. 

Tema 27 Articles 48 i 49 de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 
Tema 28 Prevenció de riscos laborals: 
risc biològic, tipus d’agents biològics, vies d’entrada i contagi; mesures de precaució estàndard; mesures d’aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu sanitari. Risc químic: ús segur d’agents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció pel que fa a les radiacions ionitzants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas d’emergència: incendis riscos psicològics i socials: organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques per gestionar l’estrès. Situacions de violència.

Metge/essa urgències (grup A, subgrup A1). Codi: 117 

Annex 20. 
Metge/essa urgències (grup A, subgrup A1). Codi: 117 

1. Nombre de places convocades per procés de selecció: 
a. Concurs de mèrits del procés d’estabilització: 68 places. 
b. Concurs oposició del procés d’estabilització: 41 places. 
c. Concurs oposició del procés ordinari: 85 places totals: 68 places pel torn lliure i 17 places pel torn de promoció interna. 

2. Requisits específics: 
A més dels requisits que s’indiquen a l’apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de l’Annex 1 
Bases comunes, s’han de complir els requisits següents: 

a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió d’una titulació oficial de llicenciatura o grau en Medicina.
 
b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell esmentats anteriorment hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d’aquesta convocatòria. 

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exemptes de fer la prova i els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 de les bases generals d’aquesta convocatòria. 

3. Temari de la categoria de Metge/ssa urgències per a les fases d’oposició del procés d’estabilització i del procés ordinari corresponen als coneixements propis de la titulació

Tècnic/a de gestió de la funció administrativa (grup A, subgrup A2). Codi: 136

Annex 39.
Tècnic/a de gestió de la funció administrativa (grup A, subgrup A2). Codi: 136

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:
a. Concurs de mèrits del procés d’estabilització: 112 places.
b. Concurs oposició del procés d’estabilització: 35 places.
c. Concurs oposició del procés ordinari: 20 places totals, 4 places pel torn de promoció interna i 16 pel torn lliure.

2. Requisits específics:
A més dels requisits que s’indiquen a l’apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de l’Annex 1 Bases comunes, s’ha de complir els requisits següents:
a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió d’una titulació oficial de nivell universitari de grau, diplomatura o equivalent.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el corresponent al certificat de nivell suficiència (C1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.
3.Temari de la categoria de Tècnic/a de gestió de la funció administrativa per a la fase d’oposició del procés d’estabilització i del procés ordinari.

Tema 1 L’Administració pública:
concepte i principis. La divisió de poders i l’Estat de dret: el dret administratiu. El principi de legalitat. Les potestats reglades i les discrecionals. Les tècniques de control de la discrecionalitat administrativa.
 
 Tema 2 Les fonts del dret administratiu.
Jerarquia de les fonts. Principis constitucionals. El costum. Els principis generals del dret. La jurisprudència i la doctrina.

Tema 3 La relació juridicoadministrativa:
concepte i elements. La personalitat jurídica de les administracions públiques.

Tema 4 Els drets i deures de les persones en les seves relacions amb l’Administració pública.
Els drets públics subjectius. Els interessos legítims. La capacitat jurídica i la capacitat d’obrar.

Tema 5 La competència administrativa: concepte, classes i naturalesa.
Criteris de delimitació i formes d’atribució. Les relacions interorgàniques. La jerarquia administrativa. La delegació, l’avocació i la substitució. La coordinació administrativa.

Tema 6 L’organització administrativa: principis.
L’òrgan administratiu: concepte, elements i naturalesa. Classes d’òrgans. Els òrgans col·legiats de les administracions públiques: règim jurídic, composició i funcionament.

Tema 7 El reglament: concepte i fonament.
Límits de la potestat reglamentària. Les classes de reglaments. El principi d’inderogabilitat singular dels reglaments. El règim d’impugnació dels reglaments. La qüestió d’il·legalitat.

Tema 8 L’acte administratiu: concepte i classes.
Elements de l’acte administratiu. La motivació i la forma de l’acte administratiu. El silenci administratiu.

Tema 9 L’eficàcia de l’acte administratiu: principis generals.
L’executivitat de l’acte administratiu. La notificació i publicació de l’acte administratiu. Invalidesa dels actes administratius. La convalidació.

Tema 10 El procediment administratiu: concepte i principis.
Els interessats en el procediment. El procediment administratiu comú. El procediment administratiu derivat de l’organització pròpia de la Generalitat de Catalunya.

Tema 11 L’estructura i fases del procediment administratiu.
Iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació i jurisprudència. La utilització de mitjans tècnics en el procediment administratiu. Els drets dels interessats en el procediment administratiu.

Tema 12 La revisió dels actes en via administrativa.
La revisió d’ofici. La revocació dels actes administratius. Els recursos administratius: objecte i classes.

Tema 13 La jurisdicció contenciosa administrativa: concepte, naturalesa, extensió i límits.
El recurs contenciós administratiu: les parts, capacitat processal, legitimació, representació i defensa. Els actes impugnables. La sentència en el procediment contenciós: execució i revisió. El recurs contenciós especial dels drets i llibertats fonamentals.

Tema 14 La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques.
Àmbits de responsabilitat patrimonial. L’acció de responsabilitat. La responsabilitat de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 15 La contractació pública.
Objecte i àmbit d’aplicació de la Llei de contractes del sector públic. Àmbit subjectiu. Negocis i contractes exclosos. Tipus de contractes del sector públic. Contractes subjectes a regulació harmonitzada. Contractes privats.

Tema 16 La selecció del contractista: el perfil de contractant.
Capacitat i solvència de l’empresari. Les formes d’adjudicació de contractes. La invalidesa dels contractes. Els drets i les obligacions del contractista i de l’Administració. La contractació electrònica.

Tema 17 La preparació dels contractes:
l’expedient de contractació, els plecs de clàusules administratives i els plecs de prescripcions tècniques. La revisió de preus i l’equilibri financer.

Tema 18 Les modificacions contractuals.
Les garanties exigibles en la contractació del sector públic. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. El règim especial de revisió dels actes en matèria de contractació i mitjans alternatius.

Tema 19 Convenis.
Definició i tipus de convenis. Requisits de validesa i eficàcia. Contingut. Tràmit. Extinció. Efectes de la resolució dels convenis. El Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat.

Tema 20 El patrimoni públic.
Els béns demanials i els béns patrimonials. Adquisició, alienació i cessió. Afectació i desafectació L’expropiació forçosa.

Tema 21 La direcció en l’organització.
Tipus de direcció. La direcció per objectius. Els quadres de comandament.

Tema 22 La funció directiva a les organitzacions.
La presa de decisions. L’anàlisi de problemes. L’anàlisi de solucions. Diagrama de Pareto. Diagrama de flux. Diagrama de causa-efecte. Diagrama DAFO.

Tema 23 Les bases del règim estatutari dels empleats públics: objecte i àmbit d’aplicació.
El personal al servei de les administracions publiques. Classes de personal. Personal directiu.

Tema 24 La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: objecte i àmbit d’aplicació.
Òrgans competents en matèria de personal. Classes de personal. Ordenació dels cossos i categories professionals. Ordenació dels llocs de treball.

Tema 25 La planificació dels recursos humans a les administracions públiques.
L’oferta d’ocupació pública. Reserva per a persones amb discapacitat. Relació de llocs de treball. Registre general de personal.

Tema 26 La selecció de persones en l’Administració pública.
Accés de persones amb discapacitat. Accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea.

Tema 27 Provisió de llocs de treball: sistemes de provisió, mobilitat i carrera.
Grau personal. Mesures i instruments de racionalització. Remoció i fi de la relació de servei del personal.

Tema 28 La retribució a l’Administració pública.
Conceptes retributius. Indemnitzacions per raó de servei. Reconeixement de serveis previs. L’avaluació del rendiment dels treballadors públics.

Tema 29 Drets dels empleats públics. Situacions administratives dels empleats públics. Reingrés al servei actiu. Permisos. Conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Tema 30 Deures dels empleats públics. Codi de conducta. Incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

Tema 31 Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics.
Responsabilitat per la gestió dels serveis. Règim disciplinari.

Tema 32 Les relacions laborals i els sistemes de representació i participació a l’Administració pública.
Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals. Dret de vaga. El Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Institut Català de la Salut.

Tema 33 L’administració digital.
Transformació cap a l’administració digital. Model d’administració digital a Catalunya i principals actors en el desenvolupament de l’administració digital. Règim jurídic de l’administració digital i de l’ús de mitjans electrònics.

Tema 34 Els serveis públics electrònics i el dret de la ciutadania a accedir-hi.
La interoperabilitat a les administracions públiques. La interoperabilitat de plataformes i serveis. Les relacions entre administracions públiques. Eines de tramitació, comunicació i notificació interadministrativa. El portal de serveis i tràmits electrònics. L’Oficina Virtual de Tràmits. L’extranet de les administracions públiques catalanes. El registre electrònic i les oficines d’assistència en matèria de registre, compulsa i còpia electrònica.

Tema 35 Seguretat en les actuacions electròniques.
Identificació i signatura electròniques. El certificat digital. Tipus de certificats digitals a les administracions catalanes. La representació electrònica dels ciutadans en el procediment administratiu. Eines de representació electrònica a la Generalitat.

Tema 36 La gestió documental:
gestió general dels documents administratius i gestió dels documents electrònics. L’organització dels documents administratius electrònics. Les còpies electròniques. La conservació i l’eliminació dels documents. Avaluació i tria. Transferència de documents. L’arxiu electrònic únic. El Catàleg de dades i documents electrònics. Arxius del Sistema de gestió documental.

Tema 37 Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
La Llei de finances públiques de Catalunya. Les lleis de pressupostos anuals. L’àmbit institucional dels pressupostos: el sector públic de la Generalitat i l’Administració pública segons el Sistema Europeu de Comptes (SEC). Les estructures pressupostàries per programes, econòmica i orgànica. El contingut dels pressupostos. El cicle pressupostari.

Tema 38 Les tècniques pressupostàries:
pressupost tradicional, pressupost base zero, el pressupost per programes i el pressupost per resultats. Els escenaris pressupostaris a mitjà termini. La transparència pressupostària.

Tema 39 Els principis pressupostaris.
Els objectius de disciplina fiscal, eficiència assignativa i eficiència operativa en la gestió de la despesa pública. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Tema 40  Pressupostos orientats a resultats.
Programes pressupostaris: missió, objectius, serveis i productes, i indicadors de seguiment. Contractes programa com a fórmula de finançament vinculada a resultats.

Tema 41 La gestió pressupostària.
L’execució del pressupost de despeses. Procediment general: autorització, disposició, obligació i pagament. Procediments especials d’execució de la despesa. Procediment de pagament.

Tema 42 Els ingressos i les despeses de la Generalitat de Catalunya:
evolució i composició. El model de finançament. Les finances de la Generalitat de Catalunya: evolució i situació del dèficit no financer en termes del SEC i de l’endeutament.

Tema 43 Les modificacions pressupostàries.
Els compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs.

Tema 44 El control, la supervisió i la fiscalització de les finances de la Generalitat de Catalunya.
La Intervenció General. El departament competent en matèria de finances. La Sindicatura de Comptes de Catalunya. El Tribunal de Comptes.

Tema 45 La comptabilitat pública.
Comptabilitat de costos i comptabilitat pressupostària. El control de costos: costos per serveis, per procés o activitat i per pacient. L’anàlisi de costos-benefici.

Tema 46 La Llei d’ordenació sanitària de Catalunya.
El Servei Català de la Salut.

Tema 47 Competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de salut.
El Departament de Salut.

Tema 48 Un sistema sanitari centrat en la persona.
El Pla de Salut de Catalunya: objectius i línies estratègiques.

Tema 49 L’Institut Català de la Salut: estructura general. Estructura orgànica central i estructura de direcció, gestió i administració de les gerències territorials, les unitats de gestió d’atenció primària i les unitats de gestió d’atenció hospitalària.

Tema 50 Les àrees bàsiques de salut.
Els equips d’atenció primària. El Reglament marc dels equips d’atenció primària.
 
Tema 51 Criteris d’ordenació de l’atenció continuada i d’urgències.
Modalitats de l’atenció continuada i d’urgències en l’àmbit de l’atenció primària de salut.

Tema 52 El sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Tema 53 L’estructura orgànica de direcció, gestió i administració de les institucions hospitalàries gestionades per l’Institut Català de la Salut.

Tema 54 Protecció de dades de caràcter personal.
Normativa de protecció de dades. La conservació i l’eliminació de les dades personals a l’Administració. Els drets de les persones interessades. El registre d’activitats de tractament. El delegat de protecció de dades. L’avaluació d’impacte de privacitat. L’anàlisi de riscos i l’aplicació de mesures de seguretat. Infraccions i sancions.

Tema 55 Institucions de control i de garantia: el Síndic de Greuges, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades i l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Tema 56 El servei públic orientat a la ciutadania.
Drets i deures de la ciutadania. Anàlisi de les expectatives. Anàlisi de la demanda. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries. Portal d’accés del ciutadà al seu espai de salut digital: La Meva Salut.

Tema 57 L’ètica i els valors a l’Administració.
Els codis ètics i de conducta i els valors en el marc d’una infraestructura ètica. Serveis públics de qualitat orientats a la ciutadania i a les seves necessitats. Les cartes de serveis i l’avaluació permanent dels serveis públics. Indicadors i tipus de mesures.

Tema 58 Transparència i accés a la informació pública: principis generals.
Regulació de la transparència en l’activitat pública. El portal de la transparència. Accés a la informació pública

Tema 59 Sistema de garanties de la transparència.
Dret d’accés a la informació pública. Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

Tema 60 Qualitat dels serveis públics.
Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a la millora del procés i a la productivitat. Sistemes de gestió de la qualitat enfocats a l’organització. Les normes ISO. El model EFQM. El model CAF.

Tema 61 Exercici de les professions sanitàries.
Principis generals. Principis generals de la relació entre els professionals sanitaris i les persones ateses per ells. Llicenciats sanitaris. Diplomats sanitaris. Exercici professional, relacions interprofessionals i gestió clínica en les organitzacions sanitàries. Recerca i docència.

Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d’infermeria (grup C, subgrup C2). Codi: 159

Annex 62.
Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d’infermeria (grup C, subgrup C2). Codi: 159

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:
a. Concurs de mèrits del procés d’estabilització: 801 places. 
b. Concurs oposició del procés d’estabilització: 278 places.
c. Concurs oposició del procés ordinari: 555 places totals, 111 places pel torn de promoció interna i 444 places pel torn lliure.

2. Requisits específics:
A més dels requisits que s’indiquen a l’apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de l’Annex 1 Bases comunes, s’ha de complir els requisits següents:
a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió del títol oficial de tècnic de grau mitjà sanitari en Cures d’Auxiliars d’Infermeria.
b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el corresponent al certificat de nivell elemental de català (B1) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.
c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d’infermeria per a les fases d’oposició del procés d’estabilització i del procés ordinari:

Tema 1 Prestació de cures auxiliars o delegades.
1.1 Actuació davant situacions urgents. Primers auxilis. Maniobres de suport vital bàsic.
1.2 Cures auxiliars en la necessitat d’alimentació de la persona.
1.3 Cures auxiliars en la necessitat d’higiene i vestir.
1.4 Cures auxiliars en la necessitat de mobilització i transferència.
1.5 Cures auxiliars en la necessitat d’eliminació urinària i digestiva.
1.6 Cures auxiliars en la necessitat de repòs i son.
1.7 Altres accions, tècniques i procediments delegats des del pla terapèutic o el pla de cures.
1.7.1 Administració de medicació per via oral, rectal o tòpica.
1.7.2 Administració d’ènemes.
1.7.3 Obtenció i transport de mostres de líquids o teixits orgànics.
1.7.4 Preparació del pacient per exploració o procediment diagnòstic o terapèutic.
1.7.5 Col·laboració en el manteniment de dispositius terapèutics (sondes, drenatges, vies, bombes de perfusió).
1.7.6 Termoteràpia bàsica: aplicació de fred o calor.
1.7.7 Determinació de signes vitals i de paràmetres antropomètrics bàsics. 1.7.8 Exercicis d’amplitud de moviment.
1.7.9 Preparació prequirúrgica. Col·laboració en les cures perioperatòries. 1.7.10 Col·laboració en la prevenció i cura de ferides i lesions.
1.7.11 Administració de nutrició enteral per sonda nasogàstrica.
1.7.12 Aplicació de subjeccions mecàniques.
1.7.13 Canvis posturals.
1.7.14 Col·laboració en les tècniques que requereixen camp estèril. 
1.7.15. Procediment de cures postmortem.
1.8. Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones vulnerables o grups específics: nadons, infants, adolescents, ancians, persones amb discapacitat o estats de fragilitat.
1.9 Aspectes específics de la prestació de cures auxiliars a persones en situació de malaltia terminal. El procés de dol.
1.10 Suport de cures auxiliars en la salut bucodental.
1.11 Dentició temporal i permanent; terminologia essencial en la salut bucodental. 1.12 Material i instrumental en els procediments dentals.
1.13 Aspectes bàsics de la odontologia preventiva.
1.14 Cures auxiliars en la promoció de la salut i d’hàbits de vida saludables.

Tema 2 Comunicació i relació terapèutica.
2.1 Aspectes ètics de la prestació de cures.
2.2 Relació terapèutica. Tècniques de comunicació. Estils de comunicació. La comunicació verbal i no verbal.
2.3 Procediment d’acolliment del pacient.
2.4 Aspectes específics de la comunicació amb infants i adolescents.
2.5 Aspectes específics de la comunicació amb persones amb trastorns mentals i/o de la conducta. La comunicació amb el pacient desorientat. 2.6 Comunicació amb la família/cuidador.

Tema 3 Cures auxiliars en la seguretat de pacients.
3.1 Principis d’asèpsia i esterilització. La infecció nosocomial. El rentat de mans. Precaucions universals. Aïllaments o precaucions específiques.
3.2 Tècniques de neteja, desinfecció i esterilització de materials i instrumental. 3.3 Higiene dels aliments. Tipus de dietes.
3.4 Els programes de seguretat clínica.
3.5 Seguretat en les transferències dels pacients. La prevenció de caigudes. 3.6 Seguretat en l’administració de medicaments per via oral, tòpica o rectal. 3.7 Prevenció de riscos biològics, químics o radiològics

Tema 4 Cures auxiliars de l’entorn del pacient.
4.1 La informació i la documentació clínica a l’àmbit assistencial.
4.2 Manteniment de les condicions higièniques, ambientals i de confort de l’entorn del pacient i de l’entorn de treball.
4.3 Manteniment i comprovacions de seguretat del mobiliari clínic i el material o instrumental.
4.4 Tècniques d’emmagatzematge, conservació i disposició de materials clínics i productes sanitaris.

Tema 5 Prevenció de riscos laborals.
5.1 Risc biològic, tipus d’agents biològics, vies d’entrada i contagi; mesures de precaució estàndard; mesures d’aïllament; prevenció de lesions amb material punxant o tallant; gestió del residu sanitari. Risc químic: ús segur d’agents desinfectants. Riscos físics: mesures protecció pel que fa a les radiacions ionitzants i no ionitzants. Riscos ergonòmics: treball amb pantalles de visualització; manipulació manual de càrregues, mobilització de pacients. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas d’emergència: incendis riscos psicològics i socials: organització del treball. Jornades perllongades i torns. Tècniques de gestió de l’estrès. Situacions de violència.

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en documentació sanitària (grup C, subgrup C1). Codi: 145

Annex 48.
Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en documentació sanitària (grup C, subgrup C1). Codi: 145

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:
a. Concurs de mèrits del procés d’estabilització: 19 places.

2. Requisits específics:
A més dels requisits que s’indiquen a l’apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de l’Annex 1 Bases comunes, s’ha de complir els requisits següents:
a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió del títol oficial de tècnic especialista de grau superior sanitari en Documentació Sanitària.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el corresponent al certificat de nivell intermedi de català (B2) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.

3. No s’inclou temari atès que en el concurs de mèrits del procés d’estabilització no es realitza la prova d’oposició.

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic (grup C, subgrup C1). Codi: 147

Annex 50.
Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic (grup C, subgrup C1). Codi: 147

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:
a. Concurs de mèrits del procés d’estabilització: 104 places.
b. Concurs oposició del procés d’estabilització: 38 places.
c. Concurs oposició del procés ordinari: 5 places totals, 1 plaça pel torn de promoció interna i 4 pel torn lliure.

2.Requisits específics:
A més dels requisits que s’indiquen a l’apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de l’Annex 1 Bases comunes, s’ha de complir els requisits següents:
a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió del títol oficial de tècnic especialista de grau superior sanitari en Imatge per al Diagnòstic.
 
 b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el corresponent al certificat de nivell intermedi de català (B2) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic per a les fases d’oposició del procés d’estabilització i del procés ordinari:
El temari específic d’aquesta categoria està previst al punt 5 de l’annex de l’Ordre ENS/2181/2018, de 18 de setembre, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior d’imatge per al diagnòstic i medicina nuclear.

Tema 1. Atenció al pacient:
1.1. Organització sanitària.
1.2. Acolliment del pacient.
1.3. Preparació del pacient.
1.4. Manipulació i control d’equips.

Tema 2. Anatomia per la imatge:
2.1. Fonaments d’anatomia, d’anàlisi d’imatges i d’oncologia.
2.2. Anatomofisiologia i patologia radiològica de l’aparell locomotor.
2.3. Anatomofisiologia i patologia radiològica dels sistemes de relació i control.
2.4. Anatomofisiologia i patologia radiològica de la cavitat toràcica i abdominopelviana.

Tema 3. Protecció radiològica:
3.1. Principis de la protecció radiològica.
3.2. Gestió de les instal·lacions radioactives.
3.3. Plans de garantia de qualitat i d’emergències.

Tema 4. Tècniques de radiologia simple:
4.1. Exploracions radiològiques d’extremitats cintura escapular i cintura pelviana.
4.2. Exploracions radiològiques de cap, coll i columna vertebral.
4.3. Exploracions radiològiques de tòrax, abdomen i pediàtriques.

Tema 5. Tècniques de radiologia especial:
5.1. Exploracions radiològiques de l’aparell digestiu i vascular.
5.2. Exploracions radiològiques genitourinàries i mamografies.
5.3. Exploracions radiològiques densitomètriques, orals i amb portàtil.

Tema 6. Tècniques de tomografia computada i ecografia:
6.1.1. Exploracions radiològiques per tomografia computada (TC). 
6.2.2 Exploració ecogràfica.

Tema 7. Tècniques d’imatge per ressonància magnètica:
7.1. Preparació de l’exploració i processament d’imatges amb ressonància magnètica (RM).
7.2. Protocol d’exploració i aplicacions avançades de la ressonància magnètica (RM).

Tema 8. Tècniques d’imatge en medicina nuclear.

Tema 9. Tècniques de radiofarmàcia.

Tema 10. Fonaments físics i equips:
10.1. Radiacions i ones.
10.2. Equips de raigs X, tomografia computada i radioteràpia. 10.3. Processament de la imatge.
10.4. Equips de ressonància magnètica i ultrasons.

Tema 11. Formació i orientació laboral: 
11.1. Incorporació al treball
11.2. Prevenció de riscos laborals

Tècnic/a especialista de grau superior sanitari laboratori de diagnòstic clínic (grup C, subgrup C1). Codi: 148

Annex 51.
Tècnic/a especialista de grau superior sanitari laboratori de diagnòstic clínic (grup C, subgrup C1). Codi: 148

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:
a. Concurs de mèrits del procés d’estabilització: 176 places. 
b. Concurs oposició del procés d’estabilització: 61 places.
c. Concurs oposició del procés ordinari: 7 places totals, 1 plaça pel torn de promoció interna i 6 places pel torn lliure.

2. Requisits específics:
A més dels requisits que s’indiquen a l’apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de l’Annex 1 Bases comunes, s’ha de complir els requisits següents:
a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió del títol oficial de tècnic especialista de grau superior sanitari en Laboratori de Diagnòstic Clínic.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el corresponent al certificat de nivell intermedi de català (B2) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Tècnic/a especialista de grau superior sanitari laboratori de diagnòstic clínic per a les fases d’oposició del procés d’estabilització i del procés ordinari:
El temari específic per a aquesta categoria està previst a l’annex 1 de l’Ordre ECD/1541/2015, de 21 de juliol, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en laboratori clínic i biomèdic i al capítol II del Reial decret 771/2014 per al qual s’estableix el títol de tècnic superior en laboratori clínic i biomèdic i es fixen els seus ensenyaments mínims.

Tema 1 Gestió de mostres biològiques.

Tema 2 Tècniques generals de laboratori.

Tema 3 Biologia molecular i citogenètica.

Tema 4 Fisiopatologia general.

Tema 5 Anàlisi bioquímica.

Tema 6 Tècniques d’immunodiagnòstic.

Tema 7 Microbiologia i parasitologia clínica.

Tema 8 Tècniques d’anàlisis hematològiques, genètiques i procediments per obtenir hemoderivats.

Zelador/a (agrupacions professionals). Codi: 177

Annex 80.
Zelador/a (agrupacions professionals). Codi: 177

1. Nombre de places convocades per procés de selecció:
a. Concurs de mèrits del procés d’estabilització: 118 places.
b. Concurs oposició del procés d’estabilització: 51 places.
c. Concurs oposició del procés ordinari: 137 places totals, 27 pel torn de promoció interna i 110 pel torn lliure.

2. Requisits específics:
A més dels requisits que s’indiquen a l’apartat 3 Disposicions comunes per a tots els processos selectius de l’Annex 1 Bases comunes, s’ha de complir els requisits següents:
a. Requisit de titulació: les persones que participin en aquest procés de selecció han d’estar en possessió del títol oficial de certificat d’escolaritat, d’EGB o equivalent, sens perjudici que, per a les categories a convocar de l’àrea funcional de gestió i serveis, si una persona aspirant, amb vinculació temporal, roman en actiu en aquesta categoria i/o especialitat en virtut d’una altra titulació acadèmica exigida en el moment d’inici de la seva vinculació temporal, aquesta li serà tinguda en compte a títol individual.

b. Requisit de llengua catalana: El nivell de coneixement de llengua catalana per a aquesta categoria és el corresponent al certificat de nivell bàsic de català (A2) o superior de la Direcció General de Política Lingüística. Aquelles persones aspirants que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell anteriorment esmentats hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.

c. Requisit de llengua castellana (exclusivament per a les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola). Aquelles persones aspirants que no tinguin la nacionalitat i que no acreditin documentalment estar en possessió d’un dels certificats de nivell de coneixements de la llengua espanyola hauran de realitzar una prova obligatòria que acrediti aquests coneixements. Els certificats per poder restar exempts de fer la prova i els criteris de realització d’aquesta prova estan definits al punt 10 a les bases generals d’aquesta convocatòria.

3. Temari de la categoria de Zelador per a les fases d’oposició del procés d’estabilització i del procés ordinari.

Tema 1 Jornada de treball, permisos i llicències. Situacions del personal estatutari. Règim disciplinari. Incompatibilitats.

Tema 2 Les funcions de zelador en els centres hospitalaris i d’atenció primària a l’Institut Català de la Salut.
Facturació a tercers: supòsits i conceptes susceptibles de facturació. Normes bàsiques de funcionament d’instal·lacions d’electricitat, gas, aigua, calefacció, aire condicionat i alarmes.

Tema 3 Atenció a la ciutadania.
Atenció integral: personal, telefònica, escrita; atenció al públic culturalment divers. Iniciatives, reclamacions, queixes, suggeriments, agraïments i peticions. Habilitats socials i comunicatives. El dret a la informació i la confidencialitat.

Tema 4 Històries clíniques: concepte i confidencialitat. Tècniques de control d’arxiu i documentació. Conservació o destrucció de documents. Gestió de documents electrònics.

Tema 5 Introducció a la informàtica.
Ofimàtica bàsica: 1) Microsoft Word, nivell bàsic: elements de l’entorn Word, edició bàsica de Word, gestió de fitxers (obrir, guardar i crear nous documents). Plantilles. Formats de caràcter bàsics. Control d’alineació i sagnats. Format de paràgraf, espais i salts de línia. Vistes de pagina. Opcions de revisió gramatical. Ortografia. Configurar la pàgina. Imprimir documents i configurar impressora. Marges i subratllat. 2) Microsoft Excel, nivell bàsic: l’entorn del programa Excel, cel·les, llibres (crear, guardar i recuperar), rang, files i columnes, cercar i reemplaçar, format de cel·la, format de pàgina i impressió, fulls i llibre, formules i funcions, finestres.

Tema 6 Prevenció de riscos laborals: riscos a l’àmbit sanitari.
Risc biològic, tipus d’agents biològics, vies d’entrada i contagi; actuacions preventives bàsiques pel que fa al risc biològic. Factors associats a l’ergonomia: manipulació manual de càrregues, mobilització i trasllat de malalts. Factors de risc específics associats a la seguretat: incendis i explosió, productes químics, seguretat viària i equips de treball. Actuacions en cas d’emergència: incendis. Riscos psicològics i socials: Organització del treball. Jornades perllongades i torns. Situacions de violència.

Faq's Estabilització
Ccoo Sanidad Cat Adams 1
Ccoo Sanidad Cat Infermeria Adams 1 (1)
Cartell Preparació Oposicions Ics Paco Puerto 1
Admesos Exclosos

Tal i com va avançar l’ICS amb data 11 d’abril s’ha publicat la resolució per la qual es dona publicitat a la llista provisional d’admesos i exclosos (llistat esmenat d’errors inicials) dels processos selectius d’estabilització per proveir tant de places bàsiques de l’ICS com de facultatiu/iva especialista dels hospitals universitaris Vall d’Hebron, Germans Trias i Pujol, Arnau de Vilanova, Joan XXIII, Bellvitge, Doctor Josep Trueta i dels hospitals Verge de la Cinta i Viladecans, de l’Institut Català de la Salut.

Les persones que consten admeses al llistat provisional, son admeses per a participar dels processos d’estabilització i concursos oposició de l’ICS, en les 3 fases previstes.
 

Les persones aspirants excloses poden formular les al·legacions que considerin oportunes en relació amb aquesta llista.

Disposen de deu dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació de la diligència del tribunal amb la llista provisional de persones admeses i excloses del dia 12 d’abril de 2023 fins al dia 25 d’abril de 2023, ambdós inclosos, per formular al·legacions, esmenar el motiu que ha ocasionat la seva exclusió i que s'indica en la llista que figura a l'annex 1 d'aquesta resolució (adjuntem), els defectes de la teva sol·licitud de participació inicial o be per complementar la documentació que correspongui.


Únicament es podran presentar les al·legacions a través del tràmit específic electrònic: Al·legacions als processos de selecció de l’Institut Català de la Salut.

Consideracions

  • En el cas que falti documentació, caldrà adjuntar escannejat el document que falti (exemple: carnet família nombrosa). En el cas d’estar a l’atur, calen 2 documents: un conforme està inscrit a l’atur i un altre conforme no es percep cap prestació econòmica. 
  • Important: qualsevol situació d’exempció o reducció del pagament s’ha de mantenir durant tot el procés de concurs-oposició. Davant del dubte, és millor pagar la diferència de les taxes (també hi ha un apartat per fer-ho).
  • Si algú detecta algun error en el nom o cognom, tot i que el DNI hi figuri correctament, és important que enviï un mail a: [email protected] demanant que s’esmeni.
  • Si algú vol canviar el lloc de realització de les proves, cal que ho faci mitjançant la petició genèrica. Heu de tenir en compte que, en el cas de les categories professionals minoritàries, el lloc de realització només serà Barcelona.

Així mateix, i segons el motiu d’exclusió assignat a cada persona, les persones que vulguin efectuar una al·legació per esmenar la seva exclusió, també s’hauran d’atenir a allò que s’estableix seguidament (veure document adjunt).

En alguns dels casos en que caldrà fer esmena abans de fer l’al·legació, exemple d’això, son els motius d’exclusió per manca de pagament, pagament incomplet o situacions en que l’exclusió faci necessari el pagament. Primer la persona haurà d’adreçar-se al SGRH, programa de gestió de recursos humans on va formalitzar la seva inscripció, per tal “d’esmenar la inscripció” i un cop realitzat el pagament amb el comprovant, realitzar l’al·legació pertinent, adjuntant el justificant de pagament

12.000  llocs de treball estructurals sortiran a oposicions abans de 2024.

1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Acord en matèria de temporalitat

Que diu la Llei en matèria de temporalitat?

1. Totes les places estructurals de totes les administracions públiques ocupades durant tres anys abans del 31 de desembre de 2020, hauran de sortir a oferta pública i tot el procés haurà d’estar finalitzat abans del 31 de desembre de 2024. Es podran comptabilitzar com a vacants totes les jubilacions que es produeixin, per sortir a oferta pública el mateix any o el següent.

2. El procés d’estabilització es realitza de forma extraordinària, segons preveu la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i afecta els llocs de treball ocupats ininterrompudament de forma temporal durant almenys els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. S’inclouen les places tant de personal funcionari com laboral. Consta de dues vies:


● Concurs de mèrits, per a aquells llocs ocupats interinament des d’abans de l’1 de gener del 2016.


-Són 26.000 llocs de treball i corresponen a un 44% dels llocs de treball temporals.
-Es valorarà, sobre 100 punts: els serveis prestats, estar en situació de servei actiu o assimilada, haver superat un procés selectiu
anterior sense plaça o exercicis del mateix, els coneixements de català i l’acreditació de competències digitals.
-Si hi ha llocs que quedin deserts, passaran al concurs oposició d’estabilització.


● Concurs oposició, per als llocs de treball que inicien l’ocupació temporal entre l’1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2017.


– Són 13.000 llocs de treball i corresponen a un 22% dels llocs de treball temporals.
– Tindran una fase de mèrits amb una valoració del 40% i una fase d’oposició amb una valoració del 60%.
– Els exercicis de la fase d’oposició no seran eliminatoris de manera individual, però sí que ho serà la fase d’oposició en la seva globalitat. Posarà èmfasi en les competències i coneixements específics del cos, escala i categoria per sobre dels coneixements
genèrics i en l’adequació del nombre i contingut dels temaris.
– Es realitzaran dos exercicis no eliminatoris: un test i un cas pràctic i ambdós tindran la mateixa valoració (1/2 cada exercici).


Els dos procediments són de lliure concurrència, és a dir que hi podrà participar tothom qui ho vulgui, estigui o no treballant a l’Administració.

3. La no superació del procés selectiu, donarà lloc a una indemnització de 20 dies per any treballat, amb un topall de 12 mensualitats, per les persones que ocupin una plaça objecte d’estabilització. S’estén així per a tothom la darrera sentència del Suprem sense necessitat de tràmits jurídics. Aquest fet, únic a tot Europa, ens ajudarà que les administracions públiques tinguin interès a negociar amb la representació sindical les proves, per tal de minimitzar les indemnitzacions. A més, se li pot fer un nou nomenament a la persona per la seva inclusió en borsa d’interinitat.

4. Les persones que no aprovin, es “podran” incloure en borses d’interinatge específiques o existents, després d’arribar a la nota que la convocatòria consideri suficient.

5. Es defineixen normativament les causes que justifiquen la contractació temporal en les administracions públiques. S’exigeix explícitament que els processos de selecció es basin en els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat, incloent-hi també el principi de celeritat. Evitarem així alguns processos selectius basats en l’amiguisme o la lleialtat política, que no són majoritaris, però que tant de mal han fet a la Funció Pública.

6. La implementació en l’àmbit sanitari comporta fer modificacions l’Estatut Marc del Personal Estatutari.

7. Compromís del Ministeri de negociar el desenvolupament de l’EBEP i altres millores al setembre, centrant-nos ara en el procés d’estabilització.

8. Es crea una comissió de seguiment de l’Acord per garantir el seu compliment.

Convocatòria d’estabilització

Gutentor Simple Text

Accordion Panel Title

Gutentor Simple Text

Valoració de l’acord

CCOO fem una valoració positiva d’aquest acord, ja que ens permet avançar en el nostre doble objectiu:
Posar fi a l’elevadíssima temporalitat de les nostres administracions, que afecten molt negativament a totes les treballadores temporals que no disposen de la seguretat d’una feina fixa.
Aconseguir que els processos selectius disposin de totes les garanties jurídiques i que valorin al màxim l’experiència d’aquestes persones durant els anys en què han estat garantint un servei públic.
L’exposició de motius reconeix que l’Administració no ha fet complir la Directiva comunitària 1999/70 per evitar l’abús de la temporalitat i el diferent tracte al personal temporal respecte de l’indefinit. Aquesta directiva es va dictar en compliment d’un acord de la Confederació Europea de Sindicats, a la qual pertany CCOO, cosa que evidencia les possibilitats transformadores del sindicalisme internacional.
Naturalment, com en qualsevol acord amb una contrapart, no hem aconseguit tot el que ens proposàvem, però totes les mesures representen un avenç. El mateix acord indica una sèrie de qüestions que requereixen seguir negociant.

Els compromisos de CCOO

1. Treballar perquè les proves de la fase d’oposició s’ajustin el màxim possible a la feina que s’ha de realitzar.

2. Defensar a totes les meses de negociació que l’experiència en el lloc de treball sigui un percentatge elevadíssim dels mèrits del concurs.

3. Treballar per definir els processos de selecció per al personal temporal, d’acord amb els criteris d’igualtat, mèrit i capacitat, i denunciar tots aquells processos que no els compleixin.

4. Analitzar tots els acords laborals existents per corregir qualsevol situació en què el personal temporal disposi de menys drets que l’indefinit.

5. Exigir la creació de borses de personal interí per a aquelles persones que no aprovin, allà on no existeixin, i que la nota per formar-ne part sigui la més baixa possible, ja que el desenvolupament de la feina durant un mínim de tres anys implica la seva capacitació per realitzar-la.

6. Vigilar futurs incompliments del temps màxim de temporalitat i exigir l’assumpció de responsabilitats disciplinàries als responsables polítics i de gestió de personal que n’hagin estat causants.

7. Vetllar perquè totes les jubilacions es cobreixin per evitar perjudicis al servei públic.

Les CCOO continuarem treballant, amb rigor i sense crear falses expectatives, per la millora de les condicions laborals de les que garantim, amb el nostre treball, els serveis públics de la ciutadania.

Situació jurídica respecte el personal temporal a les Administracions Públiques

Els darrers anys hem tingut nombroses resolucions judicials al voltant de la possible indemnització quan cessa el personal funcionari interí, sobre la causalitat de l’abús en la contractació temporal i sobre la figura de l’indefinit no fix dins de l’àmbit funcionarial.

Moltes d’aquestes resolucions han estat de tribunals de primera instància, àmpliament difoses pels grups amb interessos econòmics i/o sindicals, com determinats despatxos d’advocats o sindicats sense possibilitats de negociació per la seva poca implantació. El que és important, però, és conèixer les sentències del TJUE i del Tribunal Suprem, que són les que acaben creant jurisprudència.

Va ser al setembre del 2016 quan una sentència del TJUE (assumpte Diego Porras), sobre la interpretació de la clàusula 4 de l’Acord marc sobre el treball de durada determinada, ens va donar eines per poder exigir una indemnització en el cessament del personal interí. Una sentència que és rectificada en una nova sentència, del 5 de juny del 2018 (assumpte Montero Mateos), i que posa fi a l’acció jurídica que havíem dut a terme al nostre sindicat des de la sentència anterior.

El mateix dia de setembre del 2016, dicta dues sentències (assumptes Martínez Andrés i Castrejana López) i, basant-se en la clàusula 5, apartat 1, de l’acord marc, considera el dret a mantenir la relació laboral quan hi ha una utilització abusiva de successius contractes a l’Administració, si no existeix una mesura eficaç en l’ordenament jurídic nacional per sancionar aquests abusos, cosa que haurien de comprovar els tribunals nacionals.

Ja el 19 de març del 2020 el TJUE declara en sentència (assumptes Sánchez Ruiz i Fernández Álvarez, i d’altres) que el treballador o treballadora públic que hagi ocupat el mateix lloc de treball de manera ininterrompuda durant diversos anys, amb les mateixes funcions, tot i que amb diferents nomenaments, perquè l’Administració no ha complert l’obligació de realitzar el procés selectiu, es trobarà dins del concepte de successius contractes o relacions laborals de durada determinada previst en la clàusula 5 de l’acord marc.

Ara bé, el TJUE deixa clar que incumbeix als òrgans jurisdiccionals nacionals determinar si mesures com l’organització de processos selectius, la transformació en indefinits no fixos o la concessió d’una indemnització equivalent a l’acomiadament improcedent constitueixen mesures adequades per prevenir i sancionar els abusos en la contractació temporal. Recorda també que la clàusula no té un efecte directe.

El febrer del 2021 una nova sentència del TJUE (assumpte Agios Nikolaos) considera que les renovacions automàtiques per llei també impliquen contractes successius, amb la qual cosa torna a remetre als tribunals nacionals per a les mesures de prevenció i sanció.

Resumint, que tot i que els tribunals europeus han anat avalant que a Espanya s’ha estat cometent un abús pel que fa a la temporalitat a les administracions públiques, sempre es remet als tribunals espanyols per a la determinació de la prevenció i la sanció d’aquest abús. Quan analitzem la jurisprudència derivada de les sentències del Tribunal Suprem, ens trobem que:

– No tota relació d’interinitat de llarga durada és abusiva (sentència de 19 de novembre del 2020 de la Sala Contenciosa Administrativa).
– Un únic nomenament d’interinitat de llarga durada no és abusiu (sentència de 24 de setembre del 2020 de la Sala Contenciosa Administrativa).
– Dos nomenaments d’interinitat, independentment del temps, no són abusius (sentència de 23 de novembre del 2020).
– No existeix discriminació entre el personal laboral i el funcionari temporal, tot i que el primer sí que té dret a indemnització en l’extinció del contracte i el segon, no (sentència de 28 de maig del 2020).
– El personal estatutari o funcionarial no pot convertir-se en indefinit no fix (sentència de la Sala Tercera de 19 de novembre del 2020, fent referència, en el mateix sentit, a dues sentències de la mateixa sala de 26 de setembre del 2018).
– Finalment, una sentència del 28 de juny de 2021, que considerem rectifica molta d’aquesta doctrina tot i que només pel personal laboral, en la que:
– Reconeix l’abús de temporalitat quan s’ocupa un lloc de treball estructural mitjançant contractes temporals.
– Considera que quan aquest lloc de treball està ocupat un màxim de tres anys, ha de ternir la consideració d’indefinit no fix.
– En cas de cessament s’ha de compensar amb una indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.

Així mateix, altres sentències de tribunals superiors han revocat sentències de primera instància “favorables” a les persones demandants, com la sentència de 19 de maig del 2021 del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana, que revoca la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa número 4 d’Alacant, de 8 de juny del 2020, que qualificava una funcionària interina de fixa no funcionària de carrera.

També la Sala Contenciosa Administrativa del TSJ del País Basc, en la sentència de 13 de maig del 2021, refusa la restitució d’una funcionària interina d’un ajuntament durant disset anys que va ser cessada per cobertura reglamentària de la vacant.

La darrera sentència del TJUE sobre la situació, el passat 3 de juny del 2021, considera la jurisprudència espanyola contrària al dret comunitari pel fet de poder prorrogar contractes temporals en el sector públic en espera de processos selectius per als quals no hi ha un termini concret fixat, així com la prohibició de passar a ser indefinits no fixos. Determina que aquesta podria ser una mesura apta per a la sanció i no tan adequada la indemnització per extinció del contracte.

Respecte de l’accés a la funció pública, el Tribunal Constitucional s’ha manifestat en diverses ocasions pel que fa als sistemes excepcionals:
– En contra dels processos que priven el conjunt de la ciutadania de participar-hi, en la sentència número 27, de 14 de febrer del 1991.
– En contra de la integració de personal temporal directament en la funció pública, en aquest cas andalusa, en la sentència número 302, de 21 d’octubre del 1993.
– En contra de qualsevol reserva explícita o encoberta a persones individualment seleccionades, per a l’accés a la funció pública, en les sentències número 50, de 23 d’abril del 1986, i número 67, de 18 d’abril del 1989.
– En contra de les convocatòries o torns restringits, que, com a regla general, no poden ser utilitzats de manera ordinària per a la selecció de personal funcionari, en la sentència número 65, d’11 de febrer del 1999.

Amb aquesta situació, CCOO ens reafirmem en la necessitat de trobar una solució sindical que posi fi a l’actual situació de temporalitat a les administracions i que els impedeixi que en futur puguin actuar de la mateixa manera, com hem fet amb l’Acord del 5 de juliol i com ara haurem de desenvolupar en tots els àmbits de negociació existents a les diferents administracions.
Feu clic per veure aquesta informació en format PDF

Com implementar l’Acord?

Està tot solucionat amb aquest acord? De cap de les maneres. Ara toca un enorme treball de negociació col·lectiva a totes les administracions públiques per concretar-lo.
Des de CCOO, present a tots els àmbits d’interlocució, treballarem per garantir que es compleixen, a totes les administracions públiques, els objectius i els criteris marcats, adaptant-los a cadascun dels processos. En concret, exigirem que els processos siguin acordats amb la representació sindical, ja que són la garantia per aconseguir els objectius, tal com ens mostra l’experiència d’aquests darrers anys.

Acord en matèria de temporalitat- preguntes freqüents

1.- Per què ara aquest acord?
Perquè hem aconseguit que el Ministeri de Política Territorial i Administració Pública assumeixi les nostres demandes, reforçades per les sentències europees, de posar fi a la temporalitat a les administracions públiques i de fer un procés extraordinari que valori al màxim possible el treball realitzat per les persones que han patit un abús de temporalitat.
Aquesta és la funció del sindicalisme que vol transformar la realitat: acordar amb la contrapart per poder solucionar els problemes, tot i que mai no s’aconsegueix la totalitat dels objectius en una negociació. No acordar implica, a la funció pública, deixar aquestes solucions en mans dels governs i els partits polítics, cosa que no farem mai des de CCOO.

2.- Si fa molts anys que treballo en règim d’interinitat o temporalitat, per què no em poden fer fix?
Perquè per ser funcionari de carrera o personal laboral fix s’ha de superar un procés selectiu. A més, la reiterada jurisprudència del Tribunal Constitucional limita qualsevol sistema excepcional d’accés.
Respecte dels tribunals europeus, han constatat que a Espanya s’ha comès un abús de temporalitat a les administracions públiques, com havíem denunciat CCOO, però sempre remet a la legislació i als tribunals espanyols per a la determinació de la prevenció i la sanció d’aquest abús. Fins i tot quan ha entrat en matèria, ha determinat possibles solucions que ni eliminen la necessitat de passar un procés selectiu ni milloren les condicions laborals.
Pel que fa als tribunals superiors de justícia i al Suprem, en cap cas avalen la possibilitat de ser fix sense passar per processos selectius.
Si vols més informació jurídica, pots clicar aquí: bit.ly/AcordTempSituacióJurídica

3.- Què signifiquen els principis d’igualtat, mèrit i capacitat?
Són els principis constitucionals per accedir a la funció pública. El principi d’igualtat es troba recollit en l’article 14 de la Constitució, mentre que els de mèrit i capacitat, a l’article 103 de la Constitució i a l’article 55 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), i regeixen l’accés a la funció pública. Per tant, a tots els ciutadans i ciutadanes que disposin de la capacitat per accedir a la funció pública se’ls ha de garantir igualtat per poder demostrar els seus mèrits en la selecció, que ha de ser mitjançant concurs oposició, segons l’article 61.6 de l’EBEP. Aquest article preveu el concurs de mèrits únicament amb caràcter excepcional mitjançant una llei feta a aquest efecte. Lògicament, aquesta llei hauria de poder passar el filtre del Tribunal Constitucional, que, com hem dit abans, s’ha pronunciat reiteradament en contra de sistemes excepcionals.

4.- Per què no s’ha optat per un concurs oposició restringit?
Perquè s’ha de respectar el principi d’igualtat que regeix l’accés a la funció pública i que ha estat avalat per diverses sentències del Tribunal Constitucional. No es pot decidir que a una part de la ciutadania, que disposa de la capacitació suficient, no se li permeti l’accés a la funció pública.
CCOO no considerem aquesta opció per corporativa i limitadora dels drets del conjunt de la classe obrera.

5.- Sortiran totes les places ocupades ara pel personal interí o temporal a les properes oposicions?
Hem arribat a un acord (bit.ly/AcordTemporalitat21), concretat en el Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, perquè totes les places ocupades temporalment durant tres anys ininterrompudament abans del 31 de desembre del 2020 surtin a oferta pública, convocada i publicada abans del 31 de desembre del 2021, i siguin executades en un procés que haurà d’haver finalitzat abans del 31 de desembre del 2024.
S’hi hauran d’afegir també els processos selectius que es produeixin durant aquests anys, amb l’objectiu final d’arribar a un màxim del 8 % de temporalitat a les administracions públiques, que és el que considerem una taxa acceptable.

6.- Què passa si ja fa tres anys que estic a la vacant i no convoquen la meva plaça?
CCOO treballarem en tots els àmbits d’interlocució i negociació per evitar que això passi i, si passés, ho treballaríem a la Comissió de Seguiment de l’acord que s’ha de crear.

7.- Hi haurà unes condicions especials per al concurs oposició per a aquest moment concret i unes altres condicions per a futures convocatòries?
Aquest acord preveu unes condicions específiques per a aquest procés d’estabilització, per exemple, amb el sistema d’accés per concurs oposició i amb una valoració concreta de cadascuna de les fases. En els futurs processos selectius no necessàriament s’ha de donar el mateix sistema selectiu acordat ara.

8.- Quan i com s’adaptarà l’acord a les normes de cada sector?
Segons la disposició final segona del reial decret llei, s’haurà d’adaptar la normativa del personal docent i sanitari, en un any des de la seva publicació. Si no es realitzés per manca de voluntat política, seria d’aplicació el que disposa el reial decret llei.

9.- Hi haurà processos de mobilitat abans de la realització de les proves?
En l’article 2.4 del Reial decret llei 14/2021 s’estableix que els mecanismes de mobilitat o de promoció interna previs a la cobertura de places seran compatibles amb aquests processos d’estabilització allà on la normativa sectorial o de cada Administració els tingui previstos.

10.- Per què no pot comptar més l’experiència que les proves?
Perquè el Tribunal Constitucional va marcar, el 1991, que la fase de concurs mai no pot ser superior al 40 % de la nota del procés selectiu.

11.- Les proves no seran eliminatòries a les properes oposicions?
Això s’haurà de negociar en els àmbits corresponents. El que sí que s’ha acordat és que les proves s’han d’agilitzar, entre altres maneres, amb l’acumulació de proves en un mateix exercici.
CCOO treballarem en tots els àmbits de negociació amb l’objectiu que les proves s’ajustin al màxim possible a la feina que s’ha de realitzar en el lloc de treball i per una valoració global de la fase d’oposició, sense exercicis o proves eliminatòries.

12.- Si per causa de força major no puc presentar-me a alguna prova, hi haurà alguna alternativa?
Això s’haurà de preveure a la convocatòria corresponent. En l’acord i en el reial decret llei que el desenvolupa no es podia concretar aquesta qüestió.

13.- Si no passo l’oposició, me’n vaig al carrer?
Si no obtens plaça, seràs en una borsa de treball per poder ser nomenat funcionari interí o personal laboral temporal, com ja passa a diverses administracions. En aquelles en les quals no en tenim, CCOO ens comprometem a exigir-ne la creació, tal com permet l’acord signat.

14.- Si no supero el procés selectiu, tindré garantit continuar a la borsa?
Així ho determina l’acord signat. Està absolutament garantit a les administracions que disposen de borsa per cobrir llocs vacants, i treballarem per exigir que ho estigui a totes les administracions públiques, amb l’objectiu de posar fi a algunes pràctiques poc transparents.

15.- Si no supero el procés selectiu i continuo a la borsa, hi haurà suficients vacants per tenir feina?
Aquesta pregunta no es pot respondre exactament. L’objectiu del procés és que a 31 de desembre del 2024 les vacants per al personal temporal siguin el 8% del total de places de les administracions. En funció de la normativa que regeixi la teva borsa de treball, podràs continuar tenint feina. Pensa que a partir d’aquest mateix moment, totes les vacants que es produeixin per increment del servei o per jubilacions, s’han de cobrir amb nous processos selectius i amb celeritat, amb la qual cosa, continuaràs tenint oportunitats per poder aconseguir ser personal fix a l’Administració.

16.- Si estic a prop de la jubilació, hauré de fer oposicions i si no hauré de quedar-me al carrer? No es farà res per a les persones que tenim una certa edat i fa molts anys que som interines?
No aprovar les oposicions no implica quedar-te sense feina, ja que a totes les administracions hi haurà d’haver borses de treball per seleccionar el personal temporal que continuarà havent-hi. Si aquestes borses de treball tenen en compte l’experiència, que és l’objectiu de CCOO en les negociacions, les persones amb més experiència han de ser les que tinguin accés a aquests llocs de treball temporal. Des de CCOO portarem a les negociacions la proposta d’un Pacte d’Estabilitat de les persones més grans de 55 anys.

17.- Si no obtinc la nota mínima per poder ser en una borsa, no podré treballar?
L’acord no obliga a modificar el funcionament de les borses existents, sinó a crear-ne en aquelles administracions on no n’hi ha, tant per a la selecció de nou personal temporal com per a la integració d’aquelles persones que no superin el procés d’estabilització.

18.- Es poden renegociar processos ja iniciats?
Tal com determina la disposició transitòria primera del Reial decret llei 14/2021, els processos d’estabilització que s’hagin publicat als respectius diaris oficials abans de l’entrada en vigor d’aquest reial decret llei s’han d’executar segons les previsions de les respectives convocatòries. Fer el contrari seria conculcar la legislació i qualsevol impugnació posaria fi al nou procés.

19.- En quin cas tindré dret a la indemnització?
Totes les persones que estiguin ocupant una plaça d’aquest procés d’estabilització (les ocupades des del 31 de desembre del 2017) i que no superin el procés selectiu tindran dret a una indemnització de 20 dies per cada any que hagin estat ocupant la vacant, amb un màxim indemnitzador de 12 mesos de salari.
Les persones que a partir d’ara superin el temps màxim de la vacant tindran dret també a aquesta indemnització.

20.- Si no supero les oposicions i rebo indemnització, puc alhora continuar a la borsa?
Sí. Enlloc es defineix que rebre una indemnització per no superar el procés selectiu impliqui l’expulsió de la borsa de treball.

21.- Si no aprovo i sóc en una borsa de treball, tinc dret a indemnització?
En l’article 2.6 del Reial decret llei 14/2021 s’especifica el dret a la indemnització per la finalització de la relació amb l’Administració perquè no s’ha superat el procés selectiu d’estabilització. Aquest article desenvolupa l’apartat quart de la part A, “Processos d’estabilització”, de l’acord sindical amb el Ministeri, en el qual es defineix el dret a la indemnització pel cessament definitiu.
És a dir, que el cessament en la plaça que ocupaves i per a la qual t’has presentat dona dret a la indemnització independentment que després continuïs en una borsa de treball i que puguis tenir un nou nomenament com a personal interí o temporal.

22.- Com afecta aquest acord a les persones que es presenten a oposicions que  ja estan convocades? Tindran dret a indemnització?
Segons l’article 2 del Reial decret llei 14/2021, que concreta l’acord sindical, confirmat amb converses amb el ministeri, la indemnització es refereix als processos d’estabilització del treball temporal de les administracions públiques que s’estan duent a terme des del 2017. Així doncs, les persones afectades per processos que encara no s’hagin resolt tindran dret a les mateixes indemnitzacions que les referides en la pregunta 6.

23.- A partir d’ara, si estic més de tres anys com a interí, em faran fora?
No. A partir d’ara, les administracions tindran l’obligació de treure les vacants estructurals a oferta pública d’ocupació abans dels tres anys. En cas de no fer-ho, l’Administració serà sancionada i la persona interina hi romandrà fins que finalitzi el procés selectiu, amb la qual cosa generaria, en aquest cas, dret a la indemnització.

24.- Per què no s’ha optat per un acord que aconseguís un contracte de personal laboral indefinit per a les persones treballadores?
En cap moment pensem a laboralitzar, ja que no aportaria res de positiu. Així i tot, tampoc no es podria aconseguir un contracte indefinit al marge de l’accés a la funció pública. Aquest tipus de contracte només s’ha donat en casos de subrogació des d’una empresa privada a causa de l’assumpció del servei per part de l’Administració o bé per sentència judicial, i no disposen dels mateixos drets pel que fa a mobilitat que la resta del personal laboral ni, per descomptat, del personal funcionari.

Distribució places per grups professional ICS, llei temporalitat

En el marc de reunió de Mesa Sectorial de Sanitat del passat 27 de maig , l’empresa ha presentat les places distribuïdes per grups professionals, no per categories.

Les places publicades en les ofertes públiques  vinculades al procés d’estabilització de la PESCO 2017 i  que encara no han estat convocades podran acumular-se a les convocatòries (concurs de mèrits o concurs  oposició) que s’han de publicar amb les regles  establertes en aquesta llei.  

Aquestes convocatòries s’han de: 
▪ publicar abans del 31 de desembre de 2022,
▪ resoldre abans del 31 de desembre de 2024. 

Taula d’equivalencias de las categorías professionales

Equivalencias De Las Categorías Professionales, Ccoo 1
Equivalencias De Las Categorías Professionales, Ccoo 2
Equivalencias De Las Categorías Professionales, Ccoo 3
Equivalencias De Las Categorías Professionales, Ccoo 4
Equivalencias De Las Categorías Professionales, Ccoo 5

Gutentor Advanced Text

Gutentor Advanced Text

Procediment per a la presentació de sol·licituds

Un cop es publiquin al DOGC les convocatòries del concurs de mèrits del procés d’estabilització de l’ocupació pública (data màxima per la publicació 31/12/2022), estarà disponible a la pàgina web de l’ICS, en la seva publicació de Procés d’estabilització de l’ocupació  temporal del web de l’ICS els formularis d’inscripció per a totes les persones que hi vulguin participar.
És important tenir en compte que:
·         El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.
·         Es podrà fer el tràmit durant les 24 hores del dia.
·         L’ordre en què es faci la inscripció no tindrà cap impacte. Tant si es fa la sol·licitud el primer dia del termini com l’últim, la participació està garantida en igualtat de condicions per a tothom, independentment del moment en què es faci el tràmit.
·         Depenent del moment en què es faci la inscripció, si la concurrència és alta, pot haver-hi un temps d’espera. Si l’espera és llarga, es pot tornar a intentar en un altre moment, ja que el tràmit estarà operatiu durant les 24 hores del dia i durant un termini de 20 dies hàbils.
·         Per fer la inscripció no s’haurà d’aportar cap documentació, només caldrà omplir el formulari corresponent amb les dades personals, signar-lo amb identificació digital i fer el pagament de les taxes.
·         Si no compteu amb cap sistema d’identificació i signatura electrònica, podeu donar-vos d’alta de l’idCAT Mòbil. És molt fàcil d’obtenir i d’usar. També podeu fer servir el vostre certificat digital si en teniu.

Vídeos informatius sobre l’acord en matèria de temporalitat

Cartell Iformatiu Acord