El CITE alerta sobre la precarietat i indefensió de les persones treballadores estrangeres del Baix Llobregat

L’assessorament a persones migrades va mantenir la seva intensitat durant 2022

El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) de CCOO del Baix Llobregat va  consolidar la seva activitat durant l’any 2022. El seu nivell d’atenció a persones migrades va ser molt similar al d’exercicis anteriors, amb petits canvis relacionats pel context general de sortida de la crisi de la COVID-19.

Els locals sindicals de Cornellà, El Prat, Martorell, Molins de Rei i Sant Feliu van atendre 832 persones, que van realitzar 2.018 visites i plantejar 3.837 consultes (un lleu decrement del 2,4% respecte 2021).

Durant l’any 2022 es van atendre persones de més de 100, una dada rellevant. Colòmbia (17,41%), Perú (11,7%), Marroc (10,5%) i Hondures (10,5%) van ser els orígens més habituals, mantenint la tendència d’anys anteriors, amb prop del 60% de les persones ateses llatinoamericanes.

El 64% de les consultes van ser realitzades per dones, com a conseqüència del major pes d’aquest col·lectiu entre les persones provinents de països de Llatinoamèrica.

La memòria del CITE també segueix mostrant, com en els anys anteriors, un increment continuat de les persones sense autorització administrativa per residir i treballar a l’Estat espanyol respecte de l’any anterior, que passa del 59,4% (2021) al 65,3% (2022). De nou es constata l’existència d’una important bossa de persones que no han pogut regularitzar la seva situació (més de 150.000 persones a tota Catalunya, segons algunes estimacions), per les dificultats que genera un mercat de treball que requereix un contracte d’un any a jornada completa.

Per tipologia de consultes, es destaca que un 24,3% han estat sobre arrelament social, un 16,9% sobre targetes comunitàries i un 17,5% sobre autoritzacions de treball..

El principal sector d’ocupació és el treball de la llar, que ocupa el 32,8% de les persones que treballen (90% són dones). També és el primer sector pel que fa a treball irregular, arribant a un 40,3% del total i creixent respecte l’any anterior. El segon sector és altres serveis, amb un 14%, seguit de l’hostaleria, amb un 6% (creix), i de la construcció, amb un 4,8% (baixa).

La tipologia de perfil de persona que s’apropa a CCOO es manté com a exercicis anteriors: dona llatinoamericana, sense autorització administrativa, que treballa de manera irregular en el sector del treball de la llar.

Denunciem la situació precària, que suma la precarietat i la invisibilitat del sector a la que ja comporta per si mateixa la situació d’irregularitat administrativa. CCOO reitera la demanda als Governs de l’Estat i de la Generalitat per desenvolupar d’una manera decidida el Conveni 189 de l’OIT (ratificat l’any passat) sobre treballadores i treballadors domèstics, per equiparar les condicions laborals d’aquest col·lectiu amb la resta.

Al nostre país hi ha moltes persones amb la preparació acadèmica adequada, que tenen moltes dificultats per homologar les seves titulacions, o que no tenen autorització de residència i treball per no poder complir els requisits exigits per accedir a la regularitat administrativa. Per a CCOO, aquestes podrien ser molt útils a diversos sectors necessitats de mà d’obra. Regularitzar-les podria significaria donar resposta a necessitats estructurals de la nostra societat, amb problemes demogràfics evidents. Estem davant d’una qüestió de drets humans però també de lògica laboral.