Un informe de CCOO revela que els hospitals espanyols necessiten com a mínim 47.000 professionals TCAIs més

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) presenta el seu primer estudi sobre les condicions laborals del col·lectiu TCAI, dut a terme a partir d’unes 3.000 enquestes realitzades a treballadores i treballadors.
Entre les seves principals conclusions cal destacar: les plantilles estan infradotades i no es planifiquen adequadament; les ràtios en les unitats d’hospitalització són excessivament elevades, el 47% atén entre 10 i 14 pacients; i un 75% de les i els professionals d’Atenció primària o de Consultes d’Atenció Hospitalària declaren haver sofert agressions, etc. Condicions laborals que a més, tal com denuncia aquest sindicat, deterioren la qualitat assistencial rebuda pels pacients, més encara quan des de CCOO s’ha detectat que és necessari incorporar 46.671 TCAIs en els denominats H. Generals i H. Especialitzats per a possibilitar que la configuració dels equips d’Infermeria (1 infermera/1 TCAI) sigui una realitat.

L’objectiu principal d’aquest estudi és visibilitzar la figura TCAI, la seva importància en el desenvolupament del treball en els equips d’Infermeria, les seves competències, el conèixer el nombre de pacients que té assignat cada TCAIper torn habitualment, com una dada que pot aproximar la càrrega de treball que suporten, etc.

Aquest primer estudi sobre les condicions laborals del col·lectiu TCAI, elaborat per la FSS-CCOO, detecta conclusions tan rellevants com les següents:

 • Les plantilles estan infradotades i no es planifiquen adequadament, ni se supleixen les absències prou. El 69% del personal TCAI enquestat considera que el nombre de professionals de la seva unitat no és suficient per a desenvolupar un treball de qualitat durant la seva jornada laboral i un 43% va respondre que no es reforça la seva unitat per absències, vacances, augment d’activitat.
 • Les ràtios en les Unitats d’Hospitalització són excessivament elevades, el 47% atén entre 10 i 14 pacients i el 24% a més de 15 pacients. La ràtio de més de 15 pacients augmenta els caps de setmana (28%) i en els torns de nit (49%).
 • Els dèficits de plantilla i la mala planificació possiblement és la causa que un 54% de totes les persones enquestades hagin hagut de doblegar torns.
 • Els torns de treball afecten la conciliació de la vida familiar.
 • Tan sols un 15% va confirmar que en el seu centre estava implantada la figura de Coordinador o Coordinadora de TCAIs.
 • L’excés de ràtio pacient/TCAI està directament relacionat amb un major nombre de baixes per lesions musculoesquelètiques.
 • El 75% de les i els professionals d’Atenció primària o de Consultes d’Atenció Hospitalària declaren haver sofert agressions verbals, físiques o psíquiques per part de pacients/familiars, seguides pels qui treballen en les O. Quirúrgiques i d’Hospitalització (74%) i en dels Serveis Especials (65%) i és el personal dels Serveis Centrals els qui declaren haver sofert menys agressions (36%).
 • Se senten mal retribuïdes pel seu treball. El 76% sent poca o cap satisfacció per la retribució total que reben pel seu treball.

Els resultats d’aquest estudi avalen els diferents aspectes en els quals CCOO porta treballant des de fa temps, per a visibilitzar l’aportació d’aquest col·lectiu professional al sistema sanitari públic i impulsar millores en les seves condicions de treball i en el seu desenvolupament professional. Algunes de les propostes de la FSS-CCOO són:

 • Augmentar el finançament de la Sanitat pública, com a mínim, d’un 7,2% del PIB.
 • Incorporar 46.671 TCAI en els denominats H. Generals i H. Especialitzats per a possibilitar que la configuració dels equips d’Infermeria (1 infermera/1 TCAI) sigui una realitat.
 • Elaborar per part del Ministeri de Sanitat les dades desagregades dels RH del col·lectiu TCAI per Comunitats Autònomes.
 • Redefinir i potenciar les competències del col·lectiu TCAI en l’àmbit de l’Atenció Primària, redimensionant les plantilles d’aquestes professionals fins a aconseguir una ràtio de 3 MF:3 ENF:1 TCAI.
 • Reclassificar al col·lectiu TCAI en el grup de classificació C1, tal com li correspon segons l’Article 76 del EBEP, i tal com s’estableix en l’Acord per a una Administració del Segle XXI.
 • Abordar de manera immediata l’actualització de les funcions del col·lectiu per a posteriorment instar el INCUAL a l’actualització del currículum formatiu i a la revisió de l’actual títol de Tècnica o Tècnic Mitjà.
 • Establir un únic model de carrera professional, oberta accessible voluntària, evitant les discriminacions actuals entre categories i les diferències actuals entre Comunitats.
 • Exempció de nits per al personal major de 55 anys, sense pèrdua retributiva.
 • Posada en marxa de la jubilació parcial anticipada i l’establiment de coeficients reductors que permetin la jubilació als 60.
 • Reduir, en la mesura que sigui possible, l’impacte del treball nocturn i planificar els torns amb suficient antelació per a facilitar la conciliació laboral i familiar.
 • Implementar mesures que evitin les agressions de pacients i els seus familiars.