Un estudi de CCOO revela que el 70% de les i els tècnics superiors sanitaris considera que el seu nivell de qualificació professional no està d’acord amb la seva titulació

Tan sols el 30,9% de les i els tècnics superiors sanitaris estima que el seu nivell de qualificació professional està d’acord amb la seva titulació acadèmica, i el 90,6% creu necessari que, per les seves capacitats, la formació reglada hauria de ser un Grau universitari. Així es desprèn de l’estudi elaborat per la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO), després de realitzar i analitzar al voltant de 1.500 enquestes realitzades en centres públics del Sistema Nacional de Salut (SNS). Aquesta és una de les principals reivindicacions de l’informe, que recull a més de les conclusions obtingudes amb les enquestes, propostes sindicals encaminades a pal·liar les necessitats d’aquest col·lectiu.

L’estudi dut a terme per la FSS-CCOO recull entre les seves conclusions que la formació professional és insuficient, perquè tan sols un 12% de les persones enquestades l’estimen adequada i un 17,8% pot participar en sessions formatives amb facilitat en el seu horari de treball. Premissa que es reforça en analitzar que set de cada deu d’aquestes professionals considera que el seu nivell de qualificació professional no està d’acord amb la seva titulació acadèmica, i que el 90,6% defensa que per les seves capacitats la formació reglada hauria de ser un Grau universitari.

Així mateix, l’informe recull que en el col·lectiu de tècnics/as superiors sanitaris existeix una preocupació estesa per la definició de les seves competències i pels conflictes de convivència funcional amb altres categories. En concret, el 50,2% considera que les seves funcions no estan prou definides, i a vegades són realitzades per altres professionals; el 36,2% denúncia que realitzen altres labors que no són pròpies de la seva professió per falta de personal en altres categories, i el 43,4% es queixa de dedicar més temps del necessari a treball administratiu.

Es posa així de manifest en aquesta anàlisi de CCOO que la principal reclamació d’aquest conjunt de professionals es refereix a la inadequada formació que reben per a l’acompliment de les seves funcions, a la falta de reconeixement i definició de les seves funcions. No obstant això, aquestes enquestes també revelen que les plantilles són insuficients i els serveis no es reforcen tenint en compte les càrregues de treball (el 67,3% de les persones enquestades consideren que el nombre de tècnics sanitaris superiors en el seu servei és insuficient); perceben poca valoració de pacients i familiars; o que les incidències en les contractacions i en la planificació dels torns incideixen en la conciliació de la vida laboral i familiar, etc.

Propostes sindicals

La FSS-CCOO recull en aquest informe propostes sindicals encaminades a donar resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu professional. Algunes d’elles són:

  • Augmentar finançament de la Sanitat pública, com a mínim, a un mínim del 7,2% del PIB.
  • Increments de les plantilles, amb el següent desglossament:

Tècnics Superiors de Laboratori i Tècnics Superiors Anatomia Patològica.

Tècnics Superiors Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.

Tècnics Superiors Radioteràpia i Dosimetria.

Tècnics Superiors en Documentació Clínica.

Tècnics Superiors Nutrició i Dietètica.

Tècnics Superiors Higiene Dental.

Increment substancial de les plantilles, amb l’objectiu que hi hagi 1 higienista dental per cada odontòleg/a, la qual cosa suposaria gairebé duplicar les plantilles actuals (més de 700 efectius).

  • Proposar al Ministeri de Sanitat i als serveis de salut autonòmics que publiquin les dades de plantilla desagregats per categoria professional.
  • Actualitzar les funcions perquè s’adaptin millor a les necessitats assistencials i que siguin homogènies en el conjunt del SNS.
  • Posar en pràctica actuacions amb les quals combatre els conflictes funcionals i fomentar el treball en equip.
  • Creació de llocs de Coordinador/a en tots els serveis de salut.
  • Incrementar l’oferta formativa, adequant-la almenys al pes que té aquest col·lectiu en el conjunt de les plantilles (passar del 2,96% actual al 4,26%), i als continus canvis tecnològics; i facilitant que es faci en horari laboral.
  • Culminar de manera immediata el pas d’aquest col·lectiu al grup B.
  • Propiciar que per fi el INCUAL reconegui de forma adequada el nivell de qualificació professional corresponent com a pas previ a la creació de les titulacions universitàries.
  • Establir protocols d’actuació efectius per a combatre els riscos psicosocials i l’estrès laboral.