Un estudi de CCOO denuncia que la plantilla de professionals administratius en Atenció Primària només s’ha incrementat un 2% en l’última dècada

Un informe elaborat per la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO), després de realitzar i analitzar més de 1.200 enquestes a personal de la funció administrativa en centres públics del Sistema Nacional de Salut (SNS), revela que en Atenció Primària, des de l’any 2011 al 2021, la plantilla tan sols s’ha augmentat en 430 professionals, la qual cosa suposa un increment del 2,7% (0,27% anualitzat). Per tant, per a aconseguir la ràtio demandada per CCOO, seria necessària la contractació de com a mínim 7.516 professionals administratius més tan sols en l’Atenció Primària del SNS. Així mateix, l’estudi posa de manifest que més del 80% del col·lectiu considera que les categories d’auxiliar administratiu i administratiu s’han d’unificar en una única categoria administrativa.

CCOO denuncia en el seu informe que en Atenció Primària, en l’última dècada, des de l’any 2011 a l’any 2021, tan sols s’ha augmentat la plantilla en 430 professionals el que suposa un increment de tan sols el 2,7% (0,27% anualitzat). D’aquesta manera, per a aconseguir, tal com demanda el sindicat, unes ràtios d’almenys dos professionals administratius per cada tres mèdics/as i per cada tres infermers/as seria necessària la contractació de com a mínim 7.516 professionals administratius més, tan sols en l’Atenció Primària del SNS. Amb aquestes dades, s’entén que la majoria de professionals considerin que la ràtio no és suficient, així com que gairebé la meitat (48%) denunciï que tenen sobrecàrrega en el treball.

L’informe elaborat per la FSS-CCOO revela a més que la immensa majoria (el 93%) dels auxiliars administratius enquestats considera que aquesta categoria no està prou reconeguda, i el 69% considera que el seu nivell de qualificació professional no es correspon amb la categoria d’auxiliar administratiu i, per tant, s’hauria d’exigir una titulació específica de la branca administrativa. D’altra banda, el 53% considera necessària la creació d’una titulació de formació professional d’administratiu sanitari.

Quant a l’escassetat de professionals, l’informe també posa de manifest que el 53% dels i les enquestades considera insuficient la ràtio del personal administratiu que hi ha actualment, dades que el propi Ministeri de Sanitat emmascara en un conjunt global de números denominant a aquests com “altres professionals”. Segons càlculs d’aquest sindicat, en l’SNS treballen al voltant de 76.000 professionals del grup administratiu, i existeix una ràtio d’1.25 professionals administratius per cada 1.000 habitants, la qual cosa per al nostre sindicat suposa una ràtio insuficient per a atendre les demandes i necessitats dels usuaris i usuàries del sistema públic de salut.

Des de CCOO ens sumem a la demanda del col·lectiu i exigim la reconversió progressiva de totes les places d’auxiliars administratius en administratius; el 82% dels enquestats considera que en l’actualitat les categories d’auxiliar administratiu i administratiu tenen funcions similars i haurien d’unificar-se en una única categoria.

Una de les qüestions que més preocupa aquest personal és l’elevat nombre d’agressions, tant físiques com verbals, que sofreixen diàriament. Més de la meitat dels enquestats afirma haver sofert algun tipus d’agressió física i/o verbal, però tan sols un 16% ha denunciat aquestes agressions. Segons l’Informe d’agressions a professionals del SNS 2022 del Ministeri de Sanitat, el col·lectiu de personal administratiu ha relegat de la primera posició al personal facultatiu quant a la taxa més elevada d’agressions notificades, que la portava ocupant des de 2017 de manera ininterrompuda fins al 2022, data en la qual les i els professionals administratius han ocupat el primer lloc després d’haver sofert el major increment d’agressions. En 2017, la taxa de notificació d’agressions a administratius/as rondava la xifra de 16 per cada 1.000 habitants i en 2022 aquesta xifra pràcticament s’ha duplicat, amb una taxa que aconsegueix 32 professionals per cada 1.000.

La FSS-CCOO recull en aquest informe propostes sindicals dirigides a donar resposta a les necessitats d’aquest col·lectiu professional. Algunes d’elles són:

  • Increments de les plantilles del personal de la funció administrativa, reforçant l’atenció primària i rejoveniment de les plantilles. Considerem que es necessiten 7.516 professionals més del grup administratiu per a tenir una ràtio similar a la resta de les categories sanitàries.
  • Reconversió progressiva de totes les places d’auxiliars administratius/as en administratius/as, ja que no existeixen llocs de treball en els quals es facin tasques auxiliars. El *Art.34 de l’Estatut Marc permet a aquest col·lectiu la promoció a la categoria d’Administratiu/a, sempre que s’hagin prestat cinc anys en la categoria d’auxiliar administratiu/a.
  • Actualitzar les funcions del col·lectiu de la funció administrativa per a posteriorment instar el *INCUAL a l’actualització per al reconeixement i revisió dels títols formatius.
  • Augmentar el finançament en Sanitat pública, com a mínim, d’un 7,2% del PIB.
  • Instar el Ministeri de Sanitat i als serveis de salut autonòmics al fet que publiquin les dades de plantilla desagregats per categoria professional, a fi de facilitar un major control de les plantilles, adequant i concretant millor les propostes de redimensionament de les plantilles a les necessitats reals i poder garantir que no es produeixin desigualtats territorials.
    Exigir als diferents serveis de salut que implementin mesures per a combatre les agressions, facilitant a les i els professionals eines i mitjans per a denunciar les agressions, assessorament i suport legal i impartir formació per a prevenir aquest tipus de situacions i promoure campanyes de conscienciació a la població.
  • Regular el teletreball per al personal de la funció administrativa que treballa en el conjunt dels serveis de salut autonòmics del SNS.