Recuperant drets i avançant per a la jubilació parcial anticipada

Després de la signatura de l’Acord marc per a una Administració del segle XXI entre CCOO i UGT amb el Govern d’Espanya el 19 d’octubre passat, vam continuar avançant en la seva implementació.

Avui s’ha celebrat la primera reunió del grup de treball de “Recuperació de drets i jubilació parcial anticipada”, en la qual UGT i CCOO hem plantejat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública l’emissió d’una instrucció al conjunt d’Administracions perquè cap d’elles deixi d’aplicar els acords, ja que cal tenir en compte que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2023 ha determinat la derogació de gran part de les retallades imposades en 2012.

Així, la Disposició Final vint-i-unena, modifica el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de Mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, suprimint, entre altres, els articles que imposaven una limitació als dies de permís i a les vacances addicionals, que retallaven les llicències sindicals per a poder exercitar el dret de negociació col·lectiva en les administracions públiques i en el sector públic institucional, que impedien el cobrament del 100% en cas d’incapacitat temporal, que suspenien els convenis i acords previs contraris al referit Decret o que eliminava del TREBEP la possibilitat de la jubilació parcial anticipada del personal funcionari.

Igualment, totes dues organitzacions sindicals hem exposat al llarg de la reunió altres drets que considerem que han de ser recuperats, com és el cas de l’increment de Fons d’Acció Social, la restitució de l’abonament del desplaçament per retorn al personal funcionari destinat a l’estranger o la quantia completa de les pagues extraordinàries, entre altres assumptes.

Respecte a la jubilació parcial anticipada, hem situat la prioritat, una vegada s’introdueixin les adaptacions normatives pertinents en el TREBEP, de treballar intensament abans de la pròxima reunió del grup, que serà el 6 de març, per a la implantació d’aquest dret i que sigui una realitat.