Procediment elecció de plaça

PROCESSOS DE SELECCIÓ ICS

Imagen

ELECCIÓ DE GERÈNCIA TERRITORIAL

ACTE D’ELECCIÓ TELEMÀTIC (SGRH) Ordre d’elecció per resultat d’oposició.

L’aspirant disposarà de 10 dies per triar Gerència Territorial mitjançant aplicatiu SGRH.
La persona aspirant podrà sol·licitar tantes destinacions com consideri, sempre per ordre de preferència i com a mínim, per no quedar exclòs, sol·licitar una destinació.
Es recomana seleccionar tantes gerències que continguin un nombre de places equivalent al número de classificació final d’oposició de l’aspirant.

El dia que iniciï el període de tria de Gerència s’haurà fet pública el nombre de places que s’ofereixen a cadascuna, que podrien ser:

 • Gerència Territorial Alt Pirineu-Aran
 • Gerència Territorial Barcelona ciutat
 • Gerència Territorial Camp de Tarragona
 • Gerència Territorial de Catalunya Central
 • Gerència Territorial Girona
 • Gerència Territorial Lleida
 • Gerència Territorial Metropolitana nord
 • Gerència Territorial Metropolitana sud
 • Gerència Territorial Terres de l bre
 • Hospital Universitari Vall d’Hebron

ELECCIÓ DE SERVEI D’AP (SAP/HOSPITAL)

ACTE D’ELECCIÓ PRESENCIAL a la Gerència territorial, s’escollirà el lloc definitiu, SAP/Hospital. Ordre d’elecció per resultat d’oposició.

IDENTIFICACIÓ O DELEGACIÓ DE REPRESENTACIÓ PER L’ACTE D’ELECCIÓ

 • Si l’aspirant preveu que no podrà ser presencialment a l’acte d’elecció, pot delegar la seva representació mitjançant apoderament «apud acta» efectuat per compareixença personal, de la persona aspirant i la persona delegada, acreditant la seva identitat.
 • Les persones aspirants hauran d’acreditar la seva identitat amb la presentació en format original del DNI, document oficial equivalent,el permís de conduir o el passaport .
 • Les persones aspirants que no compareguin, personalment o per delegació amb l’acreditació corresponent, als actes d’elecció de destinació perdran el dret d’escollir destinació i seran excloses de la convocatòria.

ELECCIÓ D’EQUIP (EAP/EPT)

ACTE D’ELECCIÓ PRESENCIAL (SAP) Criteri per continuitat assistencial.


La persona aspirant nomenada disposa del termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació al DOGC per fer la presa de possessió.

Un exemple de terminis podria ser:

Suposem que la resolució d’adjudicació es publica al DOGC un dia 31 de juliol

El termini s’iniciaria l’endemà, el dia 1 de agost.

El termini finalitzaria 1 mes després, el dia 1 de setembre,aquest estaria inclòs .

A la presa de possessió caldrà aportar la següent documentació:

Acreditació de la capacitat funcional favorable.

Per aquells aspirants que ja treballen a l’ICS i que la seva Unitat de Prevenció de Riscos Laborals pugui assumir la gestió de l’acreditació , hauran de repondre qüestionari que els enviarà la seva UBP i que determinarà la seva capacitació,a criteri de la UBPpot citar la persona aspirant per a revisió mèdica.

Per a la resta de persones aspirants que no es pugui gestionar a través de les seves Unitats de Prevenció de Riscos Laborals o que no estiguin treballant a l’ICS.
S’haurà de comprar un Certificat Mèdic Oficial als punts de venda oficials, estancs, Col·legi de metges, aquest certificat l’haurà d’emplenar un metge col·legiat, que certifiqui que la persona (nom) amb DNI.. mo presenta cap malaltia ni cap limitació física ni psíquica que li impedeixi treballar en la feian per la qual opta.

Recordeu que si la certificació l’emet el vostre metge de família (tot i que per Instrucció 05/2020 els professionals del sistema públic no tenen obligació d’emetre) per l’emissió del certificat s’haurà de pagar la taxa corresponent al vostre CAP.

Certificat negatiu de delictes de caire sexual.

El podem obtenir de forma on-line a través del següent enllaç;
Enllaç sol·licitud certificat en línea

presencial, sol·licitant cita prèvia;
Enllaç sol·licitud cita prèvia presencial

La presa de possessió està supeditada al compliment d’aquests requisits.

Si no s’aconsegueix plaça en el SAP i/o EAP desitjat
Sol·licitar mobilitat voluntària a l’atenció primària, oberta de manera permanent (SGRH). Facilita la mobilitat de les persones treballadores dins de l’àmbit de la Gerència Territorial, es pot sol·licitar l’endemà mateix de prendre possessió de la plaça.

Presa de possessió de plaça estant en situació d’IT
Si en el moment de prendre possessió d’una plaça estatutària fixa a l’ICS, sou treballadores de l’ICS i esteu d’IT podreu prendre possessió i automàticament ja passeu a vinculació de fixos, independentment de quan us reincorporeu.
Si sou una persona treballadora que ve d’altres centres caldrà tramitar, sol·licitud de pròrroga de presa de posessió, per tal de revservar la plaça, però no tindreu vinculació de fix fins que us incorporeu, si no es tramita la pròrroga de presa de posssessió la plaça no es reservarà i, si no es fa la presa de possessió en el termini del mes, perdrieu el drets de la mateixa.
Si ja esteu cobrant de l’INSS, NO podreu signar la plaça si no teniu l’alta mèdica.
De la mateixa manera si esteu treballant a l’ICS i us trobeu en excedència, agafareu la plaça i no caldrà incorporar-se fins que acabi el vostre permís.


Un cop la persona treballadora pren possessió de la plaça en propietat pot demanar:


Excedència voluntària per interès particular
Haver treballat els 5 anys anteriors a qualsevol administració pública.
No estar sotmès a expedient disciplinari. No és computable el temps en aquesta situació a efectes d’antiguitat, no meriten retribucions, ni es cotitza a la Seguretat Social.


Excedència per prestar serveis en sector públic (incompatibilitat).
Altra categoria estatutària o com a personal funcionari, laboral o prestar serveis a qualsevol organisme públic. No té temps màxim ni mínim, però sí obligació de reincorporació quan cessa la causa que la motiva. No merita retribucions, el temps que s’estiguin aquesta situació li serà reconegut a efectes de triennis i carrera professional en el moment que reingressi.

Coneix el territori

Mapa territorial de l’Institut Català de la Salut

Mapa territorial de l’Institut Català de la Salut

Per tal d’ajudar-vos en l’elecció de gerència , SAP/Hospital per territori podeu fer servir el seguent cercador de centres , utilitzeu aquesta cerca per conèixer els centres i serveis d’atenció primària que l’ICS us ofereix en l’àmbit territorial escollit

Centres i serveis. Institut Català de la Salut (gencat.cat)

1- ALT PIRINEU I ARAN

Direcció d’Atenció Primària Alt Pirineu i Aran

2- LLEIDA

Direcció d’Atenció Primària Lleida

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida

3- BARCELONA

Direcció d’Atenció Primària Barcelona:

 Hospital Universitari Vall d’Hebron

4- CAMP DE TARRAGONA

 Direcció d’Atenció Primària Camp de Tarragona                   

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

5- TERRES DE L’EBRE

Direcció d’Atenció Primària Terres de l’Ebre

Hospital de Tortosa Verge de la Cinta

6- CATALUNYA CENTRAL

7- GIRONA

  Direcció d’Atenció Primària Girona

Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta

8- METROPOLITANA NORD

Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

9- METROPOLITANA SUD

Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent :

Hospital Universitari de Bellvitge

Hospital de Viladecans