CCOO valora la sentència del TJUE

L’Àrea Pública de CCOO valora la sentència del TJUE en considerar-la un nou revés a les polítiques de contractació portades a terme per les administracions públiques.

El sindicat, en una primera valoració de la sentència del TJUE sobre la situació d’abús de la temporalitat, en aquest cas més flagrant perquè es tracta de personal laboral reconegut en frau de llei pel mateix Tribunal Suprem, entén que a més de donar una solució d’estabilitat en l’ocupació, d’aquí els acords subscrits a la funció pública, ratificats via parlamentària, ha de servir per posar fi al frau i l’abús en la contractació a les administracions públiques.

Aquesta nova sentència del TJUE sobre el frau en la contractació i transposició de la directiva 1999/70/CE sobre abús de la temporalitat en l’àmbit públic, se circumscriu a tres supòsits concrets, però no per això menys greus en l’àmbit laboral (no funcionarial), ja que es tracta de personal amb reconeixement del Tribunal Suprem en abús de temporalitat des de fa anys i al qual les administracions públiques no han donat solució.

Es tracta de personal que té reconeguda la figura d’indefinit no fix per jurisprudència del Tribunal Suprem (TS), fet que reconeix el frau en la contractació alhora que preserva la garantia d’accés a l’ocupació pública sota els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat recollits a la Constitució espanyola.

En aquest cas, el TJUE posa en qüestió diverses matèries i/o mesures previstes en l’RDL 14/2021, Llei 20/2021 i PGE 2018 pel que fa al compliment de la directiva sobre abús de la temporalitat respecte del personal laboral indefinit no fix, ja que això hauria d’haver-se resolt fa diverses dècades.

El fet de posar en qüestió els processos de consolidació o estabilització, el TJUE, com a mesura per combatre l’abús en la contractació, és una cosa que comparteix aquest sindicat, en tant que són processos per donar solucions a la reducció de l’alta taxa de temporalitat i alhora donar l’oportunitat de fixesa a les plantilles, però això no pot ser, en cap cas, com així està reflectit en els acords subscrits a la funció pública, com una mesura dissuasiva prevista a la clàusula cinquena de la directiva, cosa que ha de ser en clau de sanció i responsabilitat, com així està concretat.

Aquests acords estableixen la posada en marxa de processos d’estabilització en l’ocupació, compensacions econòmiques i clàusules socials per donar solució definitiva a l’abús de la temporalitat, a més d’instar les administracions públiques a implantar sancions exemplars en la responsabilitat que els correspon, tot això recollit en la Llei 20/2021 a més de processos extraordinaris, sense que això suposi el dret que assisteix al personal afectat per iniciar accions legals i alhora modificacions establertes en el mateix TREBEP per evitar en el futur frau en la contractació.

Per això, des de l’Àrea Pública, sabent que hi ha més de 500.000 places convocades en totes les administracions públiques i sector públic, de les quals ja hi ha un alt percentatge de persones que han pogut adquirir la fixesa i que encara en queden pendents de resoldre un bon nombre, volem donar una resposta de tranquil·litat al personal, tot esperant que aquest any que finalitza el procés d’estabilització en l’ocupació, compromès així amb la Unió Europea, pugui resoldre’s favorablement, a l’hora de poder dur a terme la necessària renovació de les plantilles i el seu reconeixement a la seva carrera i promoció professional, fet del tot legítim i necessari.

CCOO continuarà treballant per l’estabilitat, la recuperació de l’ocupació pública i el reconeixement a la millora de les condicions de treball i salarials de les treballadores i treballadors públics.