CCOO us informa sobre les noves situacions d’incapacitat temporal

2 de juny de 2023

Amb la modificació de la Llei orgànica de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs, Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, CCOO us resumeix la informació sobre l’entrada en vigor de les noves baixes a partir del 1 de juny de la Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer, per la qual es modifica la, en la seva Disposició final tercera estableix la modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

Es creen tres nous supòsits específics d’Incapacitat Temporal (IT) que entren en vigor a partir de l’1 de juny :

  • IT per menstruació incapacitant secundària
  • IT per interrupció de l’embaràs
  • IT per gestació de la dona treballadora des del dia primer de la setmana 39

BAIXA PER REGLES INCAPACITANTS
La baixa especial per menstruació incapacitant secundària es configura com una situació especial d’incapacitat temporal.

Però què s’entén per menstruació incapacitant secundària?
L’art. 2.6 de la Llei abans esmentada el defineix expressament com a “situació d’incapacitat derivada d’una dismenorrea generada per una patologia prèviament diagnosticada”.
En aquest sentit, tindrà aquesta consideració aquella baixa laboral en què pugui trobar-se la dona en cas de menstruació incapacitant secundària o dismenorrea secundària associada a patologies com ara endometriosis, miomas, malaltia inflamatòria pelviana, adenomiosis, pòlips endometrials, ovaris poliquístics, o dificultat en la sortida de sang menstrual de qualsevol tipus, podent implicar símptomes com dispareunia, disuria, infertilitat, o sagnats més abundants del normal, entre altres.
El subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social (SS) des del dia de la baixa en el treball.

BAIXA PER AVORTAMENT (INTERRUPCIÓ DE L’EMBARÀS)
Es crea una IT especial per contingència comuna, en cas d’interrupció de l’embaràs, sigui voluntària o no.
El subsidi s’abonarà a càrrec de la SS des de l’endemà de la baixa en el treball, tenint l’empresa el deure d’abonar el salari íntegre corresponent al dia de la baixa.
Aquesta IT cobrirà a la persona afectada, mentre rebi assistència sanitària pel Servei Públic de Salut i estigui impedida per al treball, sense perjudici d’aquells supòsits en què la interrupció de l’embaràs sigui deguda a accident de treball o malaltia professional, i en aquest cas tindrà la consideració de situació d’incapacitat temporal per contingències professionals”.

BAIXA EN LA SETMANA 39 D’EMBARÀS
Situació especial de IT per contingències comunes des del dia primer de la setmana 39 d’embaràs, es considerarà també situació especial d’incapacitat temporal per contingències comunes la de gestació de la dona treballadora des del dia primer de la setmana trentena novena”
El subsidi s’abonarà a càrrec de la Seguretat Social des de l’endemà de la baixa en el treball. L’empresa abonarà el salari íntegre corresponent al dia de la baixa.

S’EXIGEIX PERÍODE MÍNIM DE COTITZACIÓ?
En el cas de la IT per baixa incapacitant i de la IT per interrupció de l’embaràs, no s’exigeix període mínim de cotització. No obstant això, en el cas de la IT durant la setmana 39 d’embaràs, sí que s’exigeix període mínim de cotització.
Les noves situacions especials de IT tenen la consideració de IT per contingències comunes. Per tant, l’emissió dels comunicats de baixa, confirmació i alta correspondrà en tot cas al Servei Públic de Salut.

Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer

Llegeix més: CCOO us informa sobre les noves situacions d’incapacitat temporal

Boe