CCOO signa preacord del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut

Ahir dilluns 19 de novembre de 2018, CCOO en el marc de la Mesa Negociadora de II Conveni de la Sanitat Concertada, va signar un Preacord juntament amb els sindicats UGT i SATSE, a més de les patronals UCH, CAPS o ACES.

Des de CCOO valorem positivament la signatura d’aquest preacord ja que suposa unes millores laborals importants per al conjunt de treballadores i treballadors del sector, entre les quals destaquem:
• Assumir l’increment retributiu aconseguit en l’àmbit de la Mesa General de Funció Pública: 1,70% des d’1 gener de 2018 + 0.25% addicional des d’1 de juliol de 2018. Tot plegat s’abonaria amb efectes retroactius durant el primer trimestre de 2019.
• Increment retributiu a efectes 1 de gener de 2019 d’un 2,25% fix, més possibilitat d’afegir una variable addicional.
• Increment retributiu a efectes 1 de gener de 2020 d’un 2% fix, més possibilitat d’afegir una variable addicional.
• Aquests increments salarials suposen en un escenari de mínims un augment retributiu del 7,1% i en un escenari de màxim un augment retributiu d’un 8,79%, durant la vigència del conveni.
• Complement del 100% de les retribucions dels del primer dia en cas d’IT, a partir de la signatura del conveni.
• Pel que fa a la jornada laboral, retorn gradual a 1620 hores anuals entre el 2019 i el 2020 a tots aquells professionals als que se’ls va incrementar.
• Equiparació en els grups 1 i 2 de la RAF (retribució anual fixa) de l’atenció primària amb l’hospitalària.
CCOO valora positivament la signatura d’aquest preacord, donat que és fruit de les lluites sindicals i laborals de més d’un any.