CCOO s’aixeca de la taula per a actualitzar l’Estatut Marc de Sanitat davant la falta d’avanços en la negociació amb el Ministeri

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) s’ha aixecat avui de la taula de negociació per a actualitzar l’Estatut Marc, davant la falta d’avanços en la negociació amb el Ministerio. No en va, les principals reivindicacions de CCOO no són recollides en l’actualització del document, com la figura de la jubilació parcial i els nomenaments de relleu, entre altres mesures.


La FSS-CCOO ha abandonat avui la taula per a actualitzar l’Estatut Marc de la Sanitat pel fet que al llarg de les diferents jornades i reunions “no hi ha hagut suficients avanços en la negociació amb el Ministerio”. El sindicat ha quedat a l’espera que el Govern li emplaci a una nova reunió, amb una nova proposta.

Entre les principals reivindicacions d’aquest sindicat que no són recollides en l’actualització del text destaquen:

Tenim motius suficients

Jubilació parcial

1.Jubilació parcial

No es contempla la creació dels nomenaments de relleu imprescindibles per al desenvolupament de la jubilació parcial, alguna cosa que per a aquesta organització és una línia vermella.
Per a CCOO, no hi ha el compromís suficient per a tenir l’eina que faci possible la jubilació parcial per al personal estatutari, quan aquesta sigui negociada amb l’Estat.

RECLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL

2. Reclassificació professional

Una altra línia vermella per a aquest sindicat és que no es recull amb claredat el desenvolupament de l’Acord per a una Administració del Segle XXI signat per aquesta organització amb el Ministeri de Funció Pública i Hisenda, respecte de la reclassificació del conjunt dels professionals, adequant la classificació en el grup professional a les funcions realment exercides i a la responsabilitat d’aquestes.

CATÀLEG DE FUNCIONS

3. Catàleg de funcions

No hi ha voluntat de derogar les diferents Ordenis preconstitucionals, vigents quant a les funcions, amb una disposició transitòria que posi totes les eines perquè, en un termini de temps fixat, s’elabori un catàleg de funcions de totes les categories.

INFERMERES ESPECIALISTES

4. Infermeres especialistes

La nova redacció no contempla possibilitar la integració de les infermeres que estan en possessió de l’especialitat en places com a infermeres especialistes.

TRASLLATS OBERTS I PERMANENTS

5. Trasllats oberts i permanents

La “tèbia” redacció dels processos de concursos de trasllats oberts i permanents en totes les Comunitats, no garanteix la seva posada en marxa en les diferents administracions sanitàries.

FORMACIÓ CONTINUADA

6. Formació continuada

No es contempla en la norma de manera clara l’obligatorietat de les Administracions Sanitàries de donar una formació contínua per a totes les categories professionals de manera habitual.

ofertes d’ocupació

7. Ofertes d’ocupació

No es reflecteix que les planificacions dels recursos humans a través de convocatòries no siguin de manera habitual i es continua deixant oberta la possibilitat, com fins ara, de no convocar ofertes d’ocupació periòdiques, que acabin derivant en la precarietat que hem tingut fins ara.

places de difícil cobertura

8. Places de difícil cobertura

Quant a la difícil cobertura, no s’assumeix la reivindicació de la FSS-CCOO que no són places sinó centres de difícil cobertura, ja que no pot suposar una discriminació entre professionals la difícil cobertura segons les característiques de cada professional i categoria.

processos de selecció

9. Processos de selecció

Que el concurs com a sistema de selecció i provisió de places sigui una cosa extraordinària i en cap cas un sistema habitual, que no guardi els principis d’igualtat, mèrit, capacitat, competència i publicitat, és una altra de les reivindicacions no recollides.

promoció interna

10. Promoció interna

L’actualització no assegura l’oferta de promoció interna al personal fix, com a dret que té reconegut, perpetuant l’actual sistema; en moltes administracions sanitàries es deixa arraconada aquesta possibilitat, utilitzant nomenaments temporals, la qual cosa es veu reflectit en l’escassetat de convocatòries d’oposicions de promoció interna que priven del desenvolupament de la carrera professional del personal estatutari.

equiparació salarial

11. Equiparació salarial

No hi ha una aposta definitiva per equiparar retribucions entre els diferents territoris, afavorint la captació de professionals per aquelles Comunitats les retribucions de les quals siguin majors provocant un desequilibri en la distribució dels recursos humans que afecta les carteres de serveis i que va en detriment de la qualitat assistencial de la població.

càrregues de treball

12. Càrreues de treball

No s’articula la possibilitat de planificar les càrregues de treball, amb temps mínims, per a afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral.

35 h setmanals

12. 35 hores setmanals

No es contempla de manera efectiva la implantació de la jornada de 35 hores setmanals amb caràcter bàsic, recollida en l’Acord marc per a una Administració del Segle XXI.

un pas enrera

13. Un pas enrera

A més, es plantegen una sèrie de mesures que suposen una reculada en drets: augmenten a 60 anys l’edat per a sol·licitar l’exempció de nits i guàrdies; es manté la limitació de 15 minuts per a la pausa de descans en la jornada; augmenta el catàleg de faltes i sancions; segueix sense considerar-se com a jornada nocturna el tram horari de 7 a 8, entre altres.