CCOO informa sobre la publicació en el BOE del VIII Conveni marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal

En el BOE de 9 de juny s’ha publicat la Resolució de 30 de maig de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el VIII Conveni marc estatal de serveis d’atenció a les persones dependents i desenvolupament de la promoció de l’autonomia personal.

Aquest conveni, que afecta més de 300.000 persones treballadores, aporta estabilitat al sector després d’una dura negociació de gairebé 5 anys, podent-se destacar les següents millores:

Pujades salarials del 4%, 2,5% i 2,5% per als anys 2023, 2024 i 2025, amb una clàusula d’actualització salarial que s’aplica en el cas que la suma dels IPC reals anuals del mes de desembre de cadascun dels citats anys sigui superior als increments retributius pactats, amb un topall de fins al 3%.
Consolidació definitiva de les taules salarials de l’any 2022 (amb la pujada del 6,5% sobre tots els conceptes salarials).
Reducció de 8 hores del còmput anual de la jornada l’any 2024 (1784 i 1747 hores respectivament), i de 12 hores del còmput anual de la jornada en 2025 (1772 i 1735 hores respectivament).
Millores en la compensació en situacions d’IT per contingències professionals, en compensar-se fins al 100% del salari del 22è al 90è dia d’IT, fins al 95% del salari del 91è al 120è dia d’IT; i fins al 90% del salari del 121è fins al 180è dia d’IT.
Possibilitat de poder gaudir els 4 dies de lliure disposició al llarg de l’any.