CCOO, FETICO i UGT acorden amb CEVE el text definitiu del segon conveni estatal de centres i serveis veterinaris

Després d’una intensa negociació que s’ha prolongat durant gairebé 10 mesos des de la constitució de la taula negociadora el passat 21 d’octubre de 2022, CCOO, FETICO i UGT han acordat el text de l’II conveni estatal de la Centres i Serveis Veterinaris, la vigència dels quals s’estén des de l’1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2025.

Després d’una intensa negociació que s’ha prolongat durant gairebé 10 mesos des de la constitució de la taula negociadora el passat 21 d’octubre de 2022, CCOO, FETICO i UGT han acordat el text de l’II conveni estatal de la Centres i Serveis Veterinaris, la vigència dels quals s’estén des de l’1 de gener de 2023 fins al 31 de desembre de 2025.

Aquest conveni, que afecta més de 35 mil persones treballadores en el conjunt de l’Estat, recull les següents millores més destacables

· Pujades salarials del 4,5%, 3,5% i 3% per als anys 2023, 2024 i 2025, amb una clàusula de revisió que s’aplicaria en el cas que la suma dels IPC anuals dels 3 anys de vigència del conveni sigui superior a la suma dels increments anuals pactats (11%), amb un topall de fins al 2%, de manera que el percentatge resultant s’aplicaria sobre el salari brut d’any 2025 de cada persona treballadora a abonar en una paga en el primer trimestre l’any 2026.

· Increments en el plus de nocturnitat, que s’estipula en el 26%, 28% i 30% del salari basi per als anys 2023 (des de la publicació del conveni en el BOE), 2024 i 2025 respectivament.

· Increments en les quanties dels festius ordinaris, amb quanties de 22€, 23€ i 24€ per als anys 2023 (des de la publicació del conveni en el BOE), 2024 i 2025 respectivament, i dels festius especials, incloent-se al 6 de gener i a la nit del 5 de gener, amb quanties de 50€ , 52,5€ i 55€ per als anys 2023, 2024 i 2025 respectivament.

· Reducció de 178 hores a l’any en el límit de la disponibilitat (passa de 1,5 vegades el còmput anual a 1,4 vegades), i increment en el pagament d’aquest concepte, que passa de 7€ per dia en els dies ordinaris a 12€, 13€ i 15€ per dia per als anys 2023 (des de la publicació en el BOE del conveni col·lectiu), 2024 i 2025 respectivament, a 15€, 16€ i 18€ per dia en els dies festius ordinaris per als anys 2023 (des de la publicació en el BOE el conveni col·lectiu), 2024 i 2025 respectivament, i a 20€, 22,5€ i 25€ per dia en els dies festius especials (Nadal, Any Nou i dia de Reis) per als anys 2023 (des de la publicació en el BOE el conveni col·lectiu), 2024 i 2025.

· Increment en el pagament del quilometratge de 0,19€ a 0,22€.

· Millores en la compensació en situacions de IT per contingències professionals, en compensar-se fins al 100% de la base reguladora a partir del 21è dia (anteriorment era a partir del 30è dia).

· Millores en el capítol de llicències retribuïdes i excedències amb la inclusió de les actualitzacions recollides en l’RDL 5/2023 recentment publicat, l’ampliació de 2 a 3 dies de permís per defunció, la inclusió d’un dia d’assumptes propis i la inclusió de les assistències a tutories escolars fins a un màxim de 10 hores a l’any; i l’ampliació fins a 2 anys de la reserva de lloc en excedències per a cura de fills/as i per a cura de familiars dependents.

· Millores en la carrera professional, en contemplar-se un nou període d’implantació fins al 30 de juny de 2025, reduir-se de 5 a 4 anys l’antiguitat mínima per a sol·licitar l’accés, ampliar de 5 a 8 anys el període màxim que es tindrà en compte per al reconeixement de les accions formatives, i la reducció de 300 a 250 punts la puntuació mínima per a aconseguir el primer nivell.

CCOO, FETICO i UGT mostren la seva satisfacció pels avanços aconseguits comprometent-se a defensar amb fermesa l’estricte compliment del conveni en els centres de treball al llarg de la vigència del conveni.