CCOO crida a mantenir la prevenció i la protecció enfront del COVID

El sindicat continua emplaçant als nostres delegats i delegades en els diferents centres a no perdre de vista l’evolució dels casos i exigir els nivells de prevenció i protecció que resultin més adequats enfront d’atenció a pacients COVID, reclamant als serveis de prevenció i a les gerències dels centres sanitaris i sociosanitaris les mesures tant col·lectives com individuals per a fer front al contagi. Instem, a més, al manteniment de la consideració de la contingència professional per al personal que atén les persones vulnerables tal com reflecteix l’RD llei 3/2021

La Secretaria de Salut Laboral i Sostenibilitat Mediambiental de la Confederació Sindical de CCOO, al costat de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) criden a mantenir la precaució i la prevenció enfront del COVID. Cal recordar que el passat 5 de juliol es va publicar en el BOE l’Ordre SND/726/2023, de 4 de juliol, per la qual es publica l’acord del Consell de Ministres declarant la finalització de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, però recordant, al seu torn, les mesures de prevenció i control, que adaptades a la situació actual, han de continuar dirigint-se a la població vulnerable, començant per l’ús de màscara en determinats àmbits -Centres d’Atenció Primària, Unitats de Vigilància intensiva, unitats amb pacients vulnerables, centres residencials de persones majors i persones amb discapacitat- per part dels professionals sanitaris i pacients asimptomàtics en determinats contextos i situacions.

En aquest context, des de CCOO, continuarem vigilants, reclamant als serveis de prevenció i a les gerències dels centres sanitaris i sociosanitaris les mesures tant col·lectives com individuals per a fer front al contagi. El nostre compromís és vetllar per la salut de la ciutadania i treballar per la seguretat dels i les professionals del sector sanitari i sociosanitari.

Al mateix temps, instem el manteniment de la consideració de la contingència professional per al personal que atén les persones vulnerables tal com reflecteix l’RD llei 3/2021, en el seu article 6, sobre les prestacions causades per les i els professionals de centres sanitaris i soci sanitaris que durant la prestació de serveis sanitaris o sociosanitaris hagin contret el virus SARS-CoV-2 en l’exercici de la seva professió, ja que aquest article no ha estat derogat per cap llei i hem detectat que s’està negant aquest reconeixement que tant ha trigat a arribar.

El sindicat denunciarà aquesta situació davant els organismes institucionals competents i continuarà defensant el reconeixement de la Covid19 com a malaltia professional en totes aquelles persones treballadores exposades i afectades, així com les mesures d’adaptació de lloc sense minvament econòmic per a tot el personal amb Covid persistent.