CCOO aconsegueix millores de conciliació per a les treballadores de la Dependència

Malgrat les reticències de la Patronal de la Dependència per a la incorporació en el text del Conveni de la Dependència dels nous drets de Conciliació, CCOO vetllarà pel compliment íntegre dels nous drets contemplats en l’Estatut, estiguin o no recollits de manera expressa en el Conveni.

CCOO ha acordat amb les patronals del sector de la Dependència les següents modificacions del text del conveni estatal:

  • Cinc dies per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins a segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors, que convisqui amb la persona treballadora en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva d’aquella.
  • Tres dies naturals en els casos de defunció del cònjuge o parella de fet legalment establerta, i parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
  • Esment al permís parental (article 48.bis de l’Estatut) i al permís retribuït perquè la persona treballadora es pugui absentar per causa de força major (article 37.3.9. de l’Estatut).
  • Altres modificacions com la inclusió del registre de parella de fet al costat del matrimoni en el permís de 15 dies naturals, la inclusió del familiar consanguini de la parella de fet degudament registrada en l’excedència per cura de familiars, o l’ampliació fins a l’edat de 23 anys en la reducció de jornada per a la cura, durant l’hospitalització i tractament continuat, del menor al seu càrrec afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra malaltia greu, que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, continu i permanent.