Model d’acreditació de requisits a la clàusula transitòria del conveni

Model Normalitzat a lliurar per acreditar el compliment dels requisits d’adhesió a la clàusula transitòria per part de les entitats/empreses (Les entitats per poder adherir-se a la clàusula transitòria hauran de presentar l’Excel i també el PDF signat del full 7 (declaració responsable i conformitat o no de la RLPT) i el Compte de Pèrdues i Guanys oficial de 2022.