La gestió de les baixes mèdiques

Canvis introduïts en la gestió de la incapacitat temporal (IT) en els primers 365 dies després de la baixa, regulada en l’RD 625/2014

 1. S’elimina l’obligació de la persona treballadora d’entregar a l’empresa la còpia del comunicat mèdic de baixa, confirmació o alta.
  • El servei públic de salut (si es tracta d’una baixa mèdica per contingències comunes) o la mútua o empresa col·laboradora (si és una contingència professional) han de remetre telemàticament les dades dels comunicats mèdics a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).
  • L’INSS serà qui comuniqui a les empreses les dades administratives (no mèdiques), també per via telemàtica i en el primer dia hàbil següent a la recepció. Les empreses estan obligades a comunicar-se telemàticament amb l’INSS.
  • El metge o metgessa que emeti el comunicat n’ha d’entregar una còpia a la persona treballadora.
 2. Dona prioritat al criteri del metge o metgessa responsable d’emetre els comunicats per fixar les revisions mèdiques necessàries en un termini inferior als assignats per a cada tipus de procés d’IT.
 3. Entrada en vigor: 1 d’abril del 2023.
Targeta 1 Gestio Baixes Mediques

Actuacions segons els tipus d’IT

Durada prevista de la baixa

Data de baixa

Data de la primera revisió

Següents revisions mèdiques

Molt curta:

1-4 dies naturals

Alta i baixa al mateix acte mèdic. La data d’alta prevista podrà ser la mateixa que la de la baixa o algun dels 3 dies naturals següents.

La persona treballadora pot sol·licitar un reconeixement mèdic per al dia de l’alta, per valorar si ha de continuar de baixa.

En aquest cas, el metge o metgessa emetrà un comunicat de confirmació de baixa que anul·larà l’alta anterior.

Curta:

5-30 dies naturals

Dia de l’acte mèdic, consignant la data de revisió següent.

Màxim 7 dies després de la baixa. S’emetrà un comunicat de confirmació o alta mèdica.

Entre els diferents comunicats de confirmació no hi podrà haver més de 14 dies naturals.

Mitjana:

31-60 dies naturals

Entre els diferents comunicats de confirmació no hi podrà haver més de 28 dies naturals.

Llarga:

61 dies naturals o més

Màxim 14 dies després de la baixa. S’emetrà un comunicat de confirmació o alta mèdica.

Entre els diferents comunicats de confirmació no hi podrà haver més de 35 dies naturals.

Targeta 2 Gestio Baixes Mediques
 • Les revisions mèdiques seran sempre en funció de la data que determini el metge o metgessa
 • Mentre duri la baixa et pot citar l’ICAM o la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social (en cas que la teva empresa tingui concertada la gestió de les contingències comunes) per a una revisió de control.

  La incompareixença no justificada pot suposar l’alta mèdica i, a partir d’aquest moment, es deixarà de tenir dret a percebre la prestació econòmica per incapacitat temporal.

Si la teva baixa mèdica l’ha tramitat el teu metge o metgessa de primària, però penses que està ocasionada per la feina, consulta la manera d’aconseguir el reconeixement de la contingència professional.

Targeta 3 Gestio Baixes Mediques
Gestio Baixes Mediques
Gestion Bajas Medicas

Feu clic per veure la infografia “La gestió de les baixes mèdiques” en català o la infografia “La gestión de les bajas médicas” en castellà

No et quedis mai amb el dubte, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.


Amb el suport de:

Logo Departament Empresa Treball A La Feina Cap Risc 2022