Els plans d’igualtat: eina imprescindible per la igualtat a les empreses

Des de CCOO constatem que les desigualtats i les discriminacions envers les dones que es produeixen en la vida quotidiana, encara son més paleses als centres de treball. Es per això, que aquest 8M volem impulsar la implementació dels Plans d’Igualtat com a mecanismes per fomentar la igualtat entre les dones i els homes a les empreses.

El dia 7 de març s’esgota el període transitori perquè totes les empreses de més de cinquanta persones treballadores hagin de negociar i registrar un pla d’igualtat. Són plans que intenten corregir la bretxa de gènere als centres de treball i són un element essencial en l’equitat retributiva i en les condicions laborals. Són plans que aboquen els sindicats, legitimats democràticament als centres de treball mitjançant les eleccions sindicals, a destinar enormes recursos propis per donar cobertura legal a milions de persones treballadores i a contribuir a assolir l’objectiu de la igualtat real. Els plans d’igualtat suposen un element clau en la correcció de la bretxa retributiva al nostre país, però la implantació de la norma no està exempta de dificultats.

Així, per tal d’aplicar els Plans d’Igualtat als centres de treball amb garanties d’eficàcia cal:

• Més consciència social i compromís de les empreses i les patronals respecte de la seva responsabilitat en matèria d’igualtat.

• El respecte i el reconeixement democràtic dels sindicats i de la representació legal de les persones treballadores, com a subjectes legitimats en la negociació col·lectiva.

• La necessària sensibilització i visió de gènere de les persones negociadores als centres de treball, amb formació també del personal directiu i amb responsabilitats a l’empresa.

• La responsabilitat d’anar més enllà de la norma legal, amb la participació de les plantilles i transparència envers aquestes, per desenvolupar la implantació i el seguiment del pla un cop signat. Parlem, per exemple, de l’establiment de mesures de corresponsabilitat sense impacte retributiu per afavorir la incorporació de dones a grups i a nivells professionals o a llocs de treball històricament masculinitzats.

• La dotació de partides pressupostàries empresarials per a l’elaboració, el diagnòstic i la implementació dels plans.

• Recursos per a la Inspecció de Treball en matèria de vigilància del compliment de les empreses i les administracions en matèria d’igualtat, especialment en la detecció d’incompliments sobre l’obligatorietat de disposar de protocols d’assetjament (obligatoris a totes les empreses sense fer distincions en funció de la seva mida).

• La publicació de l’eina de valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social per dotar-nos d’instruments que ens permetin valorar-los sense estereotips ni biaixos de gènere.

• La implicació de les administracions públiques en polítiques d’igualtat en matèria de contractacions, promocions i condicions laborals, així com l’elaboració d’un protocol a Catalunya per regular el registre dels seus plans d’igualtat, dels quals estan exemptes segons la norma actual.

Contra les discriminacions i les desigualtats a l’empresa, CCOO tenim un Pla!

Tomasa Guerrero Peñas
Responsable de la Dona i Polítiques LGTBI de Tarragona