CCOO refusa la manera com s’ha resolt la paga al personal de neteja durant la pandèmia

Des de CCOO de Catalunya refusem la maneracom la Generalitat està vehiculant el pagament dels complements de productivitat al personal dels serveis de neteja, a través de subvencions a les empreses gestores, i no directament al personal que n’és mereixedor.

El passat 15 de setembre del 2022 el Departament de Drets Socials va publicar l’ordre que regulava com s’ha de pagar aquest complement, a través de subvencions, que al seu torn han de servir per pagar el personal de neteja d’empreses i entitats públiques i privades proveïdores que hagin prestat serveis als centres de serveis socials de caràcter residencial de l’àmbit de la gent gran, les persones amb discapacitat, les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, les persones amb drogodependències o altres addiccions i les persones afectades pel virus del VIH/sida.

Està previst que en breu s’aprovi una ordre similar del CatSalut que reguli els complements que han de rebre el personal de neteja de centres hospitalaris, que són el gruix dels treballadors i treballadores que queden per cobrar. Des de CCOO estem disconformes amb les formes i condicions establertes en la resolució publicada per part del Departament de Drets Socials. En primer lloc per la falta de coordinació a la pròpia administració, i en segon lloc perquè l’ordre estableix com a opcional demanar la subvenció, de manera que no queda assegurat el cobrament per part de les persones treballadores.

Després de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, el dia 23 de desembre, i  el compromís i els recursos suficients per estendre la paga COVID-19 que van cobrar els professionals sanitaris a les treballadores de neteja dels centres sanitaris, el 21 de juny del 2022, el  Govern de la Generalitat va fixar atorgar un complement de productivitat extraordinari al personal de neteja per reconèixer la seva implicació a l’inici de la pandèmia. Aquest acord de Govern preveu un pagament extraordinari únic amb un màxim de 450 euros per treballador, en concepte de gratificació extraordinària, i dona compliment a la disposició addicional tretzena de la Llei 2/2021, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. El Departament de Drets Socials i el CatSalut han d’aprovar, en el termini de 3 mesos, els instruments d’atorgament per fer efectiu el complement de productivitat no més tard del dia 31 de desembre del 2022.

CCOO lamentem profundament la postura del Govern, la manca de voluntat de diàleg, i les reticències a asseure’s per atendre aquesta qüestió, en un marc de diàleg i concertació social.