Suspès el procediment de contractació del concurs de transport sanitari de Catalunya

L’1 de febrer el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va resoldre acordar la mesura provisional consistent en suspendre el procediment de contractació del servei de transport sanitari, licitat pel Sistema d’emergències mèdiques S.A., contra aquesta resolució no es pot interposar recurs.

Si més no, un dels recursos especials en matèria de contractació admesa ha estat el del sindicat CCOO, pel coordinador estatal de transport sanitari en representació de la Federació de Serveis a la Ciutadania i el sector estatal de carretera i logística de CCOO, recurs que reclama una modificació dels plecs pel que fa a l’exigència d’experiència professional mínima exigida, ja que posa en risc la subrogació i el dret a exercir una professió lliurement triada i acceptada.

Esperem que aquesta suspensió, tingui com a conseqüència que per part de l’òrgan de contractació de Sistema d’Emergències Mèdiques S.A. es realitzin les modificacions dels plecs sol·licitades en el recurs amb la finalitat de garantir els drets laborals de les persones treballadores.