PUJADA SALARIAL A LES ADMINISTRACIONS I EMPRESES PÚBLIQUES

Fitxa Sindical núm. 10 (febrer 2020)

El Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener de 2020, (BOE 19 del 22/01/2020) pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, dona compliment a allò contingut al II Acord per a la millora de l’ocupació i les condicions de treball, en matèria de retribucions.

Així a partir de l’1 de gener del 2020, els treballadors i les treballadores de l’àmbit de la funció pública passaran a disposar d’un 2 % d’increment salarial en la retribució fixa, i de 1 % més en la retribució variable, en funció del creixement del producte interior brut (PIB) al 2019, se s’aconsegueix o se supera el 2 %. Si aquest PIB no s’assoleix, l’1 % anirà disminuint proporcionalment en funció del següent barem:

Així també, es preveuen els augment retributius següents:

A més es podrà autoritzar amb la negociació col·lectiva de cada àmbit, un increment addicional del 0,30 %, de la massa salarial per a, entre altres mesures, la implantació de plans o projectes de millora de la productivitat o l’eficàcia, la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables, l’homologació de complements de destinació o l’aportació a plans de pensions.


La massa salarial del personal laboral, que es podrà incrementar en el percentatge màxim previst en l’apartat dos d’aquest article, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes objecte de comparació, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials reportades per aquest personal l’any anterior, tenint en compte, en còmput anual, l’increment vinculat a l’evolució del PIB autoritzat en 2019. S’exceptuen, en tot cas:

a) Les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social.

b) Les cotitzacions al sistema de la Seguretat Social a càrrec de l’ocupador.

c) Les indemnitzacions corresponents a trasllats, suspensions o acomiadaments.

d) Les indemnitzacions o suplerts per despeses que hagués realitzat el treballador.

Els funcionaris als quals resulta d’aplicació l’article 76 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (d’ara endavant, EBEP), i inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, en els termes de la disposició final quarta del EBEP o de les lleis de funció pública dictades en desenvolupament d’aquell, percebran, en concepte de sou i triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2020, les quanties anuals que es recullen a continuació son referides a dotze mensualitats:

El complement de destinació corresponent al nivell del lloc de treball que s’exerceixi, en les següents quanties anuals son referides a dotze mensualitats:


Els funcionaris i funcionàries a què es refereix el punt anterior percebran, en cadascuna de les pagues extraordinàries dels mesos de juny i desembre l’any 2020, en concepte de sou i triennis, els imports que es recullen a continuació:


Podeu descarregar-vos la fitxa sindical núm. 10 aquí