Assemblea de treballadors i treballadores dels serveis socials bàsics de l’Ajuntament de Rubí


Des dels Serveis Socials Bàsics (SSB) atenem en l’actualitat un 10,72% de la població total de Rubí (dades HÈSTIA de 2022), bàsicament la població més vulnerable del municipi, sigui en l’àmbit econòmic, laboral, educatiu, de salut mental, de dependència, de discapacitat, etc.

Els i les professionals dels SSB de l’Ajuntament som un col·lectiu essencial a l’hora d’abordar l’impacte social de la crisi econòmica i de salut (pandèmia) i som una peça no només fonamental sinó bàsica del sistema públic de benestar.

El ritme de treball, la quantitat, l’increment d’encàrrecs i responsabilitats en els darrers anys, la derivació i pressió d’altres serveis, la dificultat d’accés de la ciutadania a altres serveis, tant propis com aliens… En definitiva, les càrregues i la sobrecàrrega de treball en tot el personal dels SSB tenen una incidència directa en la nostra salut psicosocial i en la qualitat dels serveis que prestem a la ciutadania de Rubí. A això hi hem d’afegir les situacions de violència verbal i/o física en l’entorn laboral.

Tots els i les professionals dels SSB hem patit o estem patint símptomes relacionats amb el Burnout i l’estrès, els més habituals, la depressió i/o l’ansietat. Símptomes que han estat diagnosticats, en alguna ocasió, quan han comportat incapacitats laborals temporals.

Però la majoria de vegades, ni així. Especialment greu pel nivell de sofriment que comporta i per la repercussió que té a nivell personal, familiar i professional.

Al personal dels SSB se l’ignora tant mediàticament com políticament i s’infravalora el seu paper i la seva prestació al servei del conjunt de la societat i la ciutadania. Exemple clar seria el moment de més incidència de la pandèmia per COVID-19 quan hi hagué un reconeixement públic i polític a la tasca del personal sanitari. Aquest reconeixement no va arribar, en la pràctica, al personal dels serveis socials. Tot i ser considerat igualment personal essencial.

És així que considerem que des d’aquest Ajuntament no només no hi ha un reconeixement a la feina dels SSB sinó que no s’està garantint el benestar del conjunt de treballadors i treballadores i, en conseqüència, tampoc la qualitat en l’atenció a la ciutadania.

A l’afirmació de la nostra regidora delegada, durant la presentació del “Primer Estudio Estatal sobre las condiciones de Salud Psicosocial en los Servicios Sociales de las Administraciones Locales del 5 d’octubre de 2022”, que “l’escut social no es pot fer vulnerant els drets de les treballadores socials i de les educadores socials”, nosaltres hi afegim que tampoc es poden vulnerar els drets del personal administratiu, de les treballadores familiars i de les informadores, també professionals essencials dels SSB i encara més oblidats i infravalorats.


El dia 27 gener de 2023 l’Assemblea de treballadors i treballadores dels SSB vam decidir comunicar a l’Ajuntament el nostre malestar i reclamar les següents reivindicacions:

 1. Garantir les substitucions immediates dels professionals en situació de baixa temporal simplificant els procediments actuals.
 2. Que en cap cas aquestes substitucions es facin a través d’empreses privades que proporcionin treballadors/es amb condicions laborals precàries i molt per sota de les existents a l’Ajuntament.
 3. No sobrecarregar el personal per la no substitució de treballadors/es en situació de baixa laboral temporal.
 4. Acomplir amb les ràtios establertes i reclamar a qui correspongui el seu increment per raó de la realitat socioeconòmica de Rubí.
 5. Realitzar una avaluació específica dels riscos psicosocials inherents a les tasques desenvolupades des dels SSB i una posterior avaluació de la salut psicosocial del conjunt de treballadors/es d’aquest servei. I que aquesta valoració es faci de manera periòdica a partir d’ara.
 6. Realitzar campanyes de promoció de la salut psicosocial per al conjunt de treballadors/es dels SSB: d’informació i de prevenció.
 7. Posar a disposició de tot el personal de SSB un servei d’atenció psicològica immediata per a situacions de violència, ansietat, estrés…
 8. Atendre, d’acord amb les possibilitats del servei, peticions de trasllat, canvis de programa o altres opcions.
 9. Que d’acord amb l’Informe de dades retributives i organitzatives dels ens locals de la província de la Diputació de Barcelona de l’any 2021, s’incrementi la retribució al conjunt de treballadors/es dels SSB en base a la màxima retribució, tal i com s’han incrementat al personal d’altres serveis d’aquest Ajuntament.
 10. Que aquesta actualització retributiva es faci de forma immediata i d’acord amb l’actualització dels complements de destí i a la revisió dels complements específics. I sense esperar a l’avaluació llocs de treball que actualment s’està realitzant.
 11. Acabar de forma immediata amb les diferències salarials existents des de fa més de 14 anys entre professionals que realitzem les mateixes funcions.


L’Assemblea de treballadors i treballadores dels SSB també vam acordar dur a terme, entre d’altres, les següents accions:

 1. Comunicar aquesta situació dels SSB i les reivindicacions a l’alcaldessa, al regidor delegat de RRHH, a la regidora delegada de Serveis Socials, al Gerent i a la Cap de RRHH.
 2. Exigir la convocatòria immediata de la Mesa sectorial de SSB que sigui l’espai de negociació amb la representació de l’Ajuntament per a resoldre les problemàtiques i reivindicacions exposades.
 3. En el cas que no es convoqui la mesa, enviar el comunicat a tots els grups polítics municipals, als mitjans de comunicació i difondre la nostra denúncia a través de les xarxes socials.
 4. En el cas que es continuï sense convocar la mesa, iniciar un calendari de mobilitzacions a partir del dia 22 de febrer de 2023.